Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Kim Soléus, teamledare, ekonomienheten föredrar ärendet muntligt på sammanträdet.

   

  Förskolenämnden upprättar varje år en årsanalys som ligger till grund för den kommunövergripande årsredovisningen. Årsanalysen innehåller uppföljning av utvecklingen av verksamheten, av nämndens prioriteringar samt av arbetet med kommunfullmäktiges mål. Vidare ingår bokslut och analys av det ekonomiska utfallet.

   

  Uppföljningen av nämndens prioriteringar för en likvärdig förskola och för fler barn i förskola visar att arbetet i huvudsak utförts som planerat. Förskolenämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål bedöms till övervägande del som delvis uppnådda under året. Omvärldsfaktorer såsom segregation och nationell brist på kompetens påverkar arbetet med såväl prioriteringarna som kommunfullmäktigemålen.

   

  Bokslutet visar ett ekonomiskt underskott med 1,5 mnkr, vilket motsvarar 0,05 procent av nämndens nettokostnad.

 3. Stadskontorets uppdrag är att understödja kommunstyrelsen i ledning, samordning och uppföljning av kommunens omvärldsarbete. Varje år sammanställer stadskontoret Malmö stads internationella arbete med hjälp av underlag som tillhandahålls från respektive förvaltning i syfte att tydliggöra nyttan med den internationella verksamheten i kommunen.

   

  Förskolenämndens och förvaltningens internationella arbete tar sin utgångspunkt i såväl kommunala som nationella mål enligt förskolans läroplan, liksom i krav enligt skollag. Möjligheterna till internationella kontakter och samarbeten kring förvaltningsövergripande utvecklingsområden uppmärksammas särskilt. På enhetsnivå bedrivs arbetet utifrån förskolornas lokala behov och förutsättningar.

   

  Under 2023 samverkade förvaltningen med flera olika aktörer inom ramen för det internationella arbetet, både genom nya och mer fortlöpande samarbeten. Exempelvis deltog förste förskollärare – genom förvaltningens ackrediterade Erasmusprojekt – under seminarier i Reggio Emilia, Italien och en tjänst för koordinering av studiebesök, Erasmusprojekt och praktik genom EU mobility, tillsattes. Vidare medverkade ledare och medarbetare i olika internationella nätverk och utbyten med lärosäten såsom OsloMet och Ålborgs universitet. Slutligen kan mottagande av utbytesstudenter och studiebesök från exempelvis Tyskland, Kroatien, Polen, Irland och Japan, nämnas.

 4. Uppföljningen har genomförts utifrån Malmö stads gemensamma arbetssätt och stödmaterial. Syftet med uppföljningen är att ta reda på hur systemet fungerat under det senaste året, identifiera eventuella förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla arbetsplatser, ledningsgrupper och samverkansgrupper i förvaltningen har genomfört dialog där syftet är att hitta förbättringar som de själva tar ansvar för samt uppmärksamma de delar som ska skickas vidare uppåt i organisationen. Det som rapporteras till stadskontoret är dialogen från Förvaltningsrådet tillika skyddskommittén. Resultatet utgör underlag i arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2024. Handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet 2024 arbetas fram partsgemensamt.

 5. Förskolenämnden fattade 2024-01-24, § 3 följande beslut:

   

  ”Förskolenämnden godkänner Nämndsbudget 2024 med beslutade ändringar och översänder den till kommunstyrelsen, samt ger förskoleförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden till nästkommande sammanträde med ett förslag på skrivelse gällande att tillskriva kommunfullmäktige om att tillföra ytterligare medel motsvarande en uppräkning av grundersättningen från 2,3% till 3,7% och att nämnden tillskriver kommunfullmäktige”. Ett förslag till skrivelse har därmed tagits fram med äskande om en utökning av nämndens kommunbidragsram med 31 miljoner kronor.

 6. Förskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över en remiss från kommunstyrelsen angående Handlingsplan för arbetet mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för åren 2024–2027.

   

  Förskolenämnden delar uppfattningen om behovet av ett målinriktat arbete mot islamofobi och antimuslimsk rasism, men anser att det ryms inom förskolans grunduppdrag som det är formulerat i nationella styrdokument. Det är även utifrån förskolans uppdrag och förutsättningar av stor vikt av att i större omfattning än vad som beskrivs i handlingsplanen arbeta mot alla diskrimineringsgrunder integrerat. Därmed anser förskolenämnden att det inte finns behov av en handlingsplan då det riskerar ta fokus från och begränsa förutsättningarna den förstärkning och fördjupning av arbetet som sker i befintliga processer.

 7. Anfal Mahdi (V) och Maria Dexborg (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda förvaltningar att inrätta en samordnare i förskolan och grundskolan för arbetet mot antisvart rasism/afrofobi. I motionen föreslås att samordnaren ska identifiera problem och behov knutet till afrofobi inom förskolan och grundskolan, samt föreslå hur arbetet inom berörda förvaltningar kan systematiseras.

   

  Förskoleförvaltningen förordar att förskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.

 8. Förskolenämnden har genom remiss från kommunstyrelsen fått möjlighet att yttra sig över Helena Nannes (M) nämndinitiativ om ett Malmö fritt från rasism och hatbrott. I nämndinitiativet föreslås kommunstyrelsen att anmoda förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att genomföra en kartläggning av rasism i Malmös skolor. I nämndinitiativet föreslås kommunstyrelsen även att anmoda samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott som sker i eller i anslutning till nämndernas verksamheter.

   

  Förskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå nämndinitiativet i sin helhet.

 9. Det har inkommit ett initiativ från föräldrar, elever, lärare och andra Malmöbor som engagerar sig i nätverket Malmöskolor mot nedskärningar. Deras motiv är att de inte accepterar de fortsatta nedskärningar som det politiska styret i staden vill genomföra. I initiativet finns tre frågeställningar som besvaras i förskolenämndens yttrande.

 10. Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra en omvandling av industrimark inom den västra delen av smedjan till nya kvarter för blandad bebyggelse till exempel bostäder och kontor. Förslaget syftar till att möjliggöra ny kvartersstad med en blandning av gammalt och nytt samt en blandning av olika funktioner.

   

  Inom kvarterets östra del planeras det för en förskola. Aktuell detaljplan innefattar däremot inte förskola.

 11. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad och omvandling av området intill station Rosengård. Nya kvarter för centrumverksamhet, bostäder och tillhörande parkeringshus ska uppföras. Detaljplanen innefattar inte förskola.

   

  Detaljplanen möjliggör den första etappen i stadsutvecklingen längs med Amiralsgatan. Syftet med stadsutvecklingen är att fungera som en motor för sociala förändringar, ökad jämlikhet och hälsa.

 12. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bland annat en multisporthall, idrottsgymnasium, lokaler för kontor-, vård-, utbildning- och centrumändamål, mobilitetshus samt grönytor. Syftet är att de nya funktionerna ska ge stadionområdet en bredare verksamhet.

   

  Närmsta förskola är Stadionparkens förskola.

 13. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation kring station Persborg i form av nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskola, mobilitetshus och allmän plats samt att tillgodose dagvatten- och skyfallslösningar inom planområdet.

   

  Förskola med 80 platser föreslås ligga i planområdets sydöstra del.

 14. Förskolenämnden tog i juni 2022 beslut om att förskoleförvaltningen vid kommande framtagande av yttrande gällande remisser angående detaljplaner ska inkludera en barnkonsekvensanalys, även kallat prövning av barnets bästa, FSKF-2022-9285.

   

  Förvaltningen har undersökt närmare hur det kan förtydligas och preciseras för att barns rättigheter ska säkerställas i detaljplaneärenden. Stadsbyggnadsnämnden är beslutsfattande och ansvarar därför för att ta fram en prövning av barnets bästa i detaljplaneärenden. Förskoleförvaltningen är delaktiga i framtagande av detaljplaner som innefattar förskola. Förskolenämnden, som remissinstans, beaktar barnrättsperpektivet i sina yttrande, utifrån remissunderlaget. Om remissinstansen redan har täckt in ett barnrättsperspektiv kan förskolenämnden bekräfta att detta skett. Om ett barnrättsperspektiv däremot saknas, ska detta uppmärksammas.

 15. Den nya förskolan är en planerad förskola inom fastigheten Landskamreraren 5 i Rosengård. Förskolan planeras för 80 platser. Hyresvärd är Stadsfastigheter, Serviceförvaltningen. Investeringsbeloppet är 53 500 000 kr, utöver detta tillkommer även en engångskostnad på 2 974 700 kr. Denna engångskostnad är inte hyresgrundande. En beräknad total utgift på 56 474 700 kr. Beräknad internhyra för år 1 är 4 028 359 kr, vilket innebär 50 354 kr/plats.

 16. Den nya förskolan är en planerad ny förskola inom fastigheten Statisten 1 i Lindeborg. Förskolan planeras för 144 platser. Hyresvärd är Stadsfastigheter, Serviceförvaltningen. Investeringsbeloppet är 77 600 000 kr, utöver detta tillkommer även en engångskostnad på 2 000 000 kr. Denna engångskostnad är inte hyresgrundande. En beräknad total utgift på 79 600 000 kr. Beräknad internhyra för år 1 är 5 937 929 kr, vilket innebär 41 236 kr/ plats.

 17. Den nya förskolan är en planerad ny förskola inom fastigheten Hyllie 165:61 i Hyllievång. Förskolan planeras för 110 platser. Hyresvärd är Stadsfastigheter, Serviceförvaltningen. Investeringsbeloppet är 76 000 000 kr, utöver detta tillkommer även en engångskostnad på 1 085 000 kr. Denna engångskostnad är inte hyresgrundande. En beräknad totalutgift på 77 085 000 kr. Beräknad internhyra för år 1 är 5 624 800 kr, vilket innebär 51 135 kr/plats.

 18. Susanne Nilsson, avdelningschef, ekonomi föredrar ärendet muntligt på sammanträdet.

   

  Arbetet med intern kontroll inom förskolenämndens verksamhet år 2023 har följts upp enligt Malmö stads anvisningar. Uppföljningen utgår ifrån Intern kontrollplan 2023 och innehåller redovisning av direktåtgärder, sammanställning av de granskningar som löpande rapporterats till förskolenämnden under året samt en självskattning av arbetet.

 19. Susanne Nilsson, avdelningschef, ekonomi föredrar ärendet muntligt på sammanträdet.

   

  Intern kontroll är en del av Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. Förskolenämnden har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och ska fastställa hur planering och rapportering av arbetet med intern kontroll ska gå till. Varje år beslutar förskolenämnden om en plan för den interna kontrollen.

   

  Förslaget till intern kontrollplan för 2024 är framtaget utifrån Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll och förskolenämndens Riktlinjer för arbetet med intern kontroll. Förslaget grundas i den riskanalys som genomförts inom förskoleförvaltningen och som behandlats av förskolenämndens arbetsutskott. Rapportering av granskningarna sker löpande till nämnden i form av särskilda ärenden, medan direktåtgärderna rapporteras samlat i den årsuppföljning som görs i
  början av 2025.

 20.   20

  Rapporter från kurser och konfenser

 21. Förskoleförvaltningen informerar kring stadsrevisionens rapport gällande granskning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

 22.   22

  Information från förvaltningen

 23.   23

  Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § februari 2024

 24.   24

  Redovisning av delegerade beslut februari 2024

 25.   25

  Inkomna, utgående och upprättade skrivelser februari 2024

 26.   26

  Ansökan om godkännande för fristående förskola - Jensen Education School AB

 27. Förskolenämnden ska vid sammanträdet i mars ta ställning till den del av Nämndsbudget 2024 som handlar om nämndens bidrag till de mål som kommunfullmäktige riktat till nämnden 2024–2026.

   

  Med anledning av detta anordnas en workshop där syftet är en gemensam dialog om de viktigaste förflyttningarna ur nämndens perspektiv för att bidra till stadens gemensamma mål.

 28. Moderaterna har inkommit med ett nämndinitiativ gällande hedersrelaterat våld och förtryck i Malmös förskolor.

 29. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ gällande hedersrelaterat våld och förtryck i Malmös förskolor.

 30. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ gällande att bevara Limhamns förskola.

 31. Protokollet publiceras när det är justerat.

 1. Förskolenämnden fattade 2024-01-24, § 3 följande beslut:

   

  ”Förskolenämnden godkänner Nämndsbudget 2024 med beslutade ändringar och översänder den till kommunstyrelsen, samt ger förskoleförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden till nästkommande sammanträde med ett förslag på skrivelse gällande att tillskriva kommunfullmäktige om att tillföra ytterligare medel motsvarande en uppräkning av grundersättningen från 2,3% till 3,7% och att nämnden tillskriver kommunfullmäktige”. Ett förslag till skrivelse har därmed tagits fram med äskande om en utökning av nämndens kommunbidragsram med 31 miljoner kronor.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.