Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Anmälan av inkomna skrivelser

 3.   3

  Redovisning av delegationsbeslut

 4. Ärendet gäller en förlängning av Ann-Marie Eks (f. 71) förordnande som revisionsdirektör för stadsrevisionen. Ann-Marie Ek har för närvarande en tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat förordnade som revisionsdirektör som gäller under perioden från och med 5 juli 2018 till och med 30 juli 2024.

  De sakkunniga som biträder revisorskollegiet ska väljas och anlitas av revisorskollegiet själv enligt kommunallagen. Revisorskollegiet har beslutat att fortsatt välja och anlita Ann-Marie Ek som revisionsdirektör vid stadsrevisionen. Ärendet är skickat för vidare handläggning till kommunstyrelsen och dess arbetsgivarutskott.

  Stadskontorets förslag är att Ann-Marie Eks förordnande som förvaltningsdirektör med placering på stadsrevisionen förlängs till och med den 1 augusti 2030.

  Bilagor

 5. Länsstyrelsen Skåne har remitterat förslag till Handlingsplan för ekologiskt funktionella landskap – Insatsområden för grön infrastruktur 2019–2030 (period 2024–2026) till Malmö stad för synpunkter. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret för yttrande. Den remitterade handlingsplanen är omfattande och innehåller en mängd åtgärder. En prioritering av åtgärderna saknas och en tydlig samordning av genomförandet krävs. Dessutom kommer tillskjutna medel utgöra en viktig förutsättning för genomförandet.

  Bilagor

 6. Socialdepartementet har erbjudit Malmö stad att yttra sig kring betänkandet För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66). Arbetsmarknads- och socialnämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet. Stadskontoret delar nämndernas bedömningar och inkluderar dessa i förslaget till yttrande där syftet med betänkandet välkomnas. Kommunen har dock vissa synpunkter bland annat vad gäller beslut om var den unge ska vistas under vårdtiden. Vidare har kommunen synpunkter på vilka instanser som bör ha ansvar för tillståndsgivning, på återkallelser av tillstånd till familjehem och på att familjehemsvård i första hand ska övervägas för unga i åldern 18–20. Malmö stad har också synpunkter på förslaget att en särskild kunskapsbedömning ska göras vid varje placering och varje skolbyte. Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget till yttrande och skicka yttrandet till Socialdepartementet.

  Bilagor

 7. Malmö stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på utvärdering av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

  Boverket har på uppdrag av regeringen utvärderat utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget, sedan lagen förändrades 2018. I uppdraget har Boverket tittat på vilka hinder det finns för att personer med funktionsnedsättningar ska få tillgång till nödvändiga anpassningar i bostaden. Boverket föreslår några ändringar i lagen. Bland annat är förslagen att familjehem åt en person med funktionsnedsättning ska kunna beviljas bostadsanpassningsbidrag, rullstolsgarage ska åter vara bidragsberättigade, ägare av flerbostadshus ska kunna överta bostadsanpassningsbidrag och kunna söka om reparationsbidrag, samt ett antal tydliggörande kompletteringar.

  Stadsbyggnadsnämnden och funktionsstödsnämnden har lämnat synpunkter i ärendet. Förslaget är att lämna yttrande i enlighet med nämndernas synpunkter.

  Bilagor

 8. Klimat- och näringslivsdepartementet har på remiss översänt Naturvårdsverkets skrivelse om översyn av kriteriet yrkesmässig och om kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport.

  Kommunstyrelsen har översänt internremissen till tekniska nämnden och miljönämnden. Med utgångspunkt i nämndernas yttrande har s
  tadskontoret tagit fram ett förslag till yttrande. Bedömningen är att Naturvårdsverkets föreslagna skrivelse bidrar till större möjligheter att följa upp gällande lagstiftning genom tillsyn och därigenom motverka illegal avfallshantering. Skrivelsens förslag innebär även en ökad tydlighet och förenkling för verksamheterna.

  Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande till K
  limat- och näringslivsdepartementet, i enlighet med stadskontorets förslag.

  Bilagor

 9. Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse framfört synpunkter på hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet) har genomförts i svensk rätt och Klimat- och näringslivsdepartementet har nu för yttrande översänt promemorian ”Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet” (KN2023/04664).

  I promemorian presenteras förslag som syftar till att ytterligare förbättra det svenska genomförandet av direktivet. Förslagen innebär i huvudsak att vissa verksamheter och åtgärder ska anmälas till tillsynsmyndigheten som ska göra en bedömning i frågan om huruvida verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

  Bilagor

 10. Malmö stad har av Justitiedepartementet getts möjlighet att yttra sig över promemorian Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1).

  Stadskontoret ställer sig positiv till förslaget om ett utökat skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier. En nationell stödfunktion bör kunna bidra till minskad utsatthet men också till en ökad benägenhet att anmäla brott. Stadskontoret skulle gärna vilja att stöd tas fram för att minska utsattheten hos skolpersonal som utsätts för våld, hot eller trakasserier av elever som är under 15 år.

  Skälen till att beslut som huvudregel ska förses med namn på beslutsfattare är förståeliga men Stadskontoret anser att det vore önskvärt med ytterligare utredning och analys kring de undantagssituationer där behovet av att tillgodose offentliganställdas säkerhet får anses väga tyngre än enskildas rätt att ta del av uppgifter om beslutfattares och andra anställdas namn.

  Bilagor

 11. Malmö stad har av Finansdepartementet erbjudits att lämna synpunkter på ett betänkande rörande försöksverksamhet i den kommunala sektorn. Försöksverksamheten syftar till att skapa nya grepp för att möta samhällsutmaningar av olika slag. I förslaget till yttrande ställer sig stadskontoret principiellt positivt till betänkandet men har också synpunkter på enskilda delar av utredningen. Vidare ser stadskontoret att försöksverksamhet och andra nya grepp kan innebära både kostnader och förändrade ansvar för kommunerna. Här vill stadskontoret lyfta vikten av att finansieringsprincipen tillämpas och att eventuell påverkan på den kommunala självstyrelsen beaktas. Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner yttrandet och skickar det till Finansdepartementet.

  Bilagor

 12. Malmö stad har av Finansdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på promemorian Anpassningar av upphandlingslagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning.

  I promemorian föreslås vissa anpassningar i upphandlingslagstiftningen med anledning av IPI-förordningen. Förslagen i promemorian innebär att det i upphandlingslagarna synliggörs att det kan finnas bestämmelser som rör offentlig upphandling i unionsrättsliga bestämmelser och att sådana bestämmelser kan ha företräde framför den nationella lagstiftningen. Vidare anpassas vissa bestämmelser för att tydliggöra leverantörers rätt till rättsmedel vid upphandlande myndigheters felaktiga tillämpning av unionsrättsliga bestämmelser om offentlig upphandling. Det klargörs även att upphandlande myndigheters tillämpning av sådan unionsrätt ingår i tillsynsmyndighetens tillsynsområde.

  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2025.

  Stadskontoret ställer sig positiv till förslagen i promemorian. Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till Finansdepartementet.

  Bilagor

 13. Boverket har skickat ”Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan; med konsekvensutredning” på remiss till Malmö stad. Syftet med föreskrifterna är att precisera kravet i byggförordningen om att regionplaner ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Det ska underlätta för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

  Ärendet har skickats på internremiss till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden som har lämnat yttranden. Stadskontoret har utifrån detta tagit fram ett förslag till yttrande. Övergripande bedöms en digital samhällsbyggnadsprocess som positiv, men det är viktigt att i både region- och översiktsplaner också behålla flexibiliteten i utformningen. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna yttrandet och skicka det till Boverket.

  Bilagor

 14. Fryshuset Malmö har inkommit med en ansökan till kommunstyrelsen om årligt ekonomiskt stöd på 2 000 000 kronor för perioden 2024-2026. De sökta medlen ska främst användas till att finansiera lokalhyran och löner i syfte att utöka öppettiderna för mötesplatsen. Finansieringen av lokalhyran utgör en grundförutsättning för Fryshuset att erbjuda både prosociala aktiviteter samt utbildningar, samtalsgrupper och färdighetsträning till sina deltagare.

  Fryshuset har i sin ansökan bland annat tagit avstamp i den riskanalys och områdesprofil som tagits fram av områdesteamet i område 9 inom ramen för Communities That Care (CTC). Vidare uttrycker Fryshuset att deras arbete framöver ännu tydligare kommer att rikta sig mot att möta områdets prioriterade risk- och skyddsfaktorer, i syfte att bidra till måluppfyllelsen inom kommunfullmäktiges målområden ”en stad med goda uppväxtvillkor” och ”en jämlik stad”.

  Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att bevilja Fryshuset 2 000 000 kronor för verksamhetsåret 2024. Stadskontoret föreslår samtidigt en inriktning som möjliggör mer långsiktigt stöd till Fryshusets verksamheter. Stödet föreslås inarbetas i kommunstyrelsens nämndsbudget för 2025 och 2026.

  Bilagor

 15. Yalla Trappan beviljades 1 500 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till projektet Yalla Lotsar för 2023. Yalla Trappan har nu inkommit med en återrapportering av beviljade medel. Förslaget är att återrapporteringen godkänns.

  Bilagor

 16. Malmö mot Diskriminering (MMD) har genom ett inriktningsbeslut (STK-2023-446) fått möjlighet att avropa medel om 1 345 000 kronor för 2023, 2024 och 2025. Föreningen har under en längre tid fått medel från Malmö stad och såväl stadskontoret som övriga förvaltningar har under flera år tagit del av kunskapshöjande insatser om att motverka och hantera diskriminering i olika former.

  Med bakgrund av detta inkommer MMD med en redovisning av hur medlen nyttjats i verksamheten. Föreningen fick under 2023 verksamhetsstöd om 1 345 000 kronor. MMD har inkommit med en årsredovisning och verksamhetsberättelse.

  Under 2023 har föreningen bland annat arbetat med kunskapshöjande insatser mot trakasserier och diskriminering. Föreningen har även ingått i en forskningscirkel för en jämlik och inkluderande hyresmarknad. Syftet har varit att motverka den diskriminering som råder på hyresmarknaden.

  Stadskontorets förslag är att godkänna föreningen MMD:s återredovisning.

  Bilagor

 17. Malmö mot Diskriminering (MMD) har genom ett inriktningsbeslut (STK-2023-446) fått möjlighet att avropa medel om 1 345 000 kronor för 2023, 2024 och 2025. I ärendet beslutade kommunstyrelsen att ge stadskontoret i uppdrag att inför varje nytt budgetår under perioden 2024–2025 initiera ett ärende som innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om bidrag för Malmö mot Diskriminerings grundverksamhet.

  Föreningen har under en längre tid fått medel från Malmö stad och såväl stadskontoret som övriga förvaltningar har under flera år tagit del av kunskapshöjande insatser om att motverka och hantera diskriminering i olika former.

  Under 2023 har föreningen bland annat arbetat med kunskapshöjande insatser mot trakasserier och diskriminering. Föreningen har även ingått i en forskningscirkel för en jämlik och inkluderande hyresmarknad. Syftet har varit att kunna motverka den diskriminering som råder på hyresmarknaden.

  Stadskontorets förslag är att bevilja föreningen Malmö mot Diskriminering 1 345 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag.

  Bilagor

 18. Strategiska jobbsatsningar är utvecklingsmedel som kommunstyrelsen fördelar till berörda nämnder för särskilda insatser som bedöms öka måluppfyllelsen för kommunfullmäktigemålet Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande. Medlen ska bidra till kommunfullmäktigemålet genom att fokusera på nytänkande idéer och utvecklingsinsatser som nämnderna bedömer har särskilt stor effekt på måluppfyllelsen. I ärendet beskrivs Stadskontorets förslag på hur en del av de tilldelade medlen ska användas 2024. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 19. Kommunfullmäktige har i budget 2024 beslutat om extra satsning på klimat- och miljöfrågor genom att tillföra en klimatstrategisk satsning på 10 000 000 kronor som är tänkt att fördelas mellan de tekniska nämnderna och kommunstyrelsen. I ärendet finns förslag på hur dessa medel fördelas mellan berörda nämnder och åtgärdsområden.

  Stadskontoret föreslår att fördelningen beslutas i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 20. Hösten 2023 beslutade kommunstyrelsen att godkänna den av servicenämnden inkomna Utvecklingsplanen för kommungemensam IT och digitalisering år 2024 med Principer för digitalisering (STK-2023-1044). Utvecklingsplanens syfte är att ge riktning för kommungemensam IT-verksamheten. Förflyttningar som finns upptagna i 2024 års utvecklingsplan hanteras och finansieras inom IT- och digitaliseringsavdelningens ekonomiska ram 2024, förutom de nya satsningarna inom IT-säkerhetsområdet.

  Utvecklingsarbetet med införandet av en stadsgemensam digital plattform (LMS) för att producera, publicera och administrera utbildning är i en intensiv fas. Fler digitala utbildningar effektiviserar och möjliggör för fler medarbetare att få ta del av utbildningar på ett flexibelt sätt. Införandet av ett LMS i Malmö stad och på stadskontoret kräver resursförstärkning för att produktion och hantering av utbildningar, kommunikation samt kvalitetskontroll ska kunna hanteras.

  Genom
  detta ärende avropas medel för satsningar inom IT-säkerhetsområdet som lyfts i Utvecklingsplanen för kommungemensam IT år 2024 och för införandet av LMS (stadsgemensam digital utbildningsplattform) samt upprättande av en redaktion för LMS.

  Bilagor

 21. I finansrapporten redovisas en avstämning mot de gränsvärden som anges i finanspolicyn och en sammanställning av kommunens likviditets- och lånesituation per den 31 december 2023. Ingen avvikelse mot finanspolicyn har förekommit under perioden september - december. Kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +2 442 mnkr.

  Bilagor

 22. I samband med ärendet ”Ekonomisk prognos per oktober 2023 Funktionsstödsnämndenbeslutade kommunstyrelsen 2023-12-06 § 360 att anmoda funktionsstödsnämnden att under mars 2024 inkomma till kommunstyrelsen med en extra helårsprognos per februari 2024. På sitt sammanträde 2024-03-25 §31 beslutade funktionsstödsnämnden att godkänna informationen i rapporten ”Extra ekonomisk prognos februari 2024. För perioden januari – februari 2024 uppvisar funktionsstödsnämnden ett mindre underskott på cirka 700 tkr och för hela 2024 prognostiseras ingen avvikelse.

  Bilagor

 23. Revisorskollegiet har skickat Fördjupad granskning av bostadsförsörjning till kommunstyrelsen. Utifrån granskningens resultat lämnar revisorskollegiet två rekommendationer till kommunstyrelsen, vilka berör beslut och uppföljning av insatser samt involvering av MKB Fastighets AB. Kommunstyrelsen ska återkomma med ett yttrande som beskriver vilka åtgärder som planeras genomföras, deras förväntade effekter och tidsplan utifrån rekommendationerna. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande och föreslår att det översänds till revisorskollegiet.

  Bilagor

 24. Enligt beslutad process för kompetensförsörjning (2016) i Malmö stad genomförs och redovisas kompetensanalyser från samtliga nämnder vartannat år. I detta ärende redovisas rapporten Sammanställning av Malmö Stads nämnders kompetensgap, riskanalyser och planer 2023 samt Rapport - Kompetensförsörjning plan Kommunstyrelsen 2023till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 25. Personalredovisningen beskriver statistik och utvecklingsinsatser inom personalområdet i Malmö stad. Redovisningen kan utgöra ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov för vidare analys och åtgärder på kommunövergripande nivå eller i enskilda förvaltningar. Personalredovisningen kompletterar Malmö stads årsredovisning genom att i närmare detalj beskriva personalområdet.

  Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner Personalredovisning 2023 och ger stadskontoret ett antal uppdrag mot bakgrund av redovisningen.

  Bilagor

 26. Stadsbyggnadsnämnden har begärt uppdrag från kommunstyrelsen om att i nära samverkan med berörda nämnder (tekniska nämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsen) ta fram en strategi för utvecklingen av Malmös stadskärna. Kommunstyrelsens arbetsutskott har utan eget ställningstagande skickat ärendet till tekniska nämnden och kulturnämnden för information och synpunkter. Ärendet har efter svar från kulturnämnden och tekniska nämnden kompletterats med synpunkter från fritidsnämnden.

  Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen uppmana stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för Malmös stadskärna.

  Bilagor

 27. KF 240523

  I ärendet presenteras Årsredovisning 2023 för Malmö stad. Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den och att kommunfullmäktige avsätter 77 mnkr till resultatutjämningsreserv. Förslaget är även att kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2023 inte medför några justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2024.

  Bilagor

 28. KF 240523

  Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att utveckla system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående förbättringsarbete. I ärendet görs en bedömning av utvecklingen av kommunens samlade system för intern kontroll.

  En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma granskningsområden. Under 2023 har granskningar gjorts som avser röjande av sekretess, lag- och regelefterlevnad avseende kostförmåner samt fysisk tillgänglighet i lokaler.

  Resultatet av granskningen av risk för röjande av sekretess pekar bland annat på behov att ta fram grundläggande kommungemensamma utbildningar eller utbildningsmaterial om informationshantering. Det bör också genomföras en utredning av juridiska förutsättningar för utkontraktering och utlämnande av uppgifter till externa aktörer. Dessutom behöver befintligt stöd för hantering av ostrukturerad information ses över och kommuniceras.

  Granskningen av regelefterlevnad avseende kostförmåner visar att de åtgärder som vidtagits sedan motsvarande granskning 2020 medfört önskade effekter, men att fortsatt arbete bör bedrivas för göra övergripande information och rapportering mer lättillgänglig och förenklad med syfte att göra det lätt att göra rätt.

  Granskningen avseende tillgänglighet i lokaler visar att arbetet med att identifiera, åtgärda och följa upp tillgänglighetsbrister behöver bedrivas kontinuerligt och systematiskt. De tillgänglighetsbrister och utvecklingsområden som har identifierats behöver således åtgärdas och inkluderas i nämndernas och bolagens fortsatta arbete med en högre grad av systematik och kontinuitet än vad som hittills har funnits. Granskningen och dess resultat föreslås därför ligga till grund för nämndernas, bolagens och funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas fortsatta arbete samt inkluderas i det förvaltningsövergripande arbete som nyligen har påbörjats med syfte att samordna och stärka arbetet med tillgänglighet. Vidare görs bedömningen att det finns anledning att göra en uppföljande granskning om tre år.

  Bilagor

 29. KF 240425

  Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige. Rapporten ska redovisa hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag (2001:453) och enligt 9 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten ska också redovisa beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.

  Rapporteringen i detta ärende avser kvartal 4, 1 oktober -31 december 2023.

  Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har minskat från 133 till 100 beslut.

  Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har minskat från 97 till 79 beslut.

  En av stadens tre socialnämnder, funktionsstödsnämnden, har haft gynnande beslut att rapportera som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut.

  Förslaget är att lägga rapporten till handlingarna.

  Bilagor

 30. KF 240425

  I ärendet presenteras förslag till Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2025–2034. Den utgör stadens övergripande styrdokument för planeringen av verksamhetslokaler. I planen ges en övergripande bild av det befintliga beståndet av verksamhetslokaler, vad lokalerna kostar samt framtida behov av lokaler inom olika verksamhetsområden. Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2025-2034 och därtill att grundskolenämnden från och med 2024 inte behöver anta en separat lokalbehovsplan för anpassad grundskola.

  Bilagor

 31. KF 240425

  Den som ansöker om att godkännas som enskild huvudman för en förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet i Malmö eller ansöker om att godkännas som ny enskild huvudman för en befintlig förskoleverksamhet i Malmö måste idag betala en avgift om 25 000 kronor. Avgiften infördes 2019 genom beslut av kommunfullmäktige den 19 juni 2019 (STK-2019-131). Förskoleförvaltningen har utrett om det finns skäl att höja avgiften. Den nya avgiften föreslås börja gälla från och med den 1 juni 2024.

  Bilagor

 32. KF 240425

  En enskild kan, efter ansökan hos kommunen, godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg. Enligt skollagen ska ett godkännande avse ett särskilt verksamhetsställe. Förskoleförvaltningen har utrett om det finns skäl att ta ut en avgift för en sådan ansökan. Mot bakgrund av denna utredning föreslår stadskontoret att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att en ansökningsavgift om 33 000 kronor införs. Motsvarande avgift finns sedan 2019 efter beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2019 i § 145 (STK-2019-131), för den som ansöker om att godkännas som enskild huvudman för fristående förskoleenhet, eller för den som ansöker om att godkännas som ny enskild huvudman för en befintlig förskoleverksamhet. Förslaget är att den nya avgiften börja gälla från och med den 1 juni 2024.

  Bilagor

 33. KF 240425

  Förskolenämnden har inkommit med ansökan om godkännande av lokalanskaffning avseende nybyggnation av förskola på fastigheten Ängsklockan 4 i Bunkeflostrand, till en beräknad totalutgift om 88,6 mnkr. Färdigställande bedöms ske hösten 2026. Förskolan planeras för 142 platser och byggs inom befintlig detaljplan, DP538. Förskolan ersätter befintlig förskola på tomten i paviljonger på tillfälligt bygglov som inte kan förlängas.

  Förslaget är att kommunfullmäktige godkänner lokalanskaffningen och ger servicenämnden i uppdrag att genomföra den.

  Bilagor

 34. KF 240425

  Förskolenämnden har inkommit med ansökan om godkännande av lokalanskaffning avseende nybyggnation av förskola på fastigheten Limhamn 154:376, till en beräknad totalutgift om 76 mnkr. Färdigställande bedöms ske våren eller sommaren 2027. Förskolan planeras för 120 platser och byggs inom befintlig detaljplan. Med nybyggnationen kommer Hammarhajens förskola intill i tillfälliga paviljonger, där inte bygglovet går att förlängas, kunna avvecklas.

  Förslaget är att kommunfullmäktige godkänner lokalanskaffningen och ger servicenämnden i uppdrag att genomföra den.

  Bilagor

 35. KF 240425

  John Roslund (M) föreslår i en motion att minst en av de två sessionssalarna i Malmö Rådhus bevaras till eftervärlden.

  De renoveringsinsatser som inom kort påbörjas i Rådhuset innebär att båda sessionssalarna bevaras. Inga insatser planeras i den mindre salen, medan smärre renoveringsinsatser kommer att göras i den större av de båda salarna, främst för att förbättra arbetsmiljön i den.

  Bilagor

 36. KF 240425

  John Eklöf (M) har inkommit till kommunfullmäktige med motion om att ge malmöborna ett nytt nöjesfält igen. Ärendet har internremitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Med vad som framgår i ärendet ser stadskontoret inget behov av att starta en ny utredning om nöjesfält i Malmö. Stadskontoret föreslår därmed kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 37. KF 240425

  Carin Gustafsson (V) och Showan Shattak (V) uttrycker i en motion att de anser att för få gator, torg och platser i Malmö har så kallade memorialnamn efter kvinnor. I vissa fall används manlig pseudonym. Motionärerna har därför föreslagit att kommunfullmäktige ska ge berörda nämnder uppdraget att inventera gators, torgs och platsers namn med memorialnamn där manlig pseudonym används och ändra till kvinnors födelsenamn när så är fallet.

  Vidare föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ska ge stadsbyggnadsnämnden i uppdraget att öka andelen kvinnliga memorialnamn vid namngivning för att uppnå ökad jämställdhet. Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kulturnämnden. Stadskontoret instämmer i stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens yttranden att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 38. Ett Malmöinitiativ har publicerats om att Eurovision Song Contest (ESC) inte ska planeras och genomföras i Malmö med Israels deltagande. Initiativet har nått 100 röster och har därför överlämnats till kommunstyrelsen för hantering.

  Bilagor

 39. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet inkom den 15 januari 2024 med en remiss till Malmö stad av promemorian Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning. I promemorian föreslås bland annat att kommunerna ska bli skyldiga att tillhandahålla hyresgarantier för barnfamiljer, det tydliggörs att kommunala bostadsförmedlingar får förmedla bostäder som reserverats eller utifrån förturer samt att kopplingen mellan bostadsförsörjning och markanvisningar ska tydliggöras.

  Ärendet har skickats på internremiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och Boplats Syd, vilka har inkommit med yttranden. Stadskontoret har tagit fram förslag på yttrande utifrån dessa yttranden samt egna synpunkter. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna yttrandet och skicka det till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

  Bilagor

 40. Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag (2020-04-15 KS §124) att utveckla stadens arbete mot diskriminering och antisemitism. Uppdraget finansieras inom kommunstyrelsens befintliga ram mot diskriminering och för en öppen stad. Delar av arbetet bedrivs idag inom ramen för konceptet Öppna Malmö, som drivs av kulturnämnden med hjälp av en förvaltningsövergripande styrgrupp.

  Under 2024 genomförs och planeras en lång rad aktiviteter inom ramen för Öppna Malmö. Sammantaget planerar den förvaltningsövergripande styrgruppen för Öppna Malmö insatser som bedöms kosta 5 000 000 kronor under 2024. Förslaget är att dessa medel överförs från kommunstyrelsen anslag till förfogande. Inför 2025 föreslås en översyn av konceptet för att skapa en långsiktighet och på ett tydligare sätt bidra till stadens samlade arbete med inkludering och delaktighet.

  Bilagor

 41. Sysav AB har inkommit med ett erbjudande om framtida köp av negativa utsläppscertifikat som en del i att nå Malmö stads klimatmål. Malmö stad har som mål att vara en grön stad som leder klimatomställningen. Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och ska vara en klimatneutral stad år 2030. Sysav AB är ett delägt bolag och står för 25 procent av Malmös fossila utsläpp. Sysav utreder förutsättningarna att uppföra en anläggning som teknisk ska kunna omhänderta koldioxid. En CCUS-anläggning är en kritisk förutsättning för att stadens mål om klimatneutralitet ska uppnås år 2030.

  I ärende STK-2024-477 beslutade kommunstyrelsen 11/3 2024, att ställa sig bakom Sysav ABs letter of support till stöd för ansökan om EU-medel för att utreda förutsättningarna för att omhänderta koldioxid från sitt avfallskraftvärmeverk.

  Föreliggande ärende har beretts i dialog med miljöförvaltningen. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till avsiktsförklaring avseende framtida köp av negativa utsläppsrätter under år 2026.

  Bilagor

 42. KF 240425

  För att möjliggöra en fungerande hantering av uppkomna säkerhetskostnader i samband med Eurovision Song Contest föreslår stadskontoret att de nämnder som får ökade kostnader utöver budgeterade, för säkerhetsåtgärder vid aktiviteter som Malmö stad har åtagit sig under Eurovision Song Contest genom avtal med Sveriges television, tillåts göra ett negativt resultat motsvarande dessa kostnader. Vilka kostnader som definieras som säkerhetskostnader fastställs i dialog med stadskontorets enhet för säkerhet- och beredskap.

  Bilagor

 43. KF 240425

  Energiförsörjning och digital infrastruktur är två kritiska samhällsfunktioner för Malmös hushåll, företag och stadens verksamheter. Malmö stad ska arbeta för att säkra en tillräcklig, prisvärd och hållbar elförsörjning, men också för att stärka rådigheten över energiförsörjningen i Malmö. I Malmö stads budget 2024 fastställs det att Malmös energiförsörjning är avgörande för möjligheten att bygga bostäder, utveckla industrin och möta klimatomställningens behov av förnybar energi. År 2030 ska Malmö försörjas till 100 procent av återvunnen och förnybar energi, i enlighet med Malmö stads miljöprogram och energistrategi. Mer behöver göras för att säkerställa rimliga och förutsägbara energipriser för dem som bor och verkar i Malmö, och för att stärka Malmö stads rådighet över stadens energiförsörjning.

  Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att Malmö Energi och Hållbarhet AB bildas i syfte att stärka rådigheten över energiförsörjningen, stadsnät och sammanhängande verksamhet i Malmö. Det nya bolaget föreslås vara ett helägt kommunalt bolag och ägas av Malmö Stadshus AB, Malmö stads moderbolag.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.