Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Anmälan av inkomna skrivelser

 3.   3

  Redovisning av delegationsbeslut

 4. Malmö stad har beretts möjlighet att komma med synpunkter på utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56). I slutbetänkandet av utredningen föreslås författningsförändringar i smittskyddslagen (2004:168). Utredningen föreslår en extraordinär åtgärd i form av flyttning för personer som bor i boendeformer som omfattas av socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Utredningen har remitterats till funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden välkomnar författningsförändringsförslagen, men eftersöker ett mer utvecklat resonemang kring implementering och ansvar. Avseende smittbärarpenning vill nämnden framhålla att en övergripande utredning av socialförsäkringssystemet är välkommen, där vård- och omsorgspersonal ges goda förutsättningar att stanna hemma från arbete vid behov.

  Funktionsstödsnämnden instämmer i utredningens lagförslag kring smittskyddsåtgärder, framför synpunkter rörande tillämpningen samt betonar vikten av samverkan. Nämnden anser att utredningen saknar ett utvecklat resonemang kring hur personal i kommuner kan påverkas och anser att det är avgörande att föreslagen vägledningen från Socialstyrelsen är tydlig och finns på plats i god tid före ikraftträdande av lagstiftning. Avseende smittbärarpenningen instämmer nämnden i utredningens bedömningar.

  Stadskontoret har sammanställt ett förslag till yttrande och i detta framfört synpunkter på förslaget och föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 5. Malmö stad har av Klimat- och näringslivsdepartementet bjudits in att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets skrivelse Minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet. Skrivelsen är Naturvårdsverkets slutredovisning av ett regeringsuppdrag. Uppdraget har handlat om att utreda möjligheten att minska riskerna för utnyttjande av systemet med anmälningspliktiga verksamheter gällande avfall. Naturvårdsverket föreslår i huvudsak tre regeländringar: Sänkt gräns för tillståndsplikt vid hantering av blandat bygg- och rivningsavfall eller lättare fraktioner och stoft; utökade krav vid anmälan av lagringsverksamhet samt att sortering av avfall ska ske på den plats där avfallet uppkommer.

  Kommunstyrelsen har översänt ärendet till miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande.

  Bilagor

 6. I dokumentet Finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö stads kommunkoncern 2023 redogörs för viktigare händelser under året, hur Internbanken hanterat kommunens upp- och utlåning, samt hur de risker som därmed uppstår i finansverksamheten har hanterats. Den finansiella riskhanteringen bedöms som tillfredsställande.

  Bilagor

 7. I budget 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder genomföra en Jobbpakt med Malmöborna. Jobbpaktsmedlen har använts till bland annat yrkesutbildningar, sommarjobb för unga och matchningsinsatser. Efter dialog med berörda förvaltningar föreslår nu stadskontoret ett nytt upplägg för satsningen. Det nya förslaget har ett större fokus på utveckling och medel för ordinarie löpande verksamhet bryts ut och fördelas i stället på ram. Satsningen får också ett nytt namn - Strategiska jobbsatsningar. I förslaget ingår även nya rutiner för ärendehandläggning och uppföljning.

  Bilagor

 8. Kommunfullmäktige har i budget 2024 avsatt medel till kommunstyrelsens förfogande där kommunstyrelsen under året kan överföra kommunbidrag till nämnder efter särskilt beslut. Totalt 15 000 000 kronor har avsatts för ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling (STK-2023-1590). Av dessa medel har kommunstyrelsen i detta ärende valt att avsätta 8 500 000 kronor att överföra i kommunbidrag till nämnder efter särskilt beslut. Resterande medel fördelas i separat ärende avseende lokal utveckling och områdeslyft (STK-2023-137).

  Stadskontoret har informerat alla stadens förvaltningar att de kan inkomma med ansökningar där de beskriver förslag på insatser som de önskar medel för att fortsätta bedriva eller utöka i syfte att bidra till ovan nämnda målsättning.

  Sammanfattningsvis föreslås arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen anta fördelningen av medel så som det presenteras i aktuellt ärende.

  Bilagor

 9. Kommunstyrelsen fattade under §383, 2021-11-10 (STK-2021-1320) ett inriktningsbeslut om att bevilja stöd till Innebandy VM herrar i Malmö 2024. Stadskontoret återkommer nu med förslag om att kommunstyrelsen beviljar fritidsnämnden 3 800 000 kronor i enlighet med inriktningsbeslut.

  Bilagor

 10. Detta informationsärende syftar till att informera kring framdrift av utvecklingen av stadionområdet med hänvisning till det beslut som togs i kommunfullmäktige den 31 mars 2022 (STK-2021-864). Informationsärendet är också förberedande information att inför kommande ärenden som rör stadionområdets fortsatta utveckling i enlighet med tidigare beslut. Som underlag har stadskontoret tagit fram en lägesrapport. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

  Bilagor

 11. Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot ett årligt stadsbidrag på 1 980 000 kronor för insatser som utgår från Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I detta ärende redovisar stadskontoret hur statsbidraget fördelats och använts under 2023. Stadskontorets bedömning är att arbetet med finskt förvaltningsområde och de sverigefinska Malmöbornas rättigheter fortsätter att utvecklas. På samtliga ansvariga förvaltningar finns ett etablerat arbete utifrån den sverigefinska minoritetens lagstadgade rättigheter och stadskontorets samverkan med dessa förvaltningar fungerar väl.

  Bilagor

 12. Den 13 juli 2023 inkom Malmö Idrottsföreningars samorganisation (MISO) med en skrivelse till kommunstyrelsen om en begäran att befrias från ansvar kring fortsatt samordning av Malmöandan. Med anledning av det inkomna ärendet gav kommunstyrelsens arbetsutskott stadskontoret i uppdrag att genomföra en genomlysning av Malmöandans styrnings- och ledningsstruktur samt återkomma med förslag på hur samarbetet ska se ut framöver.

  Genomlysningen betonar att en stor del av arbetet inom Malmöandan är väl genomfört och att samverkan mellan Malmö stad och civilsamhället är värdefullt. Samtidigt visar den på ett starkt behov av förändringar och föreslår en omstart av överenskommelsen, då flera av principerna i denna inte efterföljs och förtroendet mellan parterna är skadat.

  Stadskontoret bedömer att ett omtag av överenskommelsen i nuläget inte är aktuellt. Strukturen kring hållbar lokal utveckling håller på att arbetas fram inom ”Uppdrag budget 2023 – Definiera och starta ett långsiktigt och strategiskt områdeslyft i Malmös socioekonomiskt svaga delar” (STK-2023-137). Stadskontorets förslag är att avveckla Malmöandan i dess nuvarande form och framöver kanalisera det strategiska samarbetet med civilsamhället genom ovan nämnda budgetuppdrag.

  Bilagor

 13. KF 240327

  Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om godkännande av förvärv av fastigheten Koljan 10 till en köpeskilling om 11 mnkr samt tillkommande stämpelskatt om 165 tkr. Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvärvet av fastigheten, uppdra åt servicenämnden att förvalta den samt upplåta den till funktionsstödsnämnden.

  Bilagor

 14. KF 240327

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har ansökt om ett generellt statsbidrag för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Nämnden uppger att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden uppfyller de båda villkor som är förenade med statsbidraget och äskar om tilläggsbudget om 16 000 000 kronor under 2024. Funktionsstödsnämnden äskar om tilläggsbudget á 500 000 kronor under 2024.

  Bilagor

 15. KF 240327

  John Roslund (M) och Tony Rahm (M) inkom den 23 mars 2023 med en motion om Malmö stads lokalbehov. I motionen föreslås att servicenämnden får i uppdrag att utreda nyttjandegraden av Malmö stads samtliga möteslokaler i syfte att minska outnyttjad lokalyta. Arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden, grundskolenämnden och servicenämnden har inkommit med yttranden i ärendet.

  Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till det arbete som redan sker på området i staden.

  Bilagor

 16. KF 240327

  John Roslund (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Malmö stad bör bereda gymnasiesärskolans studenter plats i organisationen och yrkar att Malmö stad tar fram riktlinjer till sina 14 förvaltningar om att säkerställa att även personer med intellektuell funktionsnedsättning om möjligt ska beredas plats i organisationen.

  Tekniska nämnden, fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt funktionsstödsnämnden har yttrat sig angående motionen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. Övriga nämnder föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.


  Stadskontorets bedömning är att det pågår många insatser för att bereda plats i organisationen för gymnasiesärskolans studenter i Malmö stad, vilket också framgår av remissinstansernas yttranden. Stadskontoret delar också, utifrån ett arbetsgivarperspektiv, bedömningen från funktionsstödsnämnden om att Malmö stads arbete med inkludering, oavsett diskrimineringsgrund, bör ske sker inom ordinarie processer och inte i separata spår. Förslaget är därför att motionens yrkande anses besvarat.

  Bilagor

 17. KF 240327

  Ärendet gäller en motion som föreslår att kommunstyrelsen engagerar en extern miljö- och klimatkommission för halvtidsuppföljning av stadens miljöprogram.

  Motionen lyfter att sedan Malmös stads nuvarande miljöprogram antogs har förutsättningarna förändrats och läget förvärrats vad gäller miljö- och klimatutvecklingen. Vidare menar motionärerna att staden bör säkerställa så effektiva och ändamålsenliga insatser som möjligt under återstoden av programperioden för att nuvarande program ska kunna ge ett bättre utfall än det förra.

  Miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har inkommit med remissvar. Nämnderna uttrycker en oro för att en halvtidskommission skulle ta resurser från det pågående arbetet med miljöprogrammets genomförande. Och även om Malmö stads miljöprogram utformades för ett antal år sedan sker kontinuerliga förändringar och uppdateringar i stadens arbete med att verkställa programmet. Miljöförvaltningen arbetar dessutom löpande med att ta in extern expertis och forskning i arbetet med och uppföljningen av miljöprogrammet.

  Med beaktande av nämndernas yttrande samt vad som i övrigt redovisas i ärendet är förslaget att motionen avslås.

  Bilagor

 18. Ett Malmöinitiativ har publicerats som uppmanar Malmö stad att fatta beslut om att Malmö stads samtliga nämnder och förvaltningar ska kommunicerar ut till anställda i Malmö stad att de inte förväntas lyda under plikten att anmäla papperslösa personer vid ett eventuellt införande av en ny angiverilag.

  Initiativet har nått över 100 röster och har därför överlämnats till kommunstyrelsen för hantering.

  Bilagor

 19. Den 19 december 2019 beslutade kommunfullmäktige att inrätta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter. Det beslutades under våren 2023 att forumets inriktning ska vara en geografiskt inriktad dialog. Ambitionen var att dialogen skulle genomföras i samverkan med pågående samverkansarbeten i lokalområdet och knytas till befintliga områdesteam inom ramen för CTC-arbetet (Communities That Care), bidra till utveckling av området samt vara ett inslag i den ordinarie verksamheten.

  Under hösten 2023 har två dialoger och ett antal möten genomförts med boende och aktörer i Bellevuegården och Lorensborg. Resultaten från dessa möten och dialoger sammanfattas i den bifogade rapporten. Stadskontoret ser rapporten som en viktig del i det fortsatta arbetet och rapporten kommer att användas som ett underlag för diskussioner om områdets utveckling och för att ta fram åtgärdsförslag i syfte att utveckla Bellevuegården och Lorensborg.

  Bilagor

 20. Med bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i Sverige och Europa har Helena Nanne (M) och Håkan Fäldt (M) inkommit med ett nämndinitiativ om att höja den civila beredskapen i Malmö. Kommunstyrelsen gav den 7 februari 2024 stadskontoret i uppdrag att bereda initiativet.

  Stadskontoret ser att det finns ett behov av att förstärka kontinuerliga kommunikationsinsatser i syfte att stärka Malmöbornas beredskap (förslag 1). Stadskontoret ser även att det finns behov av att genomföra en genomlysning av Malmöbornas beredskap med särskilt fokus på utsatta grupper som riskerar att inte klara sig själva i händelse av kris eller höjd beredskap (förslag 5). Stadskontoret föreslår därför att dessa delar av nämndinitiativet ska bifallas.

  Stadskontoret ser att stadens arbete redan idag ligger i linje med initiativtagarnas ambitioner avseende formerna för krav på föreningar och organisationer med syftet att stärka Malmöbornas beredskap (förslag 2), att genomföra en översyn av stadens arbete med cybersäkerhet med återrapportering till kommunstyrelsen (förslag 6) samt att bjuda in VA SYD, Sydvatten, Räddningstjänsten Syd och Eon i syfte att informera sig om respektive verksamhets arbete med beredskap (förslag 7).

  Stadskontoret anser däremot att staden inte bör gå vidare med förslagen som handlar om att initiera ett samarbete med Frivilliga Resursgruppen i syftet att teckna avtal med frivilliga försvarsorganisationer (förslag 3) och ett uppdrag till stadskontoret att etablera trygghetspunkter (förslag 4).

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.