Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Roko Kursar (L) och Stefana Hoti (MP) har inkommit med avsägelser för sina uppdrag i kommunstyrelsens arbetsutskott. Roko Kursar (L) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 15 juli 2024 och Stefana Hoti (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare från och med den 15 juli 2024.

  Bilagor

 3.   3

  Anmälan av inkomna skrivelser

 4.   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 5. Malmö stad har fått möjlighet att yttra sig över Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8).

  Förslagen i utredningen syftar till att säkerställa att hela befolkningen över tid har tillgång till nödvändiga livsmedel vid en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i livsmed
  elsförsörjningen. Förslaget innebär bland annat att kommunerna ska analysera de behov som kan uppstå för befolkningen i kommunen och planera för hur nödvändiga livsmedel kan distribueras i kommunen. Krav ställs också på att kommunerna ska agera för att upprätthålla tillgången till livsmedel.

  Stadskontoret ser positivt på att Sveriges livsmedelsberedskap stärks och att kommunerna är delaktiga i uppbyggnaden av livsmedelsberedskapen. Samtidigt efterfrågar stadskontoret en tydlighet gällande flera delar i f
  örslaget. Bland annat finns det ett behov av en ökad tydlighet gällande vilken förmåga som ska uppnås, inte minst i förhållande till föreslagen finansiering. Vidare efterlyser stadskontoret en tydlig regional och nationell samordning som möter den kommunala nivån. Detta för att undvika risken att arbetet suboptimeras och förmågan över landet blir fragmentarisk. Stadskontoret saknar även ett bredare långsiktigt perspektiv på landets livsmedelsförsörjning i stort.

   

  Bilagor

 6. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har översänt Boverkets rapport 2023:20 Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan - och en utökad klimatdeklaration samt Boverkets promemoria Komplettering till Boverkets uppdrag att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas, inbjudan att inkomma med synpunkter. Boverkets rapport 2023:20 innehåller förslagen att år 2025 införa gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan i klimatdeklarationer, samt att utöka omfattningen av klimatdeklarationen med två byggdelar. Malmö stad är positiva till förslagen som presenteras rapporten och tillstyrker dessa.

  Inom Malmö stad har ärendet remitterats till servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden som samtliga har inkommit med yttranden.

  Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till yttrande och skicka detta till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

  Bilagor

 7. Malmö stad har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet ”Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18)”. Delbetänkandet redovisar förslag om införlivning av NIS 2-direktivet i svensk rätt. Direktivet ställer krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem för en högre cybersäkerhet i EU. NIS-lagen och förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster föreslås upphävas och i stället ersättas av cybersäkerhetslagen och cybersäkerhetsförordningen. Antalet sektorer föreslås utökas från sju till arton. Kraven kommer gälla för hela verksamheten och inte enbart för samhällsviktiga och digitala tjänster.

  Stadskontoret instämmer generellt i de synpunkter som lämnats av servicenämnden, förvaltningar, bolag och förbund.
  Eftersom många kommuner ingår i flera sektorer ser stadskontoret utmaningar, särskilt vad gäller föreskrifter och tillsyn, som föreslås hanteras sektorsvis. Stadskontoret efterfrågar därför flera förtydliganden och förslag på andra åtgärder för att de nya reglerna ska kunna genomföras effektivt i kommuner.

  Några exempel som lyfts fram är att stadskontoret särskilt efterfrågar ett förtydligande kring om
  kommuner ingår i sektor offentlig förvaltning samt om kommunalförbund omfattas av regleringen. Vidare anser stadskontoret att det krävs ytterligare åtgärder för att minska risken för motstridiga föreskrifter och resurskrävande administration och granskningar. Stadskontoret tar även upp att det bör införas en grundnivå för ekonomiskt stöd till kommunerna för genomförandet av riskhanteringsåtgärder och därefter en uppräkning beroende på antalet invånare i kommunen.

  Bilagor

 8. Malmö stad har mottagit remiss från Finansdepartementet angående den nationella förvaltningen av EU-medel. Syftet med utredningen är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medlen. Utredningen lämnar förslag inom två områden. Den första delen handlar om en organisatorisk struktur och ansvarsfördelning som möjliggör en mer ändamålsenlig, effektiv och rättssäker förvaltning av EU-medel. Den andra delen handlar om skyldigheten för berörda myndigheter att anmäla misstänkt brottslighet.

  Bilagor

 9. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF) har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd om 1 090 000 kronor för 2024. Ansökan avser cirkelverksamhet för utrikesfödda kvinnor samt lokalhyra. Stadskontoret förordar att ansökan avslås.

  Bilagor

 10. Under 2023 beslutade kommunstyrelsen (KS 230607 § 171) om att ingå ett idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) rörande Jämlik Hälsa Lindängen (STK-2020-1375) för perioden från och med juli 2023 till och med juni 2025. Partnerskapet innefattar förutom kommunstyrelsen även arbetsmarknads- och socialnämnden, kulturnämnden, Rädda Barnen Riksförbund (Region Syd) och Malmö universitet (Fakulteten för hälsa och samhälle). Enligt beslutet ska stadskontoret årligen återkomma med en rapport från partnerskapet under avtalsperioden. I detta ärende finns en rapport av den verksamhet som bedrivits inom ramen för IOP-avtalet under andra halvåret 2023, samt en rapport av den verksamhet som bedrivits under det första halvåret 2023 inom ramen för samverkan kring områdesutveckling på Lindängen och Söder (STK-2022-1132).

   

  Det idéburna offentliga partnerskapet syftar till att parterna i samverkan ska driva Jämlik Hälsa med Lindängen som geografisk bas. Målsättningen är att deltagarna i partnerskapets aktiviteter ska göra positiva förflyttningar avseende sin hälsa och få stärkta förutsättningar att påverka den egen hälsoutvecklingen. Sektorsövergripande samverkan, långsiktiga finansieringsformer och kontinuerlig utveckling av partner- skapets hälsoverkstäder ses som viktiga förutsättningar för framgång i arbetet.

   

  Stadskontoret gör bedömningen att arbetet skett i enlighet med de prioriteringar som gjorts i IOP-avtalet respektive den tidigare ansökan om samverkansresurser för områdesutveckling och föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna rapporteringen och lägga den till handlingarna

  Bilagor

 11. Föreliggande ärende innefattar en årsrapport från Fryshuset Malmö gällande det stöd som erhållits från kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2023 (STK-2022-962).

   

  Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i december 2022 att bevilja Fryshuset stöd om 2 000 000 kronor för 2023. I samma ärende gav kommunstyrelsen stadskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en återrapportering från Fryshusets verksamhet i Malmö under 2023.

   

  Stadskontoret gör, i samråd med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen, bedömningen att Fryshuset använt beviljade medel för 2023 i enlighet med deras ursprungliga ansökan. Mot bakgrund av ovanstående föreslår stadskontoret kommunstyrelsen att godkänna årsrapporten för 2023 och lägga den till handlingarna.

  Bilagor

 12. Malmö stads miljökommitté har i enlighet med Malmö stads ramverk för gröna obligationer tagit fram en årlig rapport som beskriver fördelningen av de gröna investeringarna som finansierats med gröna obligationer samt klimat- och miljöeffekter av dessa investeringar. Rapporten ”Grön obligationsrapport 2023” finns bilagd i detta ärende.

  Under 2023 gav Malmö stad ut en grön obligation till ett värde av 500 mnkr. Det totala beloppet utestående gröna obligationer uppgick per den 31 december 2023 till 4,45 miljarder kronor, vilket utgjorde 29 % av kommunens totala upplånade medel. De av Miljökommittén godkända gröna investeringarna uppgick till ett belopp om totalt ca 8,7 miljarder kronor.

  Malmö stad har ytterligare hållbar finansiering genom lån och kreditlöften med investeringsbanker. För dessa lån och kreditlöften kopplas finansieringen till specifikt utvalda investeringar med miljö-, klimat- och/eller sociala nyttor. Per den 31 december 2023 finansierade investeringsbanker investeringar till ett värde av 4,7 mdkr och det finns tillgängligt kreditlöfte på 0,8 mdkr. Beräkningarna i denna rapport omfattar inte dessa investeringar trots att investeringarna sannolikt till största delen uppfyller kraven i Malmö stads ramverk för gröna obligationer.

  Bilagor

 13. I finansrapporten redovisas en avstämning mot de gränsvärden som anges i finanspolicyn och en sammanställning av kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2024.

  Ingen avvikelse mot finanspolicyn har förekommit under perioden januari – april 2024.

  Kommunens räntebärande nettofordran, exklusive pensionsavsättningar, uppgick till +3 283 mnkr.

  Bilagor

 14. Malmö stad tar varje år fram en prognos över befolkningen i Malmö. Prognosen görs för innevarande år samt 10 år fram i tiden för staden som helhet och fem år fram i tiden för geografiska områden inom Malmö. Det görs även en utblick för de geografiska områdena fram till 2034.

  Årets prognos görs i en tid av osäkerhet. Antalet byggstarter har kraftigt minskat de senaste åren vilket får effekt på antalet färdigställda bostäder de närmsta åren. Samtidigt förväntas räntan falla under året vilket kan få effekter på bostadsmarknaden. Det pågår just nu flera utredningar inom immigrationsområdet vilket ökar osäkerheten för hur många som kommer invandra till Sverige och Malmö framöver. Utöver detta förväntas tiotusentals personer som flytt Ukraina för första gången folkbokföras i Sverige under året.

  Årets prognos ligger lägre än föregående års prognos. Under 2024 förväntas befolkningen i Malmö öka med ungefär 4 000 invånare. I slutet av 2034 förväntas det därmed finnas drygt 396 000 Malmöbor, vilket är 34 000 fler än vad som fanns i slutet av 2023.

  Till ärendet finns även rapporten Migrationsdata Malmö mars 2024 bifogat. Migrationsdata Malmö innehåller information om invandringen till Sverige och Malmö med fokus på skyddssökande från Ukraina och asylsökande.

  Förslaget är att godkänna rapporten Befolkningsprognos för Malmö 2024–2034 samt att anmoda nämnderna och bolagen att beakta befolkningsprognosen som stöd i sin ordinarie planering.

  Bilagor

 15. Stadskontoret har sammanställt ekonomisk rapport för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens prognostiserade helårsresultatet är ett underskott om 10 Mkr och hänförs till säkerhetskostnader för aktiviteter kopplade till Eurovision Song Contest (ESC). Kommunfullmäktige har tagit beslut om att nämnder tillåts göra ett negativt resultat motsvarande dessa kostnader.

  Kommunfullmäktiges helårsprognos visar ett överskott på 0,9 Mkr.

  För investeringarna på kommunstyrelsen pekar prognosen mot ett överskott om 0,9 Mkr. Investeringsprognosen för kommunfullmäktige visar ett överskott på 1,1 Mkr.

  Bilagor

 16. Upphandlingsplan för Malmö stad 2024–2025 redogör för det utvecklingsarbete som pågår för att stärka inköpsverksamheten i staden och därmed bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad.

  Rapporten ger också en översiktlig bild av de upphandlingar som planeras i staden 2024–2025, vilka ekologiska och sociala krav staden ställer i upphandling och hur dessa följs upp. Ett par strategiskt viktiga upphandlingar lyfts särskilt.

  Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner upphandlingsplanen och anmodar nämnderna att fortsätta strukturera och planera sin inköps- och upphandlingsverksamhet med beaktande av vad som framkommit i denna rapport.

  Bilagor

 17. Kommunstyrelsens budgetskrivelse är ett underlag inför beredningen av förslag till kommunfullmäktiges budget. Budgetskrivelsen redovisar de utmaningar som har identifierats för kommunstyrelsen från 2025 och framåt samt verksamhetens utveckling för att möta identifierade utmaningar och behov i både den egna verksamheten och till viss del inom kommunkoncernen.

  Bilagor

 18. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2024 om att överlämna förslag till planeringsinriktning för framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Öresundsmetrons samrådshandling till kommunstyrelsen för antagande.

   

  Uppdraget omfattar att samla den fysiska planeringen och de tekniska utredningarna som berör Öresundsmetron i en fördjupad översiktsplan. Inför framtagandet av samrådshandlingen har en planeringsinriktning för arbetet tagits fram.

   

  Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att anta stadsbyggnadsnämndens förslag till planeringsinriktning för framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Öresundsmetrons samrådshandling.

  Bilagor

 19. KF 240619

  I den av kommunfullmäktige beslutade Strategi för ungas boende 2018-2022 ansvarade kommunstyrelsen för aktiviteten Utredning av studentbostäder. Detta ärende är en återrapportering av den aktiviteten, i form av Slutrapport Utredning studentbostäder – Studentbostadsorganisation och samverkansformer.

   

  I utredningen görs bedömningen att Malmö som en växande stad behöver en långsiktig lösning för att möta behovet av studentbostäder. Detta kan göras genom att utveckla befintliga verktyg, exempelvis markanvisningsprocessen, lokalförsörjningsprocessen, Boplats Syds arbete med studentbostäder och MKB:s arbete med studentbostäder.

  Bilagor

 20. Malmö stad har sedan läsåret 2010/2011 delfinansierat en tjänst som studentbostadsadministratör vid Malmö universitet. I mars 2023 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att låta stadskontoret utreda tjänstens fortsatta innehåll och finansieringsmodell. Stadskontoret återkommer nu med förslag om att kommunstyrelsen avslutar delfinansieringen från och med läsåret 2024/2025.

  Bilagor

 21. KF 240619

  Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala aktiebolag. Utöver detta har kommunstyrelsen en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

  Det förordas att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verksamheten som respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

  Bilagor

 22. Inom ramen för Sverigeförhandlingen ingick Malmö stad hösten 2017 ett avtal med staten och Region Skåne om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad. Årsrapporten för 2023 om ramavtalets genomförande, som är baserad på underlag från Malmö stad och övriga parter, har nu fastställts av ramavtalets styrelse. Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner årsrapporten och lägger den till handlingarna samt sänder den för information till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.

  Bilagor

 23. KF 240619

  Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport. Den innehåller en prognos för Malmö stad vad gäller drift och investeringar samt hur detta påverkar kommunens ekonomiska ställning. I rapporten redogörs också för nämndernas avvikelser i förhållande till kommunbidraget samt bolagens och kommunalförbundens prognoser och budgetavvikelser. Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för Malmö stad (ej sammanställda räkenskaper).

   

  Det prognostiserade resultatet för kommunen 2024 uppgår till totalt -208 mnkr vilket ger en budgetavvikelse om + 117 mnkr. Resultat efter balanskravsjustering uppgår enligt prognos till 223 mnkr. Genom att använda medel från resultatutjämningsreserven om 223 mnkr kommer kommunen att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

   

  Från januari 2024 infördes en ny internhyresmodell i Malmö stad. Som en konsekvens av införandet gjordes en kommunbidragsväxling som beslutades i samband med budget 2024. Det finns behov av några mindre justeringar för ett fåtal hyresobjekt. Därmed behöver nämndernas kommunbidrag justeras.

  Bilagor

 24. KF 240619

  Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism (STK-2022-950). Stadskontoret tog fram ett förslag som skickades på remiss till nämnder och bolag. Samråd har även hållits med civilsamhälle och Malmöbor. I detta ärende redovisas bakgrund samt process för hur arbetet med uppdraget genomförts samt stadskontorets slutliga förslag och bedömning. Förslaget är att anta Plan för Malmö stads arbete mot islamofobi och antimuslimsk rasism och att kommunstyrelsen avsätter medel för fortsatt arbete. Stadskontoret föreslås även att få i uppdrag att utreda möjliga former för en plattform för utbyte av kunskap kring arbetet för inkludering och dialog, med syfte att förstärka arbetet med mänskliga rättigheter och mot rasism.

  Bilagor

 25. KF 240619

  Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har upprättat årsredovisning för 2023. För 2023 redovisar förbundet ett positivt resultat om 16 942 tkr och ett positivt balanskravsresultat om 10 850 tkr.

  Bilagor

 26. KF 240619

  Emma-Lina Johansson (V) har inkommit med motionen Förebygga sexuella trakasserier i skolan. Motionären föreslår kommunfullmäktige att, i förebyggande och åtgärdande syfte, besluta att:
   

  1. införa feministiskt självförsvar i Malmös grundskolor från årskurs 7 och som valbar kurs på gymnasiet.
    
  2. skärpa och utöka uppdraget gällande genuspedagogik i skola och förskola.
    
  3. ge ett tydligt gemensamt uppdrag kring sexualundervisningen i Malmös skolor där normkritik är väsentligt.
    
  4. ta fram en gemensam handlingsplan med civilsamhället, som är ett viktigt komplement till skolan, som fördjupar samarbetet med de organisationer som arbetar förebyggande mot sexuellt våld till exempel trans- och tjejjourerna.
    
  5. Malmös skolförvaltningar ska ha tydliga mål för hur de arbetar förebyggande mot sexuellt våld.
    
  6. ta fram tydliga rutiner och handlingsplaner i skolan för hur man upptäcker sexuellt våld, trakasserier och utnyttjande. Det ska tillhöra rutinerna vid elevernas hälsosamtal.
    
  7. skolan har en absolut skyldighet att direkt agera. Precis som vid kränkande behandling ska misstanke om sexuella trakasserier leda till direkt utredning där bevisbördan ligger på skolan, inte på den utsatta.
    
  8. den som är utsatt omedelbart ska tilldelas vuxenstöd som inte direkt lyder under skolledningen (till exempel elevhälsan).
    
  9. kraftigt förstärka antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få stöd så länge hen behöver under sin skoltid.
    
  10. personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier omedelbart ska skiljas från arbetet.

   

  Motionen har skickats till förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Nämndernas bedömning är att flera förslag är pågående arbeten eller gäller områden där det redan finns upparbetade rutiner. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 7 februari 2024, för att förtydliga ställningstagandet kring punkt 10, och lyfts nu igen. Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 27. KF 240619

  Kommunstyrelsen har att yttra sig över motion av Jacqueline Maly (SD) och Anders Pripp (SD) om kommunalt anordnande av valborgsmässofirande i Malmö. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utreda och initiera processen för att anordna ett partipolitiskt oberoende valborgsmässofirande för alla medborgare i Malmö stad årligen i samband med valborgsmässoafton den 30 april. Motionen har skickats ut på remiss till tekniska nämnden som föreslagit avslag på motionen. Stadskontoret instämmer i yttrandet att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 28. KF 240619

  Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. De föreslår att kommunfullmäktige ska ge MKB i uppdrag att vara aktiva för att köpa in äldre hyresfastigheter med syfte att få ett större utbud av hyreslägenheter med lägre hyror och att detta skrivs in i de särskilda ägardirektiven för MKB.

  Motionen har skickats på remiss till MKB, arbetsmarknads- och socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden, vilka har inkommit med yttrande. Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad utifrån vad som redovisas i ärendet.

  Bilagor

 29. KF 240619

  Emma-Lina Johansson (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att uppföljningen kring hanteringen av skyddade personuppgifter bör tydligare inkluderas i socialtjänstens systematiska kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9, ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Bedömningen är att arbetsmarknads- och socialnämnden redan idag arbetar med den uppföljning av hantering av skyddade personuppgifter som motionären efterfrågar. Eftersom nämnden har ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) finns det förutsättningar för en god hantering av skyddade personuppgifter.

  Förslaget är att kommunfullmäktige anser motionen besvarad utifrån vad som anförs i ärendet.

  Bilagor

 30. KF 240619

  Anton Sauer (C) och Emelie Nyman (C) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige ska anta ett inriktningsbeslut om att Malmö ska ha en bilfri innerstad, samt att uppdra åt tekniska nämnden att i nära dialog med invånare, näringsliv och andra berörda parter utarbeta en genomförandeplan för hur en bilfri innerstad ska förverkligas. Ärendet har remitterats till miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.

  Bilagor

 31. KF 240619

  Emma-Lina Johansson (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utreda om det går att upp-rätta en liknande stödstruktur som avhopparverksamheten erbjuder sina klienter för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Bedömningen är att den arbets-modell som arbetsmarknads- och socialnämnden utvecklar kommer att kunna ge ett långsiktigt och strukturerat stöd till våldsutsatta i linje med vad motionären efterfrågar. Ur ett mer allmänt perspektiv bedöms arbetsmarknads- och socialnämnden redan idag bedriva verksamhet och utvecklingsarbete på området på ett sätt som harmonierar med motionärens önskemål.

  Förslaget är att motionen ska anses besvarad utifrån vad som anförs i ärendet.

  Bilagor

 32. Helena Nanne (M) har inkommit med ett nämndinitiativ om ett Malmö fritt från rasism och hatbrott. I initiativet föreslår hon att kommunstyrelsen ska anmoda förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att genomföra en kartläggning av rasism i Malmös skolor. Vidare föreslår hon att kommunstyrelsen ska anmoda samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott som sker i eller i anslutning till nämndernas verksamheter.

   

  Samtliga tre skolnämnder föreslår att nämndinitiativets första del som rör kartläggning av rasism i Malmös skolor ska avslås. Nämnderna beskriver att ett pågående värdegrundsarbete på skolorna sker. Det innebär även arbete med kartläggning, uppföljning, analys och åtgärder i enlighet med nationella styrdokument. Stadskontoret ser även att det arbete som sker och kommer att ske inom ramen för budgetuppdraget kring att utreda formerna för stadens arbete mot rasism och för mänskliga rättigheter (STK-2024-138) bemöter det som Helena Nanne efterfrågar i nämndinitiativets första del. Stadskontoret föreslår därför att nämndinitiativets första del ska anses besvarad.

  Vad gäller nämndinitiativets andra del, att kommunstyrelsen anmodar samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott som sker i eller i anslutning till nämndernas verksamheter, föreslår stadskontoret kommunstyrelsen att avslå densamma. Ingen av remissinstanserna tillstyrker förslaget.

   

  Stadskontoret delar den skeptiska inställningen då det i kommunens verksamheter finns flera omständigheter som försvårar för ett generellt krav på polisanmälan av brott.

  Bilagor

 33. Ekonomisk prognos 2024 för Malmö Stadshus AB har upprättats. Rapporten innehåller en prognos för Malmö Stadshus AB samt för koncernen vad gäller drift och investeringar. I rapporten redogörs för dotterbolagens utfall för januari-april, helårsprognoser och budgetavvikelser.

   

  Det ekonomiska utfallet för Malmö Stadshus AB förväntas under 2024 hamna på -11 mnkr. Räntor på lån från Malmö stad, revisionsarvoden, administrativt stöd och konsultation förväntas vara de största kostnaderna. Utdelning från MKB Fastighets AB förväntas vara den största intäktsposten om 7,4 mnkr (enligt grundregeln).

   

  Det prognostiserade resultatet för hela koncernen Malmö Stadshus AB uppgår till 18 mnkr, vilket är 47 mnkr högre än budget. De höga kostnaderna för el, drift- och underhåll samt material och räntor hade stor påverkan på resultatet 2023 och bedöms även påverka resultatet 2024. Bolagen arbetar med att anpassa verksamheten och begränsa effekterna av de höga kostnaderna. Investeringarna i koncernen bedöms för 2024 uppgå till totalt 1 795 mnkr.

  Bilagor

 34. Det har inkommit ett initiativ från föräldrar, elever, lärare och andra Malmöbor som engagerar sig i nätverket Malmöskolor mot nedskärningar. Deras motiv är att de inte accepterar de effektiviseringar som kommunfullmäktige beslutat om i budget för 2024. I initiativet finns tre frågeställningar som behandlas av kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.