Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Anmälan av inkomna skrivelser

 3.   3

  Redovisning av delegationsbeslut

 4. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och centrala arbetstagarorganisationer har beslutat om ändringar i kollektivavtalens bestämmelser om arbetstid och rätten till dygnsvila. Bland annat har regler införts om förutsättningar för att kombinera arbete med jour.

   

  För medarbetare som går på Allmänna bestämmelser (AB) kan den sammanlagda arbetstiden när det gäller kombination av arbete och jour endast överskrida 20 timmar (högst 24 timmar) om två likalydande beslut fattas. Det ena av kommunledningen och det andra av Centrala parters arbetstidsnämnd. Formellt sett beslutar arbetsgivaren om att begära en sådan dispens till arbetstidsnämnden. Stadskontorets föreslår att kommunstyrelsen delegerar beslutet om att ansöka om dispens till arbetsgivarutskottet.

   

  När det gäller personliga assistenter, ledsagare och avlösare enligt bil J, underbilaga till AB, och personliga assistenter, anhörigvårdare, ledsagare och avlösare enligt PAN 20 kan arbetsgivaren själv besluta att den sammanlagda arbetstiden vid kombination av arbete och jour uppgår till högst 24 timmar om det är nödvändigt för att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter som följer av lag och inga andra rimliga åtgärder står till buds. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen delegerar beslutet till arbetsgivarutskottet.

   

  Med anledning av ovanstående föreslås en ny punkt i delegationsordning för kommunstyrelsen, Fv 102, punkten 3.14. Därutöver föreslås ett förtydligande av punkten 3.9, dvs att den även inbegriper beslut och ställningstaganden angående förvaltningschefers bisysslor.

 5. Priset för mänskliga rättigheter inrättades genom beslut i kommunfullmäktige den 26 januari 2017. Priset, som ersatte det tidigare Mångfalds- och jämställdhetspriset, delas ut årligen den 10 december som är FN:s Internationella dag för mänskliga rättigheter.

  Av underlaget till det ärendet framgår att pristagaren ska utses av en jury, som utses av kommunstyrelsen. Juryn skulle bestå av tre ledamöter från Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter varav en ska vara beredningens ordförande, tillika ordförande i juryn, samt två ledamöter från kommunstyrelsen. Med anledning av att de ursprungliga anvisningarna för hur juryn ska vara sammansatt inte längre fullt ut kan tillämpas, då det numera inte finns någon Beredning för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter gav kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2023 i § 239, stadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på juryns sammansättning från och med den 1 januari 2024.

  Då den tidigare Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter var en beredning under kommunstyrelsen och då någon motsvarande beredning inte längre finns bedömer stadskontoret att juryn i fortsättningen bör bestå av ledamöter som utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Med utgångspunkt i den tidigare anvisningen om vem som ska vara juryns ordförande och den nuvarande kommunalrådsorganisationen bör kommunalrådet med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter vara juryns ordförande. Eftersom jury har valts för 2023 bör de justerade anvisningarna gälla från och med den 1 januari 2024.

 6. Fritidsförvaltningen har tidigare inkommit med en ansökan om bidrag för att genomföra Ungdoms-EM i bordtennis 2024. Kommunstyrelsen fattade den 18 januari 2023 (STK-2022-1376) ett inriktningsbeslut om att bevilja stöd till Ungdoms-EM i bordtennis 2024. Stadskontoret återkommer nu med förslag om att kommunstyrelsen beviljar 1 400 000 kronor till fritidsnämnden i enlighet med inriktningsbeslutet.

 7. Kommunstyrelsen fattade under §9 12 januari 2022 (STK-2021-1469), ett inriktningsbeslut om att bevilja Game Habitat Southern Sweden Ideell Förening ett årligt bidrag om 1 600 000 kronor för åren 2023 och 2024. Stadskontoret återkommer nu med förslag om att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 1 600 000 kronor för 2024 i enlighet med inriktningsbeslutet.

 8. Malmö stad och den dåvarande kårorganisationen Malmö Förenade Studentkårer träffade i januari 2001 en överenskommelse där Malmö stad förband sig att ge ett årligt lokalbidrag. Ärendet innebär ett ställningstagande till en ny överenskommelse med den nuvarande Studentkåren Malmö. Förslaget innebär ett fortsatt stöd med upp till 2 500 000 kronor årligen under 2024–2027 under de förutsättningar som anges i ärendet och i överenskommelsen.

 9. Malmö stad, genom kommunstyrelsen, tecknade den 7 april 2021 i § 112 (STK-2021-455) ett nyttjanderättsavtal med Easyfairs Nordic AB med rätt att nyttja anläggningen (Malmömässan) fram till 31 december 2025 med automatisk förlängning om inte uppsägning sker. Stadskontoret föreslår att avtalet sägs upp enligt plan med upphörande den 31 december 2025. Stadskontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar att överföra medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande till kommunstyrelsen samt att bevilja medel för resterande avtalsperiod.

 10. Revisorskollegiet har under 2022 granskat om kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsnämnden har tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal och gör bedömningen att nämnderna inte har en helt tillräcklig intern kontroll.

   

  Kommunstyrelsen gavs ett antal rekommendationer som bemöttes genom ett yttrande till revisorskollegiet i mars 2023. Stadskontoret har nu upprättat förslag till ett andra yttrande i enlighet med det som anförts i rapporten.

 11. Revisorskollegiet genomförde under sommaren och hösten 2022 en granskning av kommunstyrelsens uppsikt över delägda bolag och kommunalförbund. En rapport över granskningen översändes till kommunstyrelsen för yttrande i två omgångar. Det första yttrandet – som skulle ge svar på vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av revisorskollegiets bedömningar och rekommendationer – behandlades av kommunstyrelsen 1 mars 2023 (§ 61). Utifrån revisorskollegiets rapport beslutade kommunstyrelsen då att ge stadskontoret i uppdrag att arbeta vidare med uppsikten över delägda bolag och kommunalförbund enligt vad som anfördes i ärendet. Det andra yttrandet – som behandlas i det här ärendet – är ett uppföljande yttrande med återrapportering utifrån kommunstyrelsens beslut. Stadskontoret förslag till yttrande biläggs ärendet.

 12. Den interna kontrollen utgör en integrerad del i stadskontorets kvalitets- och ledningssystem. Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål uppfylls inom områdena verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell styrning samt efterlevnad av lagar och regler.


  Stadskontoret har under 2023 genomfört granskningar och åtgärder beslutade av kommunstyrelsen. Uppföljningen behandlar insatser genomförda eller planerade i kommunstyrelsens förvaltningar stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen.

 13. Den interna kontrollen utgör en integrerad del i stadskontorets kvalitets- och ledningssystem. Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål uppfylls inom områdena verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell styrning samt efterlevnad av lagar och regler.


  Stadskontoret har under 2023 genomfört riskanalys för kommunstyrelsens förvaltningar stadskontoret och finansförvaltningen. Utifrån riskanalyserna har åtgärder och kontrollmoment kopplade till riskerna tagits fram. Riskerna och kontrollmomenten för 2024 utgör kommunstyrelsens internkontrollplan 2024.

 14. Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för projekt 8957, Friisgatan, till en beräknad bruttoutgift om 24 mnkr, vilket är en utökning med 7,5 mnkr. Förslaget är att kommunstyrelsen beviljar utökat objektsgodkännande och godkänner utökade årliga driftkonsekvenser om 1,6 mnkr.

 15. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ansökan om godkännande av lokalanskaffning avseende inhyrning av särskilt boende till en beräknad totalhyra över inhyrningsperiodens fem år om cirka 22 mnkr.

 16. Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2023 i ärende STK-2023-1417 att reservera medel i budgeten för kommunstyrelsens anslag till förfogande 2024, för det krisstödjande och konflikthanterande arbetet avseende grundskolenämnden med 10 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 5 mnkr och fritidsnämnden med 3 mnkr.

 17. KF 240229

  Styrelsen i Sydvatten AB beslutade den 19 oktober 2023 att vid Sydvattens bolagsstämma 2024 föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan från 2023 för investeringar som bolaget följer. Den nu föreslagna borgensramen bedöms av Sydvatten täcka lånebehovet till och med år 2027.

   

  Bolagets nuvarande borgensram uppgår till 3 100 mnkr. Bolagsstämman kommer att behandla frågan om utökad borgensram för Sydvatten AB med 1 100 mnkr till en total borgensram om 4 200 mnkr. Borgensåtagandet kommer att fördelas proportionerligt efter respektive kommuns ägarandel.

   

  Malmö stads nuvarande borgensram uppgår till 1 039 mnkr. Den föreslagna ökningen med 369 mnkr leder till en ny borgensram om 1 408 mnkr.

   

  Under 2022 har Sydvatten AB förändrat bolagets strategiska mål. Nuvarande mål om att obeskattade reserver ska uppgå till mellan 8 och 12 % av det bokförda värdet på anläggningstillgångarna har ersatts med följande två nya mål:
   

  1. Bolagets obeskattade reserver ska uppgå till 60 – 100 % av bolagets eget kapital
  2. Bolagets soliditet ska vara över 12,5 %
 18. KF 240229

  Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2022 i samband med Årsredovisning 2021 Malmö stad (STK-2021-1599) att ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att genomlysa tekniska nämndens ekonomi och återkomma med eventuella förslag på justeringar till kommunfullmäktige. Stadskontoret och fastighets- och gatukontoret har tillsammans tagit fram en rapport som sammanfattar den gemensamt genomförda genomlysningen av tekniska nämndens ekonomi. I rapporten presenteras slutsatser och tillhörande förslag på justeringar som riktar sig till kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

 19. KF 240229

  Kommunfullmäktige föreslås godkänna i ärendet redovisat förslag till utökning av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bunkeflostrand och Malmö tätort i Malmö kommun.

 20. KF 240229

  Emma-Lina Johansson (V) har inkommit med motionen Förebygga sexuella trakasserier i skolan. Motionären föreslår kommunfullmäktige att, i förebyggande och åtgärdande syfte, besluta att:

  1. införa feministiskt självförsvar i Malmös grundskolor från årskurs 7 och som valbar kurs på gymnasiet.
  2. skärpa och utöka uppdraget gällande genuspedagogik i skola och förskola.
  3. ge ett tydligt gemensamt uppdrag kring sexualundervisningen i Malmös skolor där normkritik är väsentligt.
  4. ta fram en gemensam handlingsplan med civilsamhället, som är ett viktigt komplement till skolan, som fördjupar samarbetet med de organisationer som arbetar förebyggande mot sexuellt våld till exempel trans- och tjejjourerna.
  5. Malmös skolförvaltningar ska ha tydliga mål för hur de arbetar förebyggande mot sexuellt våld.
  6. ta fram tydliga rutiner och handlingsplaner i skolan för hur man upptäcker sexuellt våld, trakasserier och utnyttjande. Det ska tillhöra rutinerna vid elevernas hälsosamtal. 
  7. skolan har en absolut skyldighet att direkt agera. Precis som vid kränkande behandling ska misstanke om sexuella trakasserier leda till direkt utredning där bevisbördan ligger på skolan, inte på den utsatta.
  8. den som är utsatt omedelbart ska tilldelas vuxenstöd som inte direkt lyder under skolledningen (till exempel elevhälsan).
  9. kraftigt förstärka antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få stöd så länge hen behöver under sin skoltid.
  10. personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier omedelbart ska skiljas från arbetet.


  Motionen har skickats till förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Nämndernas bedömning är att flera förslag är pågående arbeten eller gäller områden där det redan finns upparbetade rutiner. Stadskontoret ställer sig bakom nämndernas bedömning att förslag nummer 1 går emot skollagen då elever inte ska delas upp utifrån kön eller på annat sätt samt att valbara kurser på gymnasiet inte ryms inom individuella val.

  Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.

 21. KF 240229

  Anton Sauer (C) och Martin Molin (C) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska ge kulturnämnden i uppdrag att arbeta för att stärka Malmös nattliv genom att ta fram en strategi för hur det ska kunna ske samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nattlivsforum i enlighet med motionens intentioner. Motionärerna beskriver nattlivets betydelse för stadens utveckling, både vad gäller arbetstillfällen, trygghet och attraktivitet. Motionärerna ser en negativ utveckling för nattlivet både i svenska och internationella städer då nattlivet trängs undan på grund av buller samt hårdare krav från stat och kommun. Ärendet har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden, kulturnämnden och miljönämnden. Stadskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som framförs i ärendet.

 22. KF 240229

  Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Emma-Lina Johansson (V) som föreslår att kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad, i samverkan med de fackliga organisationerna.

  De nämnder som omfattas av förslaget har fått motionen på remiss för att yttra sig. Samtliga nämnder anser motionen vara besvarad. Utifrån nämndernas yttranden föreslår stadskontoret att motionärens yrkande ska anses besvarat.

 23. KF 240229

  Mats Brogren (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att tillsätta utredning om en ny citynära fossilfri flygplats i Malmö. Ärendet har remitterats till miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden beslutade att avslå förslaget med hänvisning till att Malmö redan idag har god närhet till både Copenhagen Airport och Malmö Airport, samt att en ny stadsnära flygplats inte är en resurseffektiv markanvändning och skulle begränsa stadens utvecklingsmöjligheter. Miljönämnden har beslutat att inte besvara remissen. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

 24. KF 240229

  John Roslund (M) har inkommit med en motion om att ge servicenämnden i uppdrag att sprida goda exempel från skolkök som sticker ut positivt med sin skolmat till de andra skolrestaurangerna i grundskolans verksamheter.

  Servicenämnden har yttrat sig i ärendet. De lyfter att Skolrestauranger är en lärande och utvecklande organisation som sprider goda exempel inom den egna verksamheten genom flera olika satsningar. Mot bakgrund av vad som redovisats föreslås att motionen ska anses besvarad.

 25. Anton Sauer (C) har inkommit med ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen den 10 januari 2024, om att göra extra granskningar av fakturor som betalats. I initiativet föreslås att stadskontoret ges i uppdrag att genomföra utökade stickprovskontroller, att resultatet av dessa återrapporteras till kommunstyrelsen samt att samtliga nämnder anmodas att vidta liknande åtgärd. Stadskontorets bedömning är att andra åtgärder än de föreslagna är mer verkningsfulla för att undvika felaktiga utbetalningar. Det gäller exempelvis att se över riktlinjer och rutiner för granskning samt att säkra att inköp görs från upphandlade och seriösa leverantörer. En rad utvecklingsinsatser pågår kring detta. Utifrån det som redogörs för i ärendet är förslaget är att avslå nämndinitiativet.

 26. I årsanalysen för verksamhetsåret 2023 redovisar kommunstyrelsen hur verksamheten utvecklats under det gångna året och hur verksamheten förväntas utvecklas under kommande år. I årsanalysen framgår hur kommunstyrelsen arbetat med de mål och uppdrag som tilldelats styrelsen av kommunfullmäktige.

  I ärendet medföljer också årsredovisningar för kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges ekonomi under 2023.

 27. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2024 väckte Magnus Olsson (SD) ett nämndinitiativ om att avsluta samarbetet med Islamakademin och Salahuddin Barakat. Nämndinitiativet tar utgångspunkt i ett yttrande i sociala medier rörande islams syn på HBTQ+ frågor. Stadskontoret har undersökt i vilken omfattning Islamakademin har erhållit ekonomiskt stöd från Malmö stad och konstaterar att det senaste tillfället medel betalades ut till föreningen var 2019 då kulturnämnden stöttade kulturaftnar med 120 000 kronor.

  Om Malmö stads förvaltningar i övrigt på något annat sätt har en relation med den verksamhet och person som nämndinitiativet gäller, det vill säga utan att arvodera eller på annat sätt ekonomiskt stötta, är mycket svårt att klarlägga.

  Stadskontoret menar att om det inkommer förnyade ansökningar för ekonomiskt stöd kommer dessa att prövas enligt gällande demokratikriterier, och först då görs den bedömning som efterfrågas i nämndinitiativet.

 28. Kommunstyrelsen behandlade den 6 december 2023, § 332, ett nämndinitiativ från Anders Ohlin (SD) med rubriken Utred stadsbyggnadsdirektörens dubbla stolar. Nämndinitiativet från Anders Ohlin (SD) hade sin bakgrund i en artikel i Sydsvenskan den 24 oktober 2023 om det förhållandet att Malmö stads stadsbyggnadsdirektör parallellt med sitt uppdrag tidigare har varit ordförande i Malbas Basket, som har sponsoravtal med tre byggbolag verksamma i staden. Efter det att denna artikel publicerades har tidningen publicerat ytterligare artiklar på samma tema.

   

  I tjänsteskrivelsen i ärendet redovisade stadskontoret att en genomgång hade inletts för att bedöma dels om det förhållandet att stadsbyggnadsdirektörens ordförandeskap i föreningen och föreningens sponsoravtal med byggbolagen kan innebära att jävssituationer har uppstått vid stadsbyggnadskontorets och nämndens handläggning och beslutsfattande i ärenden som rör dessa bolag, dels om ett eventuellt jäv kan ha påverkat utgången av dessa ärenden.

   

  Kommunstyrelsen beslutade då att besvara nämndinitiativet mot bakgrund av vad som redovisats i ärendet. Därutöver beslutade kommunstyrelsen att ge stadskontoret i uppdrag att i den form som bedöms lämplig delge kommunstyrelsen utredningens slutsatser i form av ett ärende som ska behandlas på ett kommande kommunstyrelsesammanträde.

   

  Den av stadskontorets enhet för säkerhet och beredskap genomförda utredningen biläggs detta ärende och överlämnas till kommunstyrelsen som information. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

 29. Helena Nanne (M) och Håkan Fäldt (M) har inkommit med ett nämndinitiativ om att höja den civila beredskapen i Malmö.

   

  Vid gruppledarmöte den 28 oktober 2021 träffades överenskommelse om hantering av nämndinitiativ. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar överlämna initiativet till stadskontoret för beredning i enlighet med överenskommelsen.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.