Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Utbyggnad av särskilda uppställningsplatser för mikromobilitet

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Siri Lindersköld, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

 3. Malmöinitiativet avser önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på Klågerupsvägen med anledning av upplevda höga hastigheter. Initiativtagaren skriver att det är en skolväg för barn som går på Videldalsskolan och Husieskolan och uttrycker en oro att barn ska komma till skada på grund av de upplevt höga hastigheterna.

  Då det idag saknas hastighetsdämpande åtgärder på stora delar av Klågerupsvägen mellan Videdalsvägen och Husieskolan och då det med relativt enkla åtgärder skulle vara möjligt att dämpa hastigheten på sträckan föreslås att det ska anläggas två hastighetsdämpande åtgärder på aktuell sträcka av Klågerupsvägen. Detta i linje med vad som framförs i Malmöinitiativet.

  Bilagor

 4. Ett Malmöinitiativ har inkommit till Fastighets- och gatukontoret med önskemål om farthinder, fartkamera eller liknande på Bergsgatan och i korsningen med Amiralsgatan. Det finns även önskemål om att mäta ljudnivån.

  Fastighets- och gatukontoret har ett samarbete med polismyndigheten. Inom ramen för detta samarbete kommer frågan om höga hastigheter och höga motorljud på Bergsgatan och på andra gator i Malmö åter att lyftas för att fördjupa arbetet och se vad vi tillsammans kan hitta för lösningar.

   

  Bilagor

 5. Ett Malmöinitiativ har inkommit till Fastighets- och gatukontoret med önskemål om farthinder på Bergsgatan för att minska buskörningar. Fastighets- och gatukontoret har ett samarbete med polismyndigheten. Inom ramen för detta samarbete kommer frågan om höga hastigheter och höga motorljud på Bergsgatan och på andra gator i Malmö åter att lyftas för att fördjupa arbetet och se vad vi tillsammans kan hitta för lösningar. Utöver det intensifierade samarbetet med polisen har en digital hastighetsvisare placerats på Bergsgatan under hösten 2023. Att anlägga ”falluckor” som föreslås i Malmöinitiativet skulle troligen inte ha någon större effekt på de som väljer att köra i höga hastigheter och bryta mot trafikreglerna.

   

  Bilagor

 6. Ett Malmöinitiativ har inkommit till Fastighets- och gatukontoret med önskemål om farthinder på Regementsgatan och på Fersens väg. Fastighets- och gatukontoret har ett kontinuerligt samarbete med polismyndigheten. Inom ramen för detta samarbete kommer frågan om höga hastigheter och höga motorljud på Regementsgatan och Fersens väg och på andra gator i Malmö åter att lyftas för att fördjupa arbetet och se vad vi tillsammans kan hitta för lösningar.

  På Regementsgatan, väster om Fersens väg, kommer det inom Storstadspaketet att anläggas tre hastighetsäkrade övergångsställen med cykelöverfarter för att öka trafiksäkerheten och trafiktryggheten för oskyddade trafikanter.

   

  Bilagor

 7. Ett Malmöinitiativ har inkommit till Fastighets- och gatukontoret med önskemål om att stoppa planerad utbyggnad på Regementsgatans östra delar längs med kanalen. Detta önskas då initiativtagare är orolig för hur kanalen kommer att påverkas av en sådan åtgärd.

  Under genomförd förstudie och förprojektering har flera förslag studerats och för- och nackdelar har vägts emot varandra. Tekniska nämnden beslutade 2021 om en utbyggnad över kanalslänten i form av en kajlösning. Planerad åtgärd har byggstart 2026.

  Bilagor

 8. Malmöinitiativet avser önskemål om åtgärder för att dämpa hastigheten och göra det mer trafiksäkert för oskyddade trafikanter på Johanneslustgatan och Veberödsgatan. Initiativtagaren beskriver en trafiksituation där många bilister inte håller den reglerade hastigheten på 40 km/h och att det upplevs farligt och otryggt för gående och cyklister på sträckan när hastigheterna överskrids.

  Med anledning av det som kommit fram i handläggandet av detta Malmöinitiativ är rekommendationen att initiativet ska avslås. Trafiksituationen bedöms vara tillräckligt säker för oskyddade trafikanter på Johanneslustagatan då det finns separerade gång- och cykelbanor och farthinder i gatan. På Veberödsgatan är trafikmängderna så pass låga att gatan fungerar väl som en blandtrafikgata utan att vidta ytterligare åtgärder.

  Bilagor

 9. Malmöinitiativet avser önskemål om åtgärder för att dämpa hastigheten, minska buller och luft-föroreningar på Lönngatan. Initiativtagaren beskriver en trafiksituation där många bilister inte håller den reglerade hastigheten på 40 km/h och att det upplevs farligt och otryggt för boende på sträckan när hastigheterna överskrids.

  Fastighets- och gatukontoret arbetar löpande med åtgärder för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. I detta arbete utförs åtgärder där nyttan bedöms vara som störst. Fastighets- och gatukontoret har tittat närmare på gatans utformning och förutsättningar och Lönngatan bedöms i nuläget inte vara aktuell i detta arbete. Då det dessutom pågår planarbete för områdena kring Persborg station kommer någon åtgärd inte genomföras på denna del av Lönngatan innan detta planarbete är klart. Förslaget är att Malmöinitiativet avslås.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.