Hoppa över navigering
 • Inom ramen för fastighets- och gatukontorets trafiksäkerhetsarbete föreslås ett antal hastighetsdämpande åtgärder med syfte att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Åtgärderna ligger i linje med det nationella nollvisionsarbetet där målet är att ingen ska omkomma eller allvarligt skadas i trafiken. Platserna som föreslås för ombyggnad är Strandgatan, Hohögsgatan, och Sallerupsvägen/Kvarnbyvägen.

  Bilagor

 • Rörsjöparken ska få två nya entréer mot Drottninggatan i samband med omgestaltningen av parken (se objektsgodkännande TN 2020-3488-9). Färdigställandet kommer ske i olika etapper. De nya entréerna mot Drottninggatan planeras öppnas hösten 2022 och utifrån detta föreslås att det anläggs fartdämpande åtgärder för att möjliggöra en trafiksäker och trafiktrygg tillgänglighet till och från platsen.
  I samband med utvecklingen av parken kommer det öppnas upp en ny entré i höjd med det befintliga övergångsstället på Drottninggatan. Passagen är inte hastighetssäkrad idag och sträcker sig över två körfält i vardera riktningen. Med tanke på de ökade gångflödena på platsen i samband med omgestaltningen och de höga trafikflödena i korsningspunkten finns ett förslag från förvaltningen om att hastighetssäkra övergångsstället för att möjliggöra en trafiktrygg och trafiksäker passagemöjlighet över Drottninggatan.
  I trafikutskottet 2/12–21 (TN 2021–2261) föreslogs anläggande av farthinder i form av Malmögupp. Ärendet återemitterades med uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten till att anlägga en trafiksignal istället för Malmögupp. Utifrån förutsättningarna på den specifika platsen ser förvaltningen inte att trafiksignal är att rekommendera.

  Bilagor

 • Det har genomförts trygghetsskapande och hastighetsdämpande åtgärder av tillfällig karaktär i området som har utvärderats med hjälp av hastighetsmätningar och dialog med boende. Effekten av genomförda åtgärder har visat sig vara god och föreslås därför permanentas för att uppnå en långsiktig trygghetsskapande och hastighetsdämpande effekt.

  Bilagor

 • Ett Malmöinitiativ har inkommit med önskemål om att behålla den nuvarande utformningen av den norra delen av Regementsgatan genom Slottstaden. Den norra delen av gatan har idag en utformning med en 5 m bred gångbana och en 5 m bred planteringszon. Initiativtagaren skriver att gångstråket idag är fredat från cyklister och att fotgängare riskerar att uppleva otrygghet när de i framtiden ska samsas med cyklister.
  Det beslutade förslaget om bland annat cykelbana på den norra sidan av Regementsgatan innebär förbättrad trafiksäkerhet för både gående och cyklister längs med cykelstråket i sin helhet såväl på sträcka som i korsningspunkter. Förslaget skapar en förbättrad infrastruktur för både cykel och kollektivtrafik och bidrar till målen om hållbara resor enligt Malmö stads trafik- och mobilitetsplan. Förslaget bidrar till en god helhetslösning för trafik- och stadsmiljön på både den aktuella delsträckan och på stråket som helhet. Förvaltningen föreslår därmed att Malmöinitiativet avslås.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.