Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Projekt trafiktrygghetsåtgärder (TN-2023-318)

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Marie Lindeberg, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Sommartorg Davidshall 2024-2026

  (30 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Emmi Sundén, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

   

  c) Förlängt uppdrag sommargata Ängelholmsgatan och Claesgatan

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Emmi Sundén, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

   

  d) Överklagan entreprenad inom linje 4

  (10 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Emilie Wieslander, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen

  Franciska Nermark, upphandlingschef ekonomiavdelningen

 3. Avser slutrapport för investeringsprojekt 3352 Davidshallsgatan, kategori Storstadspaketet, Mobilitet.

  Bilagor

 4. Hyrcykelstationen nr 10 som idag står vid Raoul Wallenbergs park på Södra promenaden föreslås få en ny permanent placering på Majorsgatan intill P-huset Anna. Hyrcykelstation måste flyttas i samband med entreprenaden på Lilla Nygatan och få en ny permanent placering.

  Förvaltningen föreslår att hyrcykelstationen blir en del i en pilot för en så kallad mobilitetshubb vid P-huset Anna. Två av de bärande idéerna i arbetet med mobilitetshubbar är att samla olika delningstjänster och göra de mer synliga genom en bra placering, paketering och tydlig skyltning. Flytten av hyrcykelstationen sker under våren 2024 i samband med piloten för en mobilitetshubb.

  Bilagor

 5. Fastighets- och gatukontoret föreslår att Davidshallstorg blir sommartorg i tre år, under april-oktober 2024 – 2026 i väntan på permanenta åtgärder. Projektet beräknas under sitt första år kosta 1,5 mnkr. Total kostnad för en treårsperiod beräknas till 4,35 mnkr. Pengarna avsätts i fastighets- och gatukontorets driftsbudget.

  Bilagor

 6. Ärendet avser förlängning av uppdraget att ha sommargata på Claesgatan och Ängelholmsgatan. I september 2023 genomfördes en mindre utvärdering, en ”temperaturmätning”, där förbipasserande tillfrågades vad de tyckte om sommargatorna. Baserat på det positiva resultatet av temperaturmätningen föreslås att både Claesgatan och Ängelholmsgatan fortsätter vara sommargator i ytterligare två år, 2024-2025. Projektet beräknas kosta 250 tkr per gata och år. Pengarna avsätts i fastighets- och gatukontorets driftsbudget.

  Bilagor

 7. Ett Malmöinitiativ har den 3 mars 2023 inkommit till Malmö stad. Initiativet gäller den planerade utbyggnaden av Heliotropen och specifikt den nya in- och utfarten till Sallerupsvägen från Smedstorpsgatans förlängning. Boende är oroliga för ökad genomfartstrafik på Smedstorpsgatan i och med nya anslutningen.

   

  Detaljplanen för Heliotropen antogs i Samhällsbyggnadsnämnden november 2022. I januari 2023 överklagades planen till Mark- och miljödomstolen men har efter dom nu vunnit laga kraft.

   

  Vid framtagande av detaljplanen gjorde Sweco en trafikutredning för att visa på trafikala effekter kopplade till Heliotropens utbyggnad. Trafikutredningen innehåller bland annat nulägesanalys, definition av gaturummet, parkeringsanalys, och kapacitetsberäkningar. Med resultatet av utredningen fastslår detaljplanen att förlänga Smedstorpsgatan ut till Sallerupsvägen för att förenkla trafikeringen till och från P-huset. Trafikflödet på Smedstorpsgatans norra del, den del som Malmöinitiativet berör, antas även i framtiden vara 200 fordon per dygn och har inte bedömts öka från färdigställande av Heliotropen och år 2040. Det finns inga planer på nytillkommande bebyggelse i området som antas alstra trafikrörelser.

   

  Med anledning av ovanstående hänvisning till trafikutredning samt Mark- och miljödomstolens dom föreslås ingen förändring av trafikåtgärder. Enligt beräkningar och analyser bedöms berörd sträcka av Smedstorpsgatan inte få negativa effekter av anslutningen till Sallerupsvägen.

  Bilagor

 8. Ett Malmöinitiativ har inkommit till Fastighets- och gatukontoret med önskemål om övergångsställe på Tygelsjövägen i Västra Klagstorp, i anslutning till befintlig busshållplats. Detta önskas då vägen upplevs vara hårt trafikerad vid rusningstid samt att man på denna plats som gående upplevs ha begränsad sikt vilket påverkar möjligheten till passage för gående.

   

  Platsen som Malmöinitiativet berör är inte olycksdrabbad sett till antalet påkörda oskyddade trafikanter och det finns platser där behovet för åtgärder bedöms vara större än på platsen som Malmöinitiativet föreslår. På platsen som Malmöinitiativet lyfter finns i nuläget därför inte planer på att anlägga ett övergångsställe.

  Bilagor

 9. Ett Malmöinitiativ har inkommit med önskemål om att bygga två fartgupp samt sänka hastigheten till 30 km/h på Husievägen utanför Förskolan Bambina. Initiativtagaren skriver att föräldrar och personal observerat höga hastigheter på sträckan samt att det finns en oro över att någon glömmer haspa grinden på väg in till eller ut från gården som vetter ut mot Husievägen.

   

  Trafikflödena längs med sträckan bedöms vara låga, likaså korsningsbehovet för oskyddade trafikanter. Vidare har inga olyckor involverande oskyddade trafikanter och motorfordon inträffat de senaste 10 åren. Sen 2015 har det endast inkommit ett ärende med samma önskemål som i initiativet (inkom år 2023).

   

  Tekniska nämnden fattade 2017 beslut (TN-2017-1060) om 30 km/h utanför samtliga grundskolor i Malmö. Beslutet omfattar inte förskolor eftersom förskolebarn förväntas röra sig vid förskolan i sällskap av vuxen. Med anledning av detta bedöms inte en sänkning av hastigheten till 30 km/h vara aktuell på sträckan förbi förskolan. Med anledning av olycksstatistiken, det låga behovet av att som oskyddad trafikant korsa gatan och de låga flödena av motorfordon så bedöms den aktuella platsen inte heller vara prioriterad för anläggning av fartgupp i nuläget.

   

  Bilagor

 10. Ett Malmöinitiativ har inkommit till förvaltningen angående att införa en sommargata i Kirseberg 2024. Den föreslagna gatan är Vattenverksvägen och förslagsställaren hänvisar till att trafiksituationen upplevs som farlig. Främst är önskemålet att få in någon form av farthinder för att tvinga ner hastigheten och skapa en tryggare trafikmiljö. Det finns även en oro för att trafiksituationen ska förvärras i samband med att busstrafiken kommer att flyttas från Vattenverksvägen under 2024.

   

  Förvaltningen ser inte att det är möjligt att införa en ny sommargata under 2024, utan anser att busstrafiken först måste flyttas, vilket planeras till sommaren 2024. Det är inte heller säkert att just en sommargata vore lösningen, eftersom konceptet kräver att ett antal kriterier är uppfyllda. Däremot finns det ett behov att se över trafiksituationen och eventuellt genomföra trafiksäkerhetsåtgärder. Förslaget med sommargata tas med som ett inspel i det fortsatta arbetet att planera stadens sommargator.

   

  Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden avslår initiativet enligt yttrandet.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.