Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Förstudier i södra Malmö inom Storstadspaketet (TN-2022-778 och TN-2022-779)

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Anna Liljehov, projektledare stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Projekt Supercykel centrum, stråk 1 etapp 2

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Elin Areskoug, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

  Farhad Asekzai, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) E-tjänsten Blomlådor på din gata

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Henrik Alvén, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

   

  d) Uppdatering om framdrift och tidplan för MEX 4

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Emilie Wieslander, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen

 3. Ett Malmöinitiativ har inkommit med önskemål om gupp samt ändring av rekommenderat 30km/h till maximalt 30km/h på Klagshamnsvägen – mellan Strandhem och Glada hörnan. Initiativtagaren anser att det körs för fort av såväl bilister som buss. Sträckan trafikeras av oskyddade trafikanter.

   

  Planprogram för Klagshamn var ute på samråd 12 maj – 1 augusti 2023. Under den perioden har medborgarna haft möjlighet att ta del av planförslaget och tycka till om det genom att lämna in sina synpunkter till Malmö stad. Klagshamnsvägen var en av de gatusträckor som i samrådet belystes som problematisk.

   

  Under 2024 kommer Fastighets- och gatukontoret ta fram en trafikutredning för Klagshamn som kommer ligga till grund för kommande detaljplaner. Syftet med trafikutredningen är att utreda hur trafiksystemet i Klagshamn kan utvecklas på sikt för att kunna hantera den planerade utbyggnaden. Resultatet av trafikutredningen kommer att inarbetas i Fastighets- och gatukontorets verksamhetsplanering. Berörd sträcka inkluderas i ovan nämnd trafikutredning.

  Bilagor

 4. Ett Malmöinitiativ har inkommit till Fastighets- och gatukontoret med önskemål om 1-2 farthinder på Föreningsgatan och på Amiralsgatan. Boende i området störs av buller från motorfordonstrafiken framför allt nattetid. Under hösten 2024 ska förstudier startas upp både på Föreningsgatan och Amiralsgatan där bland annat möjligheten till cykelbanor ska utredas. Det är inte aktuellt med några fysiska åtgärder på dessa gator nu, förvaltningen avvaktar och ser vilka helhetslösningar som förstudierna kommer fram till.

  Fastighets- och gatukontoret har ett samarbete med polismyndigheten. Inom ramen för detta samarbete är frågan om höga hastigheter och höga motorljud på Föreningsgatan, Amiralsgatan och på andra gator i Malmö aktuell och vi samarbetar för att tillsammans hitta lösningar.

   

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.