Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Trafik- och mobilitetsplan (TN-2020-3149)

  (25 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Andreas Nordin, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Tidplan Ramavtal 8 - infrastrukturåtgärder

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Emelie Wieslander, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) Kommunikation av stadsutveckling till externa målgrupper

  (15 min)

  Jenny Wendle, avdelningschef avdelningen för struktur och stöd

  Julia Janson Thorfinn, sektionschef avdelningen för struktur och stöd

   

  d) Supercykelstråk etapp 1 - utökat objektsgodkännande

  (10 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Christian Resebo, enhetschef stadsutvecklingsavdelningen

 3. Ett antal gator i Malmö klassades 2021 upp till bärighetsklass 4 (BK4) efter beslut av tekniska nämnden (TN-2021-1184). Fordon och fordonskombinationer upp till 74 ton får föras på BK4-vägar. Vid samma tillfälle tog tekniska nämnden beslut om att förvaltningen skulle utreda vidare förutsättningar för införande av BK4 samt återkomma till nämnden med förslag till beslut.

  Förvaltningen anser att det finns möjlighet att öppna upp fler gator för BK4 i Malmö. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till utökande av BK4-klassade vägar i Malmö.

  Bilagor

 4. Malmöinitiativet avser önskemål om åtgärder för att dämpa hastigheten på motorfordonstrafiken på Fårabäcksvägen. Initiativtagaren beskriver en trafiksituation där många bilister inte håller den reglerade hastigheten på 60 km/h och att det upplevs farligt för boende på sträckan när hastigheterna överskrids.

  Med anledning av att hastigheterna tidigare har sänkts från 70 km/h till 60 km/h på sträckan, att det anlagts farthinder på delar av sträckan och att det sker relativt få trafikolyckor så görs bedömningen att hastigheterna inte ska sänkas ytterligare och att det inte ska anläggas ytterligare farthinder på Fårabäcksvägen. Förslaget är att Malmöinitiativet avslås.

  Bilagor

 5. I Malmöinitiativ som överlämnats till tekniska nämnden för ställningstagande föreslås:

  ”Alla gator som inte är huvudleder i centrala Malmö vill vi göra till cykelfartsgator där max hastighet är 20km/h. Detta ökar säkerheten för alla som går eller cyklar på dessa mindre gator, och skapar en bullerfri boendemiljö för alla hundra tusentals Malmöbor som bor i centrum. Detta minskar också behovet av att anlägga cykelbanor, då gatorna istället dikteras av cyklisternas hastighet.”

  Möjligheten att använda cykelgata som en regleringsform kommer att fortsätta undersökas noggrant och jämföras med andra åtgärder för att främja cyklingens roll och välja lämpliga åtgärder för varje specifik plats. Malmö stad beaktar cykelgator som en potentiell lösning i framtida arbete, men för närvarande saknas underlag som stödjer en omvandling av alla gator som inte är huvudleder i centrala Malmö till cykelgator.

   

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.