Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt justeringsdag

 • a) Kommande aktiviteter inom Storstadspaketet

  (15 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Idéstudie avseende MEX-linje 8, Storstadspaketet

  (25 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) Förstudie i projekt 8.1 Djäknegatan inom MEX-linje 8, Storstadspaketet

  (5 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen

   

  d) Idéstudie avseende MEX-linje 10, Storstadspaketet

  (25 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen

   

  e) Förstudie i projekt 10.2 Mariedalsvägen inom MEX-linje 10, Storstadspaketet

  (5 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen

   

  f) Förstudie i projekt 4.1-4.3 Kirseberg - Segevång till Hornsgatan inom MEX-linje 4, Storstadspaketet

  (5 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen

   

  g) Förstudie i projekt 4.9 Regementsgatan inom MEX-linje 4, Storstadspaketet

  (5 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen

   

  h) Förstudie i projekt 4.10-4.15 Limhamn - Erikslustvägen till Kalkbrottet inom MEX-linje 4, Storstadspaketet

  (5 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen

 • En växande stad kräver att fler använder yteffektiva transportmedel, till exempel bilpooler. Det finns olika former av bilpooler, stationära, stationsbaserade och friflytande bilpooler. Frågan om hur konceptet med friflytande elbilspooler bidrar och påverkar Malmös mobilitet behöver utredas. Tekniska nämndens trafikutskott har därför den 10 oktober 2019, § 27, gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att genomföra en utredning av friflytande elbilspooler i Malmö. Utredningens syfte är främst att inhämta kunskap och erfarenhet från andra städer som redan har friflytande elbilspooler, identifiera fördelar och nackdelar med konceptet, samt studera hur kommunen bör agera för att få ut bästa möjliga effekt för staden.

  Slutsatsen från utredningen är att det är svårt att säga vilka effekter friflytande elbilspooler kommer få på Malmös mobilitet. I utredningen beskrivs ett antal olika positiva och negativa effekter som konceptet har fått i andra städer där vissa mönster går att utläsa och i andra fall är resultaten motstridiga. Tre avgörande faktorer som dock påverkar en eventuell färdmedelsförflyttning från privatbilism till friflytande elbilspooler är stadens tillgång på kollektivtrafik, utbyggnaden av cykelinfrastrukturen samt hur landets trafiklagstiftning är utformad.

  För Malmö stads fortsatta arbetet med hållbar stadsutveckling och arbetet med att nå de uppsatta målen i bland annat TROMPen är det viktigt är att nya mobilitetstjänster och fordon utformas på ett sätt som bidrar till en överflyttning mellan trafikslag som minskar stadens klimatpåverkan och förbättrar dess ytanvändning.

  Utredningen visar att även om friflytande bilpooler inte är hela svaret på hållbar mobilitet, kan konceptet vara en del i utvecklingen av ett hållbart transportsamhälle och få fler att upptäcka bilpoolskonceptet. Utredningen rekommenderar Malmö stad att följa utvecklingen av friflytande elbilspooler och andra bilpoolskoncept i staden. Staden bör även följa upp med kompletterande utredningar av hur stadens mobilitet påverkas på längre sikt.

  Bilagor

 • Ett Malmöinitiativ har inkommit till tekniska nämnden om anläggande av cykelväg längs Bellevuevägen från Regementsgatan till korsningen med Geijersgatan.

  Sträckan mellan Regementsgatan och Idunavägen finns med i Cykelprogrammet 2012–2019 för Malmö stad. Resterande sträcka har idag smala cykelbanor på båda sidor av gatan från Idunavägen till med Bågängsvägen. Efter Bågängsvägen finns en nyare separerad cykelväg på västra sidan av Elinelundsvägen.

  Sträckan mellan Fridhemstorget fram till Idunagatan är i behov av förbättrade cykelmöjligheter och omfattas av en pågående utredning, Förstudie Bellevuestråket. Projektet omfattar en separerad cykelbana längs Major Nilssonsgatan och Bellevuevägen från Fridhemstorget till befintliga cykelbanor efter Idunavägen och föreslår att en cykelbana anläggs på den västra sidan. Denna sträcka är fortsättningen av den cykelbana som nu byggs längs Tessins väg. Detta är sedan länge en efterfrågad sträcka för cykelbana då det saknas nord-sydliga kopplingar för cykel i denna delen av västra Malmö. Idag cyklar det upp till 1000 cyklister per dag längs sträckan, detta sker i blandtrafik. Föreslagen cykelbana ska förbinda angränsande och korsande gång- och cykelstråk för att skapa sammanhängande logik samt ökad attraktivitet och tillgänglighet. Den ska också bidra till ett attraktivt gaturum med mer grönska.

  På resterande sträcka där det idag finns äldre cykelbanor på båda sidor vägen finns idag inga planer på ombyggnad. Åtgärder på denna sträckan kan komma att bli aktuellt längre fram men den är idag svår att prioritera framför andra mer prioriterade projekt.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.