Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt justeringsdag

 • a) Objektsgodkännande för projekt Bellevuevägen

  (10 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Stina Janzon, stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Uppdrag budget 2019 - Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjliga supercykelstråk

  (20 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Jesper Nordlund, stadsutvecklingsavdelningen

 • Det har genomförts trygghetsskapande och hastighetsdämpande åtgärder av tillfällig karaktär i området som har utvärderats med hjälp av hastighetsmätningar och dialog med boende i området. Effekten av genomförda åtgärder har visat sig vara god och föreslås därför permanentas för att uppnå en långsiktig trygghetsskapande och hastighetsdämpande effekt.

  Bilagor

 • I samband med beläggningsprogrammet ska vissa mindre åtgärder genomföras längs Sallerupsvägen. Bland annat kommer cykelbanan breddas på vissa delar av sträckan i syfte att förbättra standarden, busshållplatserna kommer ses över och i vissa fall förlängas och tre övergångställen kommer få förbättrad tillgänglighet för fotgängare.

  I samband med detta ses en möjlighet att även genomföra en hastighetsdämpande åtgärd längs sträckan. Fastighets- och gatukontoret har mottagit flera ärenden och synpunkter från allmänheten angående höga hastigheter och stor otrygghet längs sträckan.

 • Ett medborgarförslag om sänkt hastighet från 60 km/h till 40 km/h på Almviksvägen har inkommit till tekniska nämnden. Förslagsställaren anser att Tygelsjöstigens korsning med Almviksvägen och Skrivaregatan är en farlig överfart för gående och cyklister.

  Eftersom det saknas en trygg och säker skolväg över och längs med Almviksvägen föreslås att en hastighetssäkrad passage anläggs öster om Hyllie boulevard. Samtidigt föreslås en sänkning av hastighetsbegränsningen till 40 km/h längs hela Almviksvägen.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.