Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Turutbud Malmöpendeln

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef Stadsutvecklingsavdelningen

  Magnus Fahl, strateg Stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Pågående förstudie för Rådmansvången och Södra Förstadsgatan

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef offentlig miljö

  Pella Ström, projektledare avdelningen för offentlig miljö

  Olof Rabe, utvecklingssamordnare avdelningen för offentlig miljö

 3. Fastighets- och gatukontoret fick under 2021 i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram förslag till objektsgodkännande avseende gångbana utmed delar av Kristinebergsvägen i Oxie där gångbana idag saknas. Detta efter ett nämndinitiativ av Sverigedemokraterna i ärende TN-2021-195.
  Projektet omfattar en upphöjd gångbana utmed en vägsträcka om cirka 100 meter på den södra och östra sidan längs Kristinebergsvägen i Oxie. Syftet med projektet var att förbättra trafikmiljön för oskyddade trafikanter genom att öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten för denna trafikantgrupp. Åtgärden ger barn och unga möjlighet att i större utsträckning kunna röra sig tillsammans med vuxna eller på egen hand längs med sträckan, och förväntas bidra med en tryggare skolväg för barn på väg till eller från närliggande förskolor och skolor.
  Anläggandet samplanerades och genomfördes med andra interna projekt varpå betydande kostnadsbesparingar kunde göras. Åtgärden färdigställdes och öppnades för trafik under oktober 2022.

  Bilagor

 4. Tjänsteskrivelsen redogör för parkeringssituationen och resultat av de genomförda beläggningskontrollerna i delområdena Johanneslust och Segevång.
  Utifrån detta resultat föreslår förvaltningen om införande av parkeringsavgifter i båda delområdena.

  Bilagor

 5. Fastighets- och gatukontoret planerar att införa områdesförbud mot parkering på Ädelgransgatan den 23 mars. Motiveringen till detta är bland annat att säkra en fredad zon för gående på gatan men också för att motverka överflyttningseffekter av parkerade bilar från kvartersmark. Detta har informerats till de boende på gatan via ett brevutskick.

  Det har inkommit överklagan till fastighets- och gatukontoret avseende införandet av parkeringsförbud på Ädelgransgatan.

  Förvaltningen föreslår att överklagan avslås med hänvisning till att det även efter införandet av områdesförbud kommer finnas tillräckligt med parkeringsmöjligheter på kvartersmark samt på gatumark i området.

  Bilagor

 6. Ett Malmöinitiativ har inkommit till tekniska nämnden som föreslår att en cykelbana bör byggas på Roskildevägen för en säkrare skolväg. Det finns inte några planer på en cykelbana längs Roskildevägen. Däremot planeras det inom arbetet med Storstadspaketet, att anläggas en separerad cykelbana på Kronborgsvägen och denna kopplas ihop med det prioriterade huvudcykelvägnätet. Biltrafikmängderna på Roskildevägen är relativt små och gatan fungerar därför väl som en blandtrafikgata där cyklister och bilister delar på utrymmet. Vid vissa tider, som till exempel vid lämning och hämtning till skola och förskolor på Roskildevägen, upplevs trafiksituationen otrygg. Därför kommer ett material som pekar ut lämpliga platser för parkering och angöring tas fram med syfte att öka tryggheten och säkerheten i gatan. Denna kommuniceras sedan av skola och förskolor till vårdnadshavare.

  Bilagor

 7. Ett Malmöinitiativ har inkommit med önskemål om anläggandet av ett nytt övergångsställe över Jörgen Kocksgatan. Initiativtagaren skriver att det är höga trafikflöden på den del av Jörgen Kocksgatan som inte har ett övergångsställe vilket skapar osäkerhet hos fotgängare när de ska korsa gatan. Initiativtagaren menar att det redan har skett flera tillbud och att den aktuella lösningen skapar en otrygg väg till arbetet.

  Förvaltningen har utrett olika förslag där hänsyn tagits till bland annat belysning, trafiksäker-het, anläggningskostnader och trafiktrygghet vid bedömning av platsen. Den sammanlagda bedömningen av konsekvenserna, genomförbarheten samt kostnaderna för åtgärderna på platsen är att investeringen inte väger upp för de positiva effekter övergångsstället skulle kunna få under den relativt korta period innan VA Syd eller andra fastighetsägare påbörjar arbeten som ytterligare ändrar förutsättningarna på gatan. Förvaltningen bedömer även att trafiksäkerheten inte kan garanteras på platsen och föreslår därför att malmöinitiativet avslås.

  Bilagor

 8. Fastighets- och gatukontoret har fått ett Malmöinitiativ att handlägga som handlar om utprovning av automatisk övervakning, så kallad ”ljudradar”, vilket möjliggör bötfällning av fordon som överskrider ljudnivå. Initiativtagaren störs själv vid sin bostad i Västra hamnen men poängterar att problemet med otillåten ljudnivå finns på flera sträckor i Malmö, exempelvis Bergsgatan.
  Initiativet med ljudradar är ett intressant förslag men svårt att genomföra, främst på grund av juridiska skäl. I svensk lagstiftning hålls föraren ansvarig för eventuella överträdelser. Det innebär att föraren behöver fotograferas och identifieras, vilket inte är möjligt i stadsmiljö som det ser ut i nuläget. I vissa andra länder är det fordonsägaren som hålls ansvarig vilket öppnar upp för en automatiserad ljudövervakning men detta har utretts grundligt enligt Sveriges Offentliga Utredningar, SOU, 2005:86 i Sverige. I utredningen framgår det att det inte är förenligt med svensk rättstillämpning att ge en person ansvar för en handling som denne inte har haft kontroll över.

  Malmö stad har tillsammans med Polisen, som är ansvarig myndighet för att säkerställa att regler och lagar efterföljs, utrett möjligheten till hastighetskameror inom Malmö. I det samarbetet framkom ovan nämnda problematik med att identifiera föraren i flerfilig stadsmiljö.

  Ett ansvar som skulle kunna läggas på ägaren är om fordonet är modifierat för att låta mer, då ägaren är ansvarig för fordonets skick. Det kan dock vara svårt att säkerställa om det är modifieringen av fordonet eller sättet det framförs på (till exempel för hög hastighet eller rivstarter) som är orsaken till det otillåtna ljudet. Därför är det inte heller motiverat att utreda och införskaffa nödvändig utrustning för denna punkt.
  Fastighets- och gatukontoret konstaterar att Malmö stad inte har stöd i gällande lagstiftning för att införa den här typen av fordonskontroll. Då det saknas både lagstöd och infrastruktur för att använda föreslagen utrustning för att utfärda böter anser förvaltningen att åtgärden inte kan motiveras.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.