Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet


 • a) Väderskydd för MEX-linjerna

  (15 min)

  Tobias Nilsson, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Christian Resebo, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Terminal Värnhem (förstudie centrum)

  (15 min)

  Tobias Nilsson, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Martin Wester, konsult Sweco

  Emilie Wieslander, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen

  Olle Evenäs, stråkledare MEX-linje 4 stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) Terminal Gustav Adolfs torg (förstudie Djäknegatan m.fl.)

  (15 min)

  Tobias Nilsson, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Angelica Svensson, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

  Emilie Wieslander, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen

  Andreas Nordström, stråkledare MEX-linje 2 stadsutvecklingsavdelningen

 • Inför starten av trafik med Malmöpendeln på kontinentalbanan i december 2018 ingick Malmö stad och Region Skåne avtal om tillköp av trafik. Enligt detta avtal ska Malmö stad till Skånetrafiken meddela vilket turutbud som ska trafikera Malmöpendeln senast den 31 januari inför varje trafikårs start.
  Förvaltningen bedömer att samma turutbud för vardagar som under 2022 bör fortsätta under trafikåret 2023. För lördagar, söndagar och helgdagar föreslås trafiken utökas så att utbudet blir motsvarande det på vardagar, dvs en tur per halvtimme och riktning. Det föreslås därför att Malmö stad ska meddela Skånetrafiken att turutbudet ska vara en tur per halvtimme och riktning, motsvarande 33 dubbelturer, på vardagar såväl som på lördagar, söndagar och helgdagar.
  Merkostnaden för att utöka trafiken till halvtimmestrafik på lördagar, söndagar och helgdagar bedöms uppgå till ca 3 mnkr brutto under 2023.

  Bilagor

 • Vid trafikutskottets sammanträde den 7 oktober 2021 hölls muntligt informationsärende gällande resultat från utvärdering av försök med cykelgata på Hohögsgatan. Utvärderingen visade på sänkta hastigheter, färre cyklister på trottoarerna, att cyklister tar mer plats i körbana – men också att den upplevda trafiktryggheten och trafiksäkerheten hade minskat efter införande av cykelgata.
  Förvaltningen föreslår att försöket med cykelgata på Hohögsgatan avvecklas och att gatan återställs till sitt föregående tillstånd. Förvaltningen föreslår vidare att Tekniska nämndens trafikutskott ger förvaltningen i uppdrag att utreda vidare och återkomma till trafikutskottet med förslag på lägen för permanenta hastighetsdämpande åtgärder, då de tillfälliga fartdämpande åtgärderna har haft avsedd effekt. Förvaltningen avser att studera regleringsformen cykelgata vidare, och utreda vilka gator i mer centralt läge som kan vara aktuella för denna nya regleringsform.

  Bilagor

 • Rörsjöparken ska få två nya entréer mot Drottninggatan i samband med omgestaltningen av parken (se objektsgodkännande TN 2020-3488-9). Färdigställandet kommer ske i olika etapper. De nya entréerna mot Drottninggatan planeras öppnas hösten 2022. Innan entréerna öppnar finns en önskan om att anlägga fartdämpande åtgärder på platsen.
  Det kommer öppnas upp en ny entré i höjd med det befintliga övergångsstället på Drottninggatan. Passagen är inte hastighetssäkrad idag och sträcker sig över två körfält i vardera riktningen. Med tanke på de ökade gångflödena och de höga trafikflödena i korsningspunkten finns en önskan om att hastighetssäkra övergångsstället för att möjliggöra en trygg och säker passagemöjlighet över Drottninggatan.

  Bilagor

 • Ärendet innefattar förslag till ny hastighet, en sänkning från 60 km/tim till 40 km/tim, på en cirka 110 meter lång del av Klågerupsvägen. Åtgärden föreslås genomföras med grund i att många barn och ungdomar har ett behov att korsa Klågerupsvägen strax efter det att hastighetsgränsen i dagsläget höjs från 40 km/tim till 60 km/tim.

  Bilagor

 • Ett Malmöinitiativ har tidigare inkommit med önskemål om åtgärder på Geijersgatan på sträckan mellan Bellevuevägen och Linnégatan. Initiativtagaren menar att trafik indirekt leds till Geijersgatan på grund av åtgärder i andra större gator i omgivningen. Bilar på Geijersgatan upplevs regelbundet köra för fort. Det har enligt uppgift inträffat många incidenter som varit nära olyckor och det är en otalig mängd tung trafik på sträckan. Åtgärdsförslagen i Malmöinitiativet var att farthinder byggs vid Balderstigen samt vid Sagoliden, som betraktas som en skolväg. Det föreslogs också att den norra trottoaren breddas då den upplevs som smal samt att gatan skyltas med ”lekande barn” vid lekplatsen.
  Förvaltningens förslag var att besvara ärendet genom att avslå förslagen om anläggandet av farthinder, breddning av gångbana och skyltning. Ärendet blev återremitterat till förvaltningen med önskan om farthinder på sträckan. Förvaltningen har utrett sträckan igen och lämnat förslag på två platser för anläggandet av farthinder.

  Bilagor

 • Ett Malmöinitiativ har inkommit till fastighets- och gatukontoret avseende önskemål om att bygga så kallade billiga cykelbanor, likt den vid S:t Knuts väg, längs med Malmös större vägar och ger exempel på dessa. Initiativtagaren menar att Malmö är en bra cykelstad men att utbyggnadstakten av cykelbanor hade kunnat vara högre. Initiativtagaren hänvisar till att städer som Paris och Berlin snabbt under pandemin ökade antalet cykelbanor i staden med denna metod för att avlasta kollektivtrafiken.
  Förvaltningens tidigare erfarenhet av att jobba med enkla cykelbanor är att slutresultatet inte alltid blir billigare. Enkla cykelbanor kan skapa andra utmaningar i form av standardsänkningar som inte alltid bidrar till det övergripande syftet – att skapa en cykelvänlig stad med hög förståelse för cyklister och andra trafikanter.
  Vid planering och anläggande av nya cykelbanor finns det många aspekter att ta hänsyn till, exempelvis trafiksäkerhet, drift och underhåll, framkomlighet samt hur de nya cykelbanorna kopplar an till befintligt cykelnät. Den initialt lägre anläggningskostnaden för billiga cykelbanor väger inte upp för konsekvenserna gällande bland annat trafiksäkerhet, framkomlighet, trygghet samt drift och underhåll i det längre perspektivet. Förvaltningen föreslår att Malmöinitiativet om enkla cykelbanor avslås.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.