Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.   2

  Informationspunkter för tekniska nämndens trafikutskott 2023 - muntliga

 3. Syftet med projektet har varit att identifiera var och varför busstrafiken har framkomlighetsproblem och sedan finna lösningar som till exempel indragning av hållplatser, sammanslagning av hållplatser och justering av hållplatslägen som idag är mindre trafiksäkra. Projektet har också haft i sitt uppdrag att bygga om hållplatser utifrån nya krav från Skånetrafiken, vilket innebär höjning av kantstöd, taktilt stråk och kontrastmarkering. Nya hållplatser har också behövt byggas som en påverkan av Storstadspaketets linjeändringar, men hållplatserna har legat utanför Storstadspaketets ramar.
  Projektets totala godkända investeringsutgifter uppgick till 12 mnkr brutto och 6 mnkr netto samt driftskonsekvenser om 1,7 mnkr brutto och -960 tkr netto för projekt 9251 Fram för buss.
  Projektets utfall slutar på 12,3 mnkr, vilket är 267 tkr högre än beslutad budget.
  De totala driftskonsekvenserna uppgick till 2,2 mnkr brutto och -768 tkr netto för projektet. Driftskonsekvenserna som angavs vid objektsgodkännandet uppgick till 1,7 mnkr brutto och -960 tkr netto. Avskrivningstiden beräknas i tidig sked till 10 år men är nu beräknad till 8 år. Drift-och underhållskostnader i tidigt skede räknades på 1,5 % men är nu beräknad med 2,75% därav ökningen för projektets driftskonsekvenser.

  Bilagor

 4. Inom ramen för genomförandet av Malmö stads trafiksäkerhetsarbete genomförs årligen flera åtgärder i befintlig miljö med syfte att öka trafiksäkerheten i staden och minska antalet trafikolyckor. Främst rör det sig om att hastighetssäkra befintliga övergångsställen och cykelöverfarter som är olycksdrabbade men det kan också vara på platser där nya korsningsbehov uppstått.
  Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid obevakade övergångsställen. Det övergripande målet med projektet är att antalet skadade och dödade vid obevakade övergångsställen ska minska.
  Totalt anlades säkra passager och hastighetsdämpande åtgärder på 18 platser där trafiksäkerheten och tryggheten har bedömts ökat efter färdigställande.
  Projektets utfall slutar på 16,3 mnkr, vilket är 2,3 mnkr (16%) högre än beslutad budget. Avvikelsen beror på att projektering- och entreprenadkostnaderna blivit betydligt högre än tidigare bedömning. Index- och omvärldsutveckling påverkar projektets utfall. Av projektets totala utfall kan 1,4 mnkr (10%) förklaras med indexökning.

  Bilagor

 5. Projektet Enkelt avhjälpta hinder 2020-2022 slutrapporteras i detta ärende. Projektets syfte har varit att öka tillgängligheten på allmän plats i Malmö genom att bygga bort hinder i den fysiska miljön. På så sätt ökas möjligheterna för fler människor att röra sig självständigt i Malmö.
  Projektet har fortlöpt enligt plan och de åtgärder som utförts ligger i linje med de krav på tillgänglighet som beskrivs i Malmö stads tekniska handbok.
  Tillgänglighetsanpassning av övergångsställen inom detta projekt innefattar i regel plattsättning, kantstenssänkning, ledstråk samt taktil pollare. Kantstenssänkningar för att underlätta passage har också genomförts, på sträcka eller i korsning, i enlighet med typritningar i teknisk handbok. Utbyte av markbeläggning kan till exempel vara att byta från smågatsten till betongplattor.
  Projektets totala godkända investeringsutgifter uppgår till 7 mnkr brutto samt driftskonsekvenser om 1,1 mnkr brutto för projekt 8325 Enkelt avhjälpa hinder.
  Projektets utfall slutar på 7,2 mnkr, vilket är 247 tkr högre än beslutad budget.
  De totala driftskonsekvenserna uppgår till 1,09 mnkr brutto för projektet. Driftskonsekvenserna som angavs vid objektsgodkännandet uppgick till 1,08 mnkr brutto. Högre utfall ger något högre driftskonsekvenser.

  Bilagor

 6. Projektet Cykelparkering 2020-2022 slutrapporteras i detta ärende. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat cyklande genom att tillhandahålla säker och trygg cykelparkering på allmän plats. Projektet går i linje med Malmö stads trafik- och mobilitetsplan, där målet är att öka andelen cykelresor till 30 procent till år 2030.
  Projektets målsättning om att anlägga 400 cykelplatser per år har uppnåtts, då ca 1500 cykelparkeringsplatser anlagts under åren 2020-2022. Projektet har haft fokus på att tillskapa mer och säkrare cykelparkering.
  Projektets utfall slutar på knappt 2,5 mnkr, 85 tkr högre än beslutad budget. Avvikelsen beror på att kostanden för entreprenad blivit något högre än tidigare bedömning. Index- och omvärldsutveckling har påverkat projektets ekonomiska utfall.

  Bilagor

 7. Tekniska nämnden behöver lämna besked om det önskade tillköpet för trafikåret 2024. Förvaltningen föreslår att tillköpet av trafik med linje 148 till Torup för trafikåret 2024 görs med ett något förändrat turutbud jämfört trafikåret 2023. Antalet dubbelturer på vardagar föreslås minskas från fem till fyra och antalet dubbelturer på lördagar och söndagar föreslås ökas från fyra till fem. Tillsammans med de två dubbelturer som bekostas av Region Skåne blir det totala utbudet på lördagar och söndagar sju dubbelturer.
  Nettokostnaden för tillköpet av trafik på linje 148 under 2024 bedöms uppgå till 800 tkr.

  Bilagor

 8. För att öka trafiktryggheten på Kollegiegatan och Professorsgatan har det sedan en tid tillbaka funnits två respektive ett tillfälligt gummigupp. Förvaltningen föreslår nu att de tillfälliga guppen permanentas för en fortsatt trafiksäker och trafiktrygg miljö längs med båda gatorna.

  Bilagor

 9. Mot bakgrund av att den långsiktiga planeringsinriktningen i Malmö stads översiktsplan är att utveckla norra delen av Ön med blandad stadsbebyggelse och att bättre knyta samman Ön och fastlandet med en broförbindelse samt att broförbindelsen ingår som både kollektivtrafik- och cykelobjekt i storstadsavtalet, anser förvaltningen att projektet inte kan stoppas.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.