Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Trygghet i lokalgator - återrapportering av uppdrag (TN-2020-3183)

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Iman Ahmad, utvecklingssamordnare avdelningen för offentlig miljö

  Linda Medberg, sektionschef avdelningen för offentlig miljö

 3. Fastighets och gatukontoret skickade 2022-07-11 ut en remiss till vägföreningar och andra instanser som berörs av beslutet om en ändring av en lokal trafikföreskrift gällande det tättbebyggda området Bunkeflostrand - Klagshamn.
  Nordanvindsvägens vägförening har inkommit med ett remissyttrande. Vägföreningen har inget att invända mot att föreningens väg ingår i det tättbebyggda området. Däremot väcker remissen frågor om hastighet som kopplas samman med en ökad genomfart av trafik som i sin tur påverkar trafiksäkerheten. Förvaltningen behöver därför lyfta upp ärendet till tekniska nämnden trafikutskott för beslut.

  Bilagor

 4. På grund av nya cirkulationsplatser på Sallerupsvägen föreslås en sänkt hastighet mellan Kvarnbyvägen och Yttre Ringvägens östra anslutning. Byggstart som är kopplad till justeringen av hastighet är planerad till sommaren 2024.

  Bilagor

 5. Inom ramen för Storstadspaketet föreslås att hållplatsläget Limhamns centrum A flyttas till öster om den trafiksignalreglerade korsningen med Järnvägsgatan. Som konsekvens av det nya hållplatsläget har det föreslagits att permanent ändra regleringsform för korsningen Linnégatan med Järnvägsgatan.
  Effekterna har studerats i kapacitetsberäkning och för att verifiera beräkningarna föreslås att under en två veckors period stänga av trafiksignalanläggningen för möjligheten att simulera och studera en situation som efterliknar en permanent släckning av trafiksignalanläggningen.

  Bilagor

 6. Malmöinitiativ har inkommit om önskemål att anlägga cykelfält på Geijersgatan, med anledning av ökande tung trafik till följd av byggnationer i Limhamns sjöstad och ombyggnad av Annetorpsleden. Förslagsställaren menar att på grund av den breda och raka körbanan så håller bilar och lastbilar hög hastighet, och att det upplevs otryggt att cykla i Geijersgatan så som den är idag.
  Sedan malmöinitiativet inkom har cykelfält och fyra hastighetssäkringar byggts på Geijersgatans del väster om Linnégatan, samt tre hastighetssäkringar på Geijersgatan öster om Linnégatan. Delen öster om Linnégatan är för smal för att inrymma motsvarande sektion med pollarförstärkta cykelfält likt väster om Linnégatan. Förvaltningens uppfattning är att det inte finns något betydande behov av ytterligare investeringar längs med avsedd sträcka för cykeltrafiken, då det även finns alternativa parallella och betydligt mindre trafikerade sträckningar i Sövdeborgsgatan och Midgårdsgatan att tillgå.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.