Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.   2

  Informationspunkter för tekniska nämndens trafikutskott 2024 - muntliga

 3. På Hyllie Kyrkoväg, mellan Västanväg och Hylltorpsgatan, ligger idag en tillfällig åtgärd i form av två gummibusskuddar samt refug. Denna åtgärd kom på plats i december 2023, enligt delegationsbeslut.

   

  Hyllie Kyrkoväg har under 2023 använts som omledningsväg för kollektivtrafik på grund av ombyggnaden av Linnégatan. Hastighetsmätningar visar att sträckan intill Bergsskolan ligger högre än reglerad hastighet. Utanför Bergaskolan är hastigheten reglerad till 30 km/h, den tillfälliga åtgärden ligger precis intill på reglerad 40 km/h.

   

  Inom ramen för fastighets- och gatukontorets arbete med trafiktrygga och trafiksäkra skolvägar föreslås att befintlig tillfällig åtgärd får ligga kvar till dess att beläggningsprogrammet har möjlighet att åtgärda beläggning på sträckan, för att skapa en mer trafiktrygg och trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter.

   

  Den tillfälliga åtgärden föreslås utvärderas under 2024 och beslut om eventuell permanent åtgärd tas innan beläggningsprogrammet gör vid sträckan, i nuläget inplanerat till 2025.

 4. I enlighet med objektsgodkännande 6.2.1 Gottorpsvägen BK östra (3416) behöver delar av Gottorpsvägen vid hållplats Ollebo att få en hastighetsbegränsning till 40 km/h. Detta i syfte att öka trafiksäkerheten och för att främja kollektivtrafikens framkomlighet. Projektet kommer att färdigställas under 2024.

  Bilagor

 5. Ett Malmöinitiativ har inkommit till Fastighets- och gatukontoret med önskemål om att återställa Nobelvägen till den trädplanterade allé med gång- och cykelväg i mitten som en gång fanns här fram till slutet av 1950-talet. Då fälldes träden för att bereda plats för fler bilkörfält.

   

  Nobelvägen har en viktig roll som en av de större huvudgatorna i stadens trafiksystem. Detta medför att gatan ska kunna hantera större trafikflöden utan att för mycket fördröjning uppstår. Därför krävs utrymme i form av körfält, inte minst i korsningarna. Vidare gör busstrafikens krav på framkomlighet och effektivitet att utrymme behövs för att garantera att busstrafiken inte hamnar i kösituationer. Det behövs också en beredskap för att Nobelvägen ska kunna hantera omfördelad trafik från andra gator när det sker tillfälliga ombyggnader eller andra begränsningar i framkomligheten på det omgivande gatunätet. För att bibehålla Nobelvägens viktiga roll som huvudgatan i trafiksystemet och för att nyttja nyligen gjorda investeringar i den sidoförlagda cykelbanan är det inte lämpligt att återställa den mittförlagda trädplanteringen med gång- och cykelbana i mitten.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.