Hoppa över navigering
 • a) Davidshallsgatan – Jesper Nordlund, stadsutvecklingsavdelningen
   

  b) Övergripande trafikanalys för Kalkbrottsgatan, Limhamnsvägen och Annetorpsvägen, samt busshållplatser Limhamnsvägen – Karin Linnéa Caesar, stadsutvecklingsavdelningen

 • Kanslienheten vid fastighets- och gatukontorets avdelning för struktur och stöd har, i samråd med representanter för tekniska nämndens trafikutskott liksom med fastighets- och ‎gatukontorets ledningsgrupp, tagit fram ett förslag avseende 2020 års sammanträdestider för tekniska nämndens trafikutskott.

 • Ett Malmöinitiativ har inkommit till fastighets- och gatukontoret, vilket yrkar på att anlägga en dubbelriktad cykelbana på Vattenverksvägens norra trottoar. Förslagsställaren menar att det idag är farligt att cykla i gatan, inte minst med tanke på busstrafiken. Fastighets- och gatukontoret hänvisar till att det idag finns cykelbanor längs med de parallella stråken Södra- och Norra Bulltoftavägen, och att sektionens bredd längs med Vattenverksvägen inte tillåter en separerad kombinerad gång- och cykelbana med önskvärd standard. Fastighets- och gatukontoret föreslår trafikutskottet att avslå förslaget.

 • Önskemål om åtgärder som bidrar till att bilister håller hastigheten på Gottorpsvägen och Klagshamnsvägen har inkommit till tekniska nämnden. Man önskar få bukt med trafikproblem kring skolområdet och föreslår dynamiska farthinder, så kallade Actibump samt mer uppmärksammade övergångsställen.

  Sundsbroskolan, Ängslättsskolan samt Gottorpsskolan ligger invid Klagshamnsvägen respektive Gottorpsvägen (karta, s.2). Hastigheten är begränsad till 30 km/h på vägsträckorna utanför skolorna. Det finns hastighetsdämpande åtgärder i ett par punkter samt en gång- och cykeltunnel i höjd med Ängslättskolan. En digital hastighetsdisplay har satts upp på Klagshamnsvägen. Inga ytterligare hastighetsdämpande åtgärder är planerade.

 • Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga cykelbana och hastighetssäkrande åtgärder längs med Nordmannagatan. Fastighets- och gatukontoret instämmer i behovet att se över cyklisters förutsättningar att använda Nordmannagatan, och vill även lyfta fram att sträckan ingår som del av övrigt huvudcykelvägnät i Översiktsplanen och finns med i Cykelprogram 2012–2019. Då utrymmet längs med Nordmannagatan är förhållandevis smalt (sektionen varierar i bredd mellan 10,5 m och 17 m), behöver det utredas närmare på vilket sätt det är möjligt att förbättra förutsättningarna för cyklister längs med sträckan. Fastighets- och gatukontoret föreslår att en sådan utredning påbörjas under hösten 2019.

 • Det har inkommit en förfrågan från bostadsrättsföreningen Brf Fosietorp avseende parkerings- och trafiksäkerhetssituationen i Västra Söderkulla.

 •   8

  Nämndinitiativ rörande utmärkning av yta som omfattas av parkeringsförbud i anslutning till vägkorsning

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.