Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Utvärdering av sommargatan på Järnvägsgatan (TN-2021-2165)

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Elin Karlsson, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

   

  b) Utredning av sommartorg på Davidshallstorg (TN-2022-2175)

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Elin Brusewitz, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

   

  c) Malmö C

  (20 min)

  Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Andreas Nordström, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

  Angelica Svensson, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

   

  d) Södervärn / Dalaplan inkl. hållplats Dalaplan

  (20 min)

  Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Conny Ragnarp, ingenjör stadsutvecklingsavdelningen

 3. Inom ramen för fastighets- och gatukontorets arbete med trafiksäkra och trafiktrygga skolvägar föreslås att korsningen Oxievångsvägen – Oshögastigen i Oxie hastighetssäkras. I korsningen finns ett befintligt övergångsställe som därför föreslås tillfälligt hastighetssäkras med gummi-busskuddar vid cykelpassagen.
  Den reglerade hastigheten på den aktuella sträckan är 30 km/h, hastighetsdata visar på att trafiken enligt 85:e percentilen överstiger hastighetsgränsen. Den föreslagna åtgärden med gummibusskuddar är anpassad för att busstrafiken ska kunna passera farthindret med så liten påverkan på komforten för busschaufför och passagerare som möjligt samt att åtgärden skapar en trafiktrygg och trafiksäker passagemöjlighet för oskyddade trafikanter.

  Bilagor

 4. Fastighets- och gatukontoret har under 2022 hanterat ett malmöinitiativ (TN-2021-2583) gällande övergångsställe på Lugna gatan. Övergångsställe ansågs inte vara den lämpligaste åtgärden på denna plats och initiativet avslogs tekniska nämndens trafikutskott den 8 april 2022.
  I fortsatt dialog med förskolan Sjöhästen har det utretts andra åtgärder som skulle öka trafiktryggheten i området. Ett av förslagen är att anlägga hastighetsdämpande åtgärder på Lugna gatan.

 5. Fläktgatan i Tygelsjö är i behov av en uppdatering av sina hastighetsgränser då dessa inte följer stadens inriktning om hastighet i bostadsområden, samt är felaktigt utmärkta.

  Bilagor

 6. VA SYD har inkommit med önskemål om att införa parkeringsförbud 9-16 fredagar jämna veckor på Algatan, Rolfsgatan, Paulsgatan och Rosenlundsgatan med anledning av framkomlighetsproblem vid hämtning av avfall.
  Fastighets- och gatukontoret föreslår att parkeringsförbudet införs på ovan nämnda gator enligt VA SYDs förslag.

  Bilagor

 7. Ärendet avser rapportering av genomförd utvärdering av sommargatan på Kärleksgatan. Baserat på det övervägande positiva resultatet av utvärderingen föreslås att Kärleksgatan blir sommargata i ytterligare tre år, 2023-2025. Projektet beräknas kosta 350 tkr per år. Pengarna ryms inom fastighets- och gatukontorets driftsbudget.

  Bilagor

 8. Enligt nuvarande tidplan beräknas entreprenaden för den permanenta ombyggnationen av Friisgatan, sträckan mellan Södra Förstadsgatan och Norra Skolgatan, påbörjas under hösten 2023. I väntan på att entreprenaden börjar föreslår fastighets- och gatukontoret att Friisgatan blir sommargata i ett år till, mellan april-september 2023. Projektet beräknas kosta 600 tkr. Pengarna ryms inom fastighets- och gatukontorets driftsbudget.

  Bilagor

 9. Ett Malmöinitiativ har inkommit där boende önskar stopplikt i korsningen Mäster Palmsgatan och Mäster Danielsgatan. Trafikmätningar visar att en stor del av genomfartstrafiken med motorfordon i området passerar korsningen Mäster Danielsgatan - Mäster Palmsgatan. Trafikflödet är störst på Mäster Danielsgatan och för att skapa en lugnare trafikmiljö föreslås att stopplikt införs i korsningen med Mäster Palmsgatan.

  Bilagor

 1. VA SYD har inkommit med önskemål om att införa parkeringsförbud 9-16 fredagar jämna veckor på Algatan, Rolfsgatan, Paulsgatan och Rosenlundsgatan med anledning av framkomlighetsproblem vid hämtning av avfall.
  Fastighets- och gatukontoret föreslår att parkeringsförbudet införs på ovan nämnda gator enligt VA SYDs förslag.

  Bilagor

 2. Ett Malmöinitiativ har inkommit där boende önskar stopplikt i korsningen Mäster Palmsgatan och Mäster Danielsgatan. Trafikmätningar visar att en stor del av genomfartstrafiken med motorfordon i området passerar korsningen Mäster Danielsgatan - Mäster Palmsgatan. Trafikflödet är störst på Mäster Danielsgatan och för att skapa en lugnare trafikmiljö föreslås att stopplikt införs i korsningen med Mäster Palmsgatan.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.