Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt justeringsdag

 • Förvaltningen fick under sammanträdet med tekniska nämndens trafikutskott (TRU) 2020-06-09 i uppdrag att framta olika åtgärder för att stävja ordningen kring kajer i Limhamns sjöstad. Dels rör det trafiksituationen, dels rör det toalettbehov för fiskare på Glasbrukskajen/Sundskajen, dels rör det parkeringssituationen vid Glasbrukskajen/Sundskajen och dels rör det åtgärder kring trafiksituationen vid båtrampen på Vaktgatan i anslutning till Glasbrukskajen.

  Bilagor

 • Ärendet avser av förvaltningen föreslagna cykelöverfarter längsmed Käglingevägen. Ärendet behandlades initialt vid sammanträde i tekniska nämndens trafikutskott den 9 juni 2020, varvid trafikutskottet beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering vad gäller detaljer kring cykeltrafikflöden i det berörda området.

  Cykelstråket längs med Käglingevägen ingår i huvudcykelnätet och Virkesvägen är utpekad som ny koppling i huvudcykelnätet. Därmed är det önskvärt att skapa säkra överfarter och sammanhängande stråk för cyklister och fotgängare i korsningarna längs med sträckorna.

  Befintliga hastighetssäkrade cykelpassager längs med Käglingevägen över anslutande sidogator kommer att omregleras till cykelöverfarter, i enlighet med att stråket ingår huvudcykelvägnätet och ambitionen att skapa tydlighet i väjningsregler. Med anledning av detta föreslås att tekniska nämndens trafikutskott beslutar att farthinder (asfaltgupp) anläggs i de två punkter där hastighetssäkring idag saknas, detta i syfte att skapa enhetlighet längs stråket. Farthindren anläggs på Virkesvägen som är en anslutande gata till Käglingevägen/Väg 101.

  Bilagor

 • Förvaltningen fick under sammanträdet med tekniska nämndens trafikutskott (TRU) 2020-06-09 i uppdrag att framta olika åtgärder för att stävja ordningen kring kajer i Limhamns sjöstad. Dels rör det trafiksituationen, dels rör det toalettbehov för fiskare på Glasbrukskajen/Sundskajen, dels rör det parkeringssituationen vid Glasbrukskajen/Sundskajen och dels rör det åtgärder kring trafiksituationen vid båtrampen på Vaktgatan i anslutning till Glasbrukskajen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.