Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Vitesföreläggande för ej inkommen förteckning

 4.   4

  Vitesföreläggande för ej inkommen förteckning

 5.   5

  Vitesföreläggande för ej inkommen förteckning

 6.   6

  Vitesföreläggande för ej inkommen förteckning

 7.   7

  Tillsyn av överförmyndarnämndens i ärende gällande entledigande från uppdrag

 8. Nämndsbudget är ett verktyg för nämndens styrning av verksamheten och förvaltningen. Den omfattar plan för verksamheten, plan för kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt plan för ekonomin.

  För 2023 beslutas först om plan för verksamhet och ekonomi vid nämndens sammanträde i januari, medan planen för kommunfullmäktigemål och tilldelade budgetuppdrag behandlas vid nämndens sammanträde i mars 2023.

  Uppdelningen har fastställts i kommunfullmäktiges tidplan för budget och uppföljning till följd av den nya mandatperioden.

   

  Överförmyndarnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en egen budget för nämndens verksamheter.

  Nämndsbudget 2023 innehåller planering av verksamhet samt redovisning av hur de ekonomiska resurserna ska användas.

  I plan för verksamhet beskrivs utveckling av nämndens verksamhet utifrån en övergripande sammanfattning av de planeringsförutsättningar nämnden står inför det kommande året. Vidare beskrivs nämndens prioriteringar och dess förväntade effekter för de verksamheten är till för.

  För 2023 har överförmyndarnämnden tilldelats en kommunbidragsram på cirka 34 miljoner kronor.

  Bilagor

 9. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att attestförteckningen hålls aktuell och förvaras tillgängligt.

  Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner bokförs så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna samt att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

  I samband med en ny mandatperiod föreslås överförmyndarnämnden att fastställa befintliga attestinstruktioner och nämndspecifika tillämpningsanvisningar för arbetsmarknads- och socialnämnden.

  Bilagor

 10. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår överförmyndarnämnden att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning.

  Förslaget innebär ett tillägg om arvode och ersättning för tillfällig vårdnadshavare (6 kap. FB) samt ändring av delegat i 12.5 samt 12.15, offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, från direktör till enhetschef.

  Bilagor

 11. Förvaltningen föreslår att överförmyndarnämnden deltar i utbildningar under 2023.

  Samtliga förtroendevalda i stadens nyvalda nämnder, revisorskollegiet samt kommunfullmäktige ges möjlighet att medverka på stadskontorets fortbildningstillfällen för förtroendevalda inom tema ”Kommunal juridik”, ”Kommunal ekonomi och arbetsgivarfrågor” samt ”Kommunikation, omvärld och hållbarhet”.

  Syftet med fortbildningen är att förse samtliga förtroendevalda med ett helhetsperspektiv för rollen som förtroendevald i Malmö Stad.

  Därutöver föreslås överförmyndarnämnden delta på ”Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän” som ordnas av Sveriges Kommuner och Regioner 15-16 februari 2023. Syftet med grundkursen är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

  I utbildningen ingår ett gediget digitalt kursmaterial med tillhörande mallar och rättsfall som agerar verktyg i nämndens beslutsfattande under mandatperioden.

  För att ledamöter och ersättare ska få ersättning för förrättning föreslås nämnden besluta att deltagande på utbildningarna ska ha rätt till förrättningsersättning och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

  Arvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst regleras i Arvodesregler för förtroendevalda i Malmö stad (§223), beslutade av kommunfullmäktige 2022-09-29 som började gälla 2023-01-01. Underlaget bifogas i nämndens kallelse.

 12.   12

  Anmälan av delegationsbeslut

 13. Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 30 januari 2023. Handlingarna återfinns i ärendet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.