• Föreslagen tid för justering är den 4 maj.

 •   2

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   3

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   4

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   5

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   6

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   7

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   8

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   9

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   10

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   11

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   12

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   13

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   14

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   15

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   16

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   17

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   18

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   19

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   20

  Vitesföreläggande - ej inkommen sluträkning

 •   21

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   22

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   23

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   24

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   25

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   26

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   27

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   28

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   29

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   30

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   31

  Vitesföreläggande - ej inkommen förteckning

 •   32

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   33

  Vitesföreläggande - ej inkommen förteckning

 •   34

  Vitesföreläggande - ej inkommen förteckning

 •   35

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   36

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   37

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   38

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   39

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 •   40

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 • Överförmyndarnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen.  Syfte med utredningen och förslaget är att till stadens verksamheter och bolag tillhandahålla kostnadseffektiva, anpassade och stabila kommunikationslösningar. Syftet är också att stadens förvaltningar och bolag ska medverka i genomförandet av det digitala Malmö genom ett enhetligt sammanhållet internt kommunikationsnät oberoende valda tekniska lösningar samt ansvara för hantering och administration stadens digitala kommunikationslösningar.  Förvaltningen bedömer att remissen kan anses vara besvarad med vad som framgår i ärendet.

 • Konsultbolag KPMG har på uppdrag av revisionen granskat hur olika förvaltningar i Malmö stad hanterar statsbidrag från Migrationsverket för att säkerställa att det finns en ändamålsenlig hantering av bidraget.  Utifrån genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att överförmyndarnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig hantering av statsbidrag från Migrationsverket. Utredningen har inte lämnat några specifika rekommendationer avseende överförmyndarnämnden men föreslår att kommunstyrelsen ska vidta åtgärder som kan komma att påverka överförmyndarnämnden.  Stadsrevisionen föreslår att ett kommuncentralt styrdokument som på ett lättillgängligt sätt beskriver ansvarsfördelningen mellan nämnderna samt beskriver rutiner för överklagan bör tas fram samt att förutsättningarna för att fördela de statsbidrag som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flykting utreds.

 • Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 22 februari 2021. Handlingarna återfinns i ärendet.

 •   44

  Information från verksamheten

 • Sveriges Kommuner och Regioner kommer att hålla en webbsändning med anledning av Ställföreträdarutredningens förslag. Sändningen sker den 7 maj mellan klockan 09:30 och 11:30 och deltagande är kostnadsfritt.

 • § 27

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

 • § 32

  Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.