Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Faställande av dagordning

 3.   3

  Vitesföreläggande för ej inkommen förteckning

 4.   4

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 5. Vid överförmyndarnämndens sammanträde 2023-01-30 godkändes Nämndsbudget – plan för verksamhet och ekonomi och skickades till kommunstyrelsen. Under sammanträdet 2023-03-27 behandlar nämnden Nämndsbudget – plan för kommunfullmäktigemål. För att målen ska sättas i sitt sammanhang biläggs hela nämndsbudgeten till detta ärende, men plan för verksamhet och ekonomi är oförändrade sedan nämndens beslut den 30 januari.

  Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning.

  Nämnder och styrelser ansvarar för att arbeta med de kommunfullmäktigemål som de tilldelats. Genom Nämndsbudget ska nämnden beskriva hur arbetet med målen utförs genom en planeringskommentar. I planeringskommentaren beskrivs önskade förflyttningar, önskad effekt av nämndens planerade bidrag samt om arbetet med till målen är kopplat till samverkan med andra nämnder eller bolag för mandatperioden. I planeringen beaktas nämndens bidrag till en mer jämställd och jämlik utveckling samt barnets rättigheter.

  Bilagor

 6. Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag i Malmö stad. Riktlinjerna fastställer att en skriftlig överenskommelse ska upprättas mellan nämnder i de fall ett statsbidrag delas mellan flera. Överenskommelsen ska reglera moment såsom värdering och fördelning samt övriga moment som inte är av administrativ karaktär.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden tar emot två ersättningar från Migrationsverket som delas med överförmyndarnämnden, avseende kostnader för god man och socialtjänst för ensamkommande barn. Överenskommelsen avseende hantering av dessa ersättningar mellan överförmyndarnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden återfinns i bilaga 1.

  Bilagor

 7. Stadsrevisionen har under 2021 genomfört en särskild granskning för att bedöma om nämnderna uppfyller kraven i stadens attestreglemente.

  Resultatet av granskningen visar att det saknas tydlig anvisning om vem som ska beslutsattestera utgifter avseende nämndens presidium. Stadsrevisionen rekommenderar nämnderna att tydliggöra detta.

  Överförmyndarnämndens attestinstruktion har uppdaterats i enlighet med revisorernas rekommendationer.

  Bilagor

 8. Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 27 mars 2023.

  Handlingarna återfinns i ärendet.

 9.   9

  Anmälan av delegationsbeslut

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.