Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokollsjusterare och fastställande av tid för justering

 • I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2019 för överförmyndarnämnden. Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess beredning samt beaktat lov- och helgdagar. Ärendet har behandlats vid nämndens sammanträde 2018-11-26 och ska nu fastställas.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden ges initial utbildning den 30 januari 2019. Utbildningen kommer beröra lagstiftning inom nämndens ansvarsområde med fokus på ärendetyper som behandlas av nämnden. Övergripande utbildning gällande uppdraget som förtroendevald ska under våren 2019 erbjudas av stadskontoret och nämnden föreslås medge arvode och förlorad arbetsförtjänst för deltagande vid dessa tillfällen.

 • Enheten för överförmyndarärenden föreslår överförmyndarnämnden att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning, med anledning av att ny nämnd tillträtt från den 1 januari 2019. Enheten för överförmyndarärenden föreslår inga justeringar av delegationsordningen jämfört med befintlig delegationsordning.

 • Överförmyndarnämnden är ytterst ansvarig för hanteringen av myndighetens allmänna handlingar och dess arkiv. Av praktiska skäl ska ansvaret för arkivvården delegeras till en särskilt utsedd arkivansvarig.

 • Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd besluta om attestförteckning och nämnd-specifika tillämpningsanvisningar. Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner bokförs så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna samt att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att attestförteckningen hålls aktuell och förvaras på ett överskådligt sätt.

 • Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontrollplan görs i samband med DR 1, DR 2 och årsanalys.

 • Samtliga nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll.

 • Överförmyndarnämnden erhåller en ekonomisk ram fastställd av kommunfullmäktige. Nämnden har därefter ansvaret för att inom givna ramar uppfylla de lagar och mål som gäller för verksamheten. Överförmyndarnämnden får således inte överskrida tilldelat kommunbidrag. Enheten för överförmyndarärenden har utarbetat ett förslag till nämndsbudget 2019.

 • Malmö stad har sedan ett antal år tillbaka en särskild kommunbidragsram i budgeten som heter Statsbidrag flyktingar. Kommunbidragsramen Statsbidrag flyktingar omfattar enbart intäkter i form av vissa riktade statsbidrag som kommunen får för mottagande av nyanlända. Statsbidragen rör bland annat ersättning för kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten för ensamkommande barn, så kallad barnschablon. Dagens konstruktion innebär att intäkterna för mottagande av nyanlända hamnar i en kommunövergripande intäktsbudget som hanteras av kommunfullmäktige och som tillsammans med övriga skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar kommunbidragen till nämnderna. Det saknas därmed en koppling mellan intäkterna och den verksamhet de är tänkta att finansiera. När statsbidraget ökar eller minskar till följd av förändrade nivåer på flyktingmottagandet sker ingen automatisk ökning eller minskning av resurser till berörd nämnd, eftersom det då krävs ett beslut i kommunfullmäktige. Dessutom innebär hanteringen av Statsbidrag flyktingar en avvikelse från principen inom Malmö stad att riktade statsbidrag i huvudsak går direkt till den nämnd och verksamhet som bidraget avser.

   

  För att öka kopplingen mellan statsbidragsintäkterna och den verksamhet de är tänkta att finansiera, har stadskontoret utarbetat ett förslag om hur intäkterna inom Statsbidrag flyktingar istället skulle kunna fördelas direkt till de nämnder de är tänkta att finansiera. Kommunstyrelsen har beslutat att sända förslaget på remiss till berörda nämnder.

   

 • Inkomna skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde 30 januari 2019. Handlingarna återfinns i ärendet och publiceras i Meetings plus.

 •   11

  Byte av ställföreträdare

 •   12

  Byte av ställföreträdare

 •   13

  Byte av god man

 •   14

  Anhållan om uttag från spärrad bankräkning

 •   15

  Skrivelse från ställföreträdare med förfrågningar angående rutiner

 • Enhetschef Karolina Ribbestam informerar om:

  1) De två nya sektionscheferna

  2) Den nya förvaltarenheten

  3) Registrering av handlingar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.