Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 •   2

  Entledigande av ställföreträdare

 •   3

  Vitesföreläggande - ej inkommen sluträkning

 •   4

  Information om förvaltningens och enhetens arbete med barnrättsperspektivet

 • Överförmyndarnämnden yttrade sig 2020-11-04 över remiss Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor. Efter nämnders och styrelsers yttranden så har tidigare förslag på ett nytt styrdokument omarbetats väsentligt. Därmed har överförmyndarnämnden på nytt mottagit remiss Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor och har möjlighet att inkomma med synpunkter på det omarbetade förslaget.


  Överförmyndarnämnden ställer sig positiv till att den föreslagna policyn hanterar de olika rättighetsfrågorna i ett samlat styrdokument och att hållbarhetsfrågorna har exkluderats sedan tidigare förslag.


  Överförmyndarnämnden menar att det är bra att policyn beskriver kommunens ansvar för de mänskliga rättigheterna samt ger en definition av vad rättighetsbaserat arbete innebär i Malmö stad. Utifrån de vägledande principerna i förslaget kan nämndens verksamheter fortsätta tidigare arbete med rättighetsfrågorna utifrån en helhetssyn.


  Överförmyndarnämnden ser att det kan behövas ytterligare stöd för att konkretisera genomförandet av policyn, även stöd i hur nämnder och styrelser kan följa upp rättighetsfrågorna i ordinarie måluppföljning.

 • Överförmyndarnämnden beslutade 25 januari i år (ÖFN- 2021-2) följande: uppdra åt enheten för överförmyndarärenden

  att se över och revidera nämndens styrdokument i enlighet med de förslag som framkommer i ärendet och återkomma

  till nämnden under 2021. Uppdraget föreslås nu kompletteras med följande:

  1. Uppdra åt förvaltningen att se över för- och nackdelar för huvudmännen och ställföreträdarna med startarvoden och arvoden vid byten.

  2. Ekonomiska och juridiska konsekvenser ska redovisas. Även förslag om beloppsnivåer vid ett eventuellt införande

  behöver ingå där jämförelser görs med andra kommuner.

  3. Rapporten Skäligt arvode till förordnade ställföreträdare – kartläggning ska beaktas.

 • Överförmyndarnämnden har den 24 maj beslutat (ÖFN-2021-111) att uppdra åt överförmyndarenheten att till mötet i juni lämna förslag på åtgärder och aktiviteter som kan stärka ställföreträdaren i sitt uppdrag.

  Enheten har inte, utifrån behovet att prioritera arbetet med årsredovisningarna, på den korta tiden sedan nämndens sammanträde i maj, haft möjlighet att utreda frågan och kunna presentera ett beslutsunderlag till nämndens sammanträde i juni.

  Förvaltningen förslår att uppdraget redovisas i samband med nästa delårsrapportering vid sammanträdet i september. Den ekonomiska prognosen kommer då också vara säkrare och även genomlysning kring vilken utbildning som behövs för ställföreträdarna i samband med byte av verksamhetssystem och eventuell e-tjänst.

 • En inbjudan till Sveriges överförmyndares studiedagar har inkommit.

  Sedan tidigare finns en ambition om att låta samtliga ledamöter och ersättare delta i studiedagarna vid något tillfälle, de förtroendevalda som inte deltagit i studiedagarna sedan tidigare är därför, i första hand, välkomna att anmäla intresse.

  Sedan föregående sammanträde har Patrik Lundström, Christer Arkemyr och Karl Eriksson accepterat att delta i studiedagarna.

 •   9

  Information från verksamheten

 • Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 30 juni 2021. Handlingarna återfinns i ärendet.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.