Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3. Årsanalys 2022 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi. Nämnden har tilldelats ansvar för ett kommunfullmäktige mål för mandatperioden och bedömer att arbetet mot målet avviker både positivt och negativt.

  Nämnden har identifierat två väsentliga avvikelser i grunduppdraget.

  Kommunbidraget 2022 för överförmyndarnämndens verksamhet uppgår till 32 965 tkr. Nämndens nettokostnad blev 29 281 tkr vilket innebär ett överskott om 3 680 tkr.

  Bilagor

 4. I februari 2022 beslutade överförmyndarnämnden om en intern kontrollplan för året. Planen innehöll årets direktåtgärder och granskningar. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av årets direktåtgärder och granskningar i en rapport.

  I samband med årsuppföljningen har den årliga översynen av nämndens Riktlinje för arbetet med intern kontroll genomförts. Förvaltningen har bedömt nämndens riktlinjer som ändamålsenliga och inga förändringar föreslås.

  Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av nämndernas interna kontroll. Rapporten innehåller överförmyndarnämndens utvärdering för 2022.

  Bilagor

 5. Intern kontroll handlar om att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

  Överförmyndarnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom

  sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en intern kontrollplan. I planen samlas de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under året.

  Bilagor

 6.   6

  Anmälan av delegationsbeslut

 7. Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 27 februari 2023.

  Handlingarna återfinns i ärendet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.