Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Utbildning med Kathrin Flossing

 4.   4

  MFS på besök

 5.   5

  Avslag på begäran om uttag från spärrat konto

 6.   6

  Utlåning av underårigs medel

 7.   7

  Utlåning av underårigs medel

 8.   8

  Begäran om boutredningsman

 9.   9

  Vitesföreläggande för ej inkommen redogörelse för skifteshinder

 10. Petra Lundgren (M) har i ett initiativ föreslagit att förvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att nya ideella ställföreträdare ska ges möjlighet att förordnas som ställföreträdare för två huvudmän det första året.

   

  Petra Lundgren framför att det finns en risk att potentiella huvudmän lider rättsförlust då nämnden inte kan inkomma med ett förslag på ställföreträdare till tingsrätten. Bland dem som anmäler intresse att verka som ställföreträdare finns en grupp som åtar sig uppdraget för en anhörig. Om denna grupp var villig att åta sig fler uppdrag skulle handläggningstiderna kunna kortas.

   

  Mot denna bakgrund yrkar Petra Lundgren att förvaltningen ska utreda vilka förutsättningar som finns för att nya ideella ställföreträdare ska ges möjlighet att förordnas som ställföreträdare för två huvudmän första året.

   

  Möjligheten för en ställföreträdare att åta sig fler uppdrag än ett finns redan idag. Nya ställföreträdare har möjlighet att få två uppdrag det första året. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att överförmyndarnämnden ska besluta att initiativet ska anses vara besvarat.

 11. Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 20 mars 2024. Handlingarna återfinns i ärendet.

   

 12.   12

  Information från verksamheten

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.