Hoppa över navigering
 • Enligt Malmö stads riktlinje för inköp ska upphandlande myndighet enligt gällande lagstiftning besluta om riktlinjer vid direktupphandling. Riktlinjer ska överensstämma med lagen om offentlig upphandling och varje nämnds och bolags fastställda attestreglementen.

 • I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering av nämndens beslutanderätt åt t.ex. ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson som är anställd på förvaltningen. Anställda har också rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller verkställande karaktär.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för direktupphandling, som nämnden tar ställning till i särskilt ärende. Förslaget innebär att nämndens delegationsordning måste förändras för att uppfylla kraven i riktlinjen.

 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt årsanalys för 2018 för överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämndens enskilt största utgift är kostnader för godmansarvoden. Förordnade ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode. Även fördelningen av kostnadsansvaret bestäms enligt lag. Detta gör att överförmyndarnämnden har mycket små möjligheter att påverka dessa kostnader. Överförmyndarnämnden visar för 2018 ett överskott om 2 743 tkr. Budgeten för arvoden till gode män avseende årsräkningar 2018 är endast en beräkning på vad som kommer att betalas ut 2019, vilket gör att det finns en osäkerhet i beräkningen.

 • Inkomna skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde 21 februari 2019. Handlingarna återfinns i ärendet och publiceras i Meetings plus.

 • Regeringen har uppdragit åt länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län att gemensamt ta fram riktlinjer för hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning, hur överförmyndare bör granska ställföreträdares förvaltning och hur överförmyndare bör kontrollera en persons lämplighet som ställföreträdare. Som en del i arbetet att utforma riktlinjerna önskar länsstyrelserna få in synpunkter på remissversionerna som ska vara dem tillhanda senast 22 februari 2019. Överförmyndarnämnden är positiv till framtagandet av nationella riktlinjer och lämnar främst synpunkter på hur överförmyndarverksamheten kan kvalitetssäkras ytterligare.

 •   6

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 • Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndarnämnden. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om överförmyndarnämndens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

 • Enhetschef Karolina Ribbestam informerar muntligen om:

  1) Arbetsmiljöarbetet på enheten för överförmyndarärenden

 • Förvaltningen lägger fram förslag på nämndsmål för 2019 för att nämnden ska ha möjlighet att yttra sina synpunkter.  

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.