Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Vitesföreläggande - upphävande av beslut

 •   4

  Vitesföreläggande - upphävande av beslut

 • Budgetskrivelsen (se bilaga) utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige under hösten 2021. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade tidplanen för budget och uppföljning under 2021 ska nämnden behandla budgetskrivelsen senast den 31 augusti.

  Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2022 med plan för 2023–2024. Nämnden har därför genom denna skrivelse möjlighet att ge kommunstyrelsen information avseende både 2022 och de två följande plan-åren.

  Sammanfattning av skrivelsen

  Överförmyndarnämnden är en myndighet med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser nämndens administration, ledamöternas arvoden samt arvoden till gode man och förvaltare. Det administrativa ansvaret för nämndens förvaltningsorganisation ligger på enheten för överförmyndarärenden, under verksamhetsområde Boende, tillsyn och service, inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

  En statlig utredning om regelverken kring gode män och förvaltare är ute på remiss under 2021 (Gode män och förvaltare – en översyn, SOU 2021:36). Syftet med utredningen är att förbättra tillsynen, skapa bättre förutsättningar för rekrytering av kompetenta ställföreträdare samt stärka enskildas ställning och skydd. Förslagen innebär en rad ökade krav på överförmyndarnämnden och dess verksamhet från och med 2023. Enligt utredningens bedömning förväntas förändringarna innebära en kostnadsökning för samtliga kommuner med totalt omkring 200 miljoner kronor årligen, vilket föreslås finansieras genom ökade generella statsbidrag till kommunerna.

  Rekrytering av ställföreträdare är en fortsatt utmaning för nämnden under kommande år. Inrättandet av förvaltarenheten hos funktionsstödsnämnden är ett viktigt komplement till verksamheten eftersom de kunnat åta sig de mest komplexa och krävande uppdragen. Dialog pågår löpande mellan förvaltarenheten och överförmyndarenheten kring det gemensamma uppdraget att se till att alla som behöver en ställföreträdare kan få det inom rimlig tid. Inför 2022 föreslås en utökning av förvaltarenheten med två tjänster som kan agera som interimistiska ställföreträdare även för "lättare" ärenden, i väntan på rekrytering av en stadigvarande ställföreträdare.

  Digitalisering är ett annat viktigt utvecklingsområde för nämnden och under 2021 har processen påbörjats för att upphandla ett digitalt ärendehanteringssystem som kan ersätta dagens ineffektiva dagbokssystem. Övergången till ett digitalt system kräver samtidigt att befintliga och tidigare ärenden digitaliseras.

  Överförmyndarnämndens största utgift avser arvodeskostnader för gode män och förvaltare. Förordnade ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode och ersättning för sina utgifter. Även fördelningen av kostnadsansvaret är reglerat i lag. Nämnden har därmed mycket små möjligheter att påverka dessa kostnader. Arvoden och kostnadsersättningar till gode män och förvaltare betalas ut efter genomförd granskning av inlämnade årsräkningar. Årsräkningarna lämnas in i efterhand, men kostnaden för arvoden och ersättningar måste bokföras på det år som uppdraget avser. Detta innebär att kostnader för arvoden och ersättningar som påverkar till exempel 2021 års budget bygger på en uppskattning utifrån bedömt antal ärenden och genomsnittlig förväntad kostnad per ärende.

  Denna hantering, där större delen av nämndens kostnader för innevarande år bygger på bedömningar och uppskattningar, medför att nämndens ekonomi är svårbedömd både under innevarande år och inför kommande år.

  Nämndens kommunbidrag uppgår för 2021 till 31,7 miljoner kronor och senaste prognosen under våren pekar mot ett litet överskott för nämnden under året. Med små möjligheter att påverka kostnaderna och svårbedömda årliga kostnader bedömer nämnden att befintlig nivå på kommunbidraget behöver upprätthållas även kommande år, med uppräkning för generell prisuppgång i samhället.

  Bilagor

 • Överförmyndarnämnden beslutade 25 januari i år (ÖFN- 2021-2) följande: uppdra åt enheten för överförmyndarärenden att se över och revidera nämndens styrdokument i enlighet med de förslag som framkommer i ärendet och återkomma till nämnden under 2021, uppdra åt enheten för överförmyndarärenden att årligen till nämnden återkomma med en redovisning, bedömning samt eventuella förslag till beslut av nämnden avseende nämndens styrdokument samt uppdra åt enheten för överförmyndarärenden att återkomma med en delrapport under år 2021 avseende en sammanhållen och hållbar process för hur statistik till nämnden ska rapporteras. I ärendet görs också en bedömning om nämndens olika styrdokument.

  Överförmyndarnämnden beslutade 30 juni i år att komplettera uppdraget med följande: uppdra åt förvaltningen att se över för- och nackdelar för huvudmännen och ställföreträdarna med startarvoden och arvoden vid byten, ekonomiska och juridiska konsekvenser ska redovisas, även förslag om beloppsnivåer vid ett eventuellt införande behöver ingå där jämförelser görs med andra kommuner, rapporten Skäligt arvode till förordnade ställföreträdare – kartläggning ska beaktas.

  Föreliggande ärende är dels en delrapport utifrån nämndens beslut, ÖFN-2021-2, dels föreslås överförmyndarnämnden fatta beslut avseende frågan om riktlinjer.

  Bilagor

 • Överförmyndarnämnden har mottagit den statliga offentliga utredningen Gode män och förvaltare – en översyn, SOU 2021:36, på remiss.

  Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som utredningen presenterar. Förvaltningen anser, till skillnad från utredningen, att tillsynsvägledningen bör flyttas från länsstyrelserna till den nya statliga myndighet som utredningen föreslår. Förvaltningen anser också att det borde bli möjligt att besluta om att förordna juridiska personer som ställföreträdare och att besluta om brutet räkenskapsår för ställföreträdares årsredovisningar och årsberättelser.

  Bilagor

 • Enheten för överförmyndarärenden skickade den 15 april 2021 ut en enkät till totalt 250 vuxna huvudmän med god man eller förvaltare. Enkäten besvarades av 80 personer, vilket utgör en svarsfrekvens på 32 procent.

  I enkäten ställdes frågor om hur ofta huvudmännen har varit i kontakt med sina ställföreträdare, hur nöjda de är samt hur stor förståelse de har kring ställföreträdarnas uppdrag. Huvudmännen hade även möjlighet att i fritext uppge övriga synpunkter.

  Resultatet av enkätundersökningen har sammanställts i en bifogad rapport som överförmyndarnämnden föreslås godkänna.

  Bilagor

 • Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 30 juni 2021. Handlingarna återfinns i ärendet.

 •   11

  Information från verksamheten

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.