Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Information - Trygghets- och säkerhetssamordnare med anledning av valåret

 •   4

  Vitesföreläggande för inkommen ej årsräkning

 •   5

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   6

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   7

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   8

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   9

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   10

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   11

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   12

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   13

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   14

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   15

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   16

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   17

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 •   18

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   19

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 •   20

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   21

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   22

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   23

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   24

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   25

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   26

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   27

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   28

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   29

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   30

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   31

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   32

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   33

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   34

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   35

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   36

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   37

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   38

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 • Vid sammanträde i överförmyndarnämnden den 31 januari 2022 fattade överförmyndarnämnden i samband med godkännande av nämndsbudgeten, ÖFN 2021-186 § 4, beslut att införa uppstarts- och bytesarvode.

  Vid sammanträde i överförmyndarnämnden den 23 maj 2022, ÖFN 2022-171, § 37, fattade överförmyndarnämnden beslut att utifrån införandet av uppstarts- och bytesarvoden uppdra åt förvaltningen att återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning för huvudmännen till nämndssammanträdet i augusti till följd av att det av ärendet framgår att reglerna i 12 kap. 16 § föräldrabalken ska följas även avseende uppstarts- och bytesarvode.

  Av reglerna framgår att om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den enskildes medel, dvs. huvudmannen.

  En förutsättning för det är att huvudmannen har inkomster eller tillgångar som uppnår viss nivå. Av den ekonomiska konsekvensbeskrivningen framgår att ca 38 % av huvudmännen kommer att stå för kostnaden avseende uppstarts- och bytesarvode.

  I övriga ärenden, ca 62 %, kommer kommunen att bära kostnaden. Fördelningen grundar sig på resultatet av de fyra senaste årens granskning. Den faktiska fördelningen för det år beslutet gäller, dvs. 2022, framgår först efter granskning av 2022 års årsräkningar.

  Eftersom huvudmännen ska stå för en del av kostnaden kan arvodet först utbetalas då granskning av årsräkning avslutas, eftersom det först är vid granskningen det framkommer vem som ska stå kostnaden för arvodet, huvudmannen eller kommunen.

  Engångkostanden för den huvudman som förordnas en förvaltare eller god man och som själv ska stå för arvodeskostnaden kommer enligt tidigare beslut att uppgå till 1 000 kronor, och för den huvudman som byter ställföreträdare till 500 kronor.

  Arbetsgivaravgifter tillkommer varför den verkliga utgiften för huvudmannen i realiteten är mellan 10-35 % högre.

 • Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd besluta om attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar.

  Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner redovisas så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i posterna samt att överblicka förlopp, ställning och resultat.

  Nämnden utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Attestförteckningen ska hållas aktuell.

  Kommunfullmäktige fastställde attestreglemente för Malmö stad 2019-12-19, § 255 gällande från 2020-04-01.

  Till reglementet finns kompletterande kommungemensamma tillämpningsanvisningar, antagna av kommunstyrelsen 2020-01-15, § 13.

  Attestinstruktionen för överförmyndarnämnden innehåller nämndspecifika tillämpningsanvisningar för överförmyndarnämnden.

  Det finns ett behov av att uppdatera attestinstruktionen för överförmyndarnämnden på så vis att den anpassas efter rådande ansvarsfördelning på enheten. Sedan sektionschefstjänster inrättades på enheten 2019 har sektionschefernas ansvar på det ekonomiska området inte återspeglats i attestinstruktionen för överförmyndarnämnden.

  Attestinstruktionen ska hållas aktuell och behöver anpassas efter rådande ansvarsfördelning på enheten. Sektionschefernas roll och ansvar föreslås skrivas in i attestinstruktionen.

  I övrigt föreslås endast mindre justeringar vidtas, i syfte att anpassa överförmyndarnämndens attestinstruktion att följa nivåerna i arbetsmarknads- och socialförvaltningens instruktion.

  Bilagor

 •   42

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Verksamheten lämnar information om bland annat statistik och arbetsmiljön på enheten.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.