Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Information från Förvaltarenheten

 4.   4

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 5.   5

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 6.   6

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 7.   7

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 8.   8

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 9.   9

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 10.   10

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 11.   11

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 12.   12

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 13. Överförmyndarnämnden har mottagit remiss från kommunstyrelsen avseende Program för uppföljning av privata utförare med riktlinjer för nämnder och styrelser.

   

  Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

   

  Föreliggande ärende avser förslag till program för mandatperioden 2022-2026 som bottnar i ett uppdrag att ta fram närmare riktlinjer för uppföljningarna. Innehållet i förslaget är i allt väsentligt samstämmigt med nuvarande program – däremot har innehållet omstrukturerats för att bättre kunna integrera riktlinjerna i programmet. Idag finns ett avsnitt om privata utförare i kommunens samlade årsredovisning och tanken är att utveckla detta i linje med intentionerna i programmet.

   

  Med anledning av detta har överförmyndarnämnden beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.

   

  Bilagor

 14. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt resultat för året.

   

  Resultatet för överförmyndarnämnden uppgår för perioden januari till april 2023 till

  +7.654 tusen kronor.

   

  Helårsprognosen för överförmyndarnämnden beräknas uppgå till +6 miljoner kronor.

  Bilagor

 15. Överförmyndarnämnden har beslutat att enheten för överförmyndarärenden årligen ska återkomma med en redovisning, bedömning samt eventuella förslag till beslut avseende nämndens styrdokument (2021-01-25 § 2).

   

  Under 2022 samt början av 2023 har flera styrdokument reviderats.

   

  Under 2023 kommer ytterligare förändringar av styrande dokument bli aktuella. I ärendet återfinns en beskrivning av dessa och förvaltningens förslag till vidare åtgärder.

   

 16. Nämndinitiativ från Moderaterna avseende förslag på ett roterande schema för besök av boenden, inkom 2023-05-11.

  Bilagor

 17.   17

  Anmälan av delegationsbeslut

 18. Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 29 maj 2023.

   

  Handlingarna återfinns i ärendet.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.