Hoppa över navigering
 • Föreslagen tid för justering är 2021-11-29.

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Byte av ställföreträdare

 •   4

  Vitesföreläggande - ej inkommen sluträkning

 •   5

  Vitesföreläggande - ej inkommen förteckning

 • Frågan om möjligheten att delta på distans i möten med olika politiska organ har aktualiserats i samband med spridningen av Covid-19. Kommunfullmäktige beslutade den 3 september 2021 att ledamöter och ersättare fick delta på distans vid nämndsammanträden så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla digitala möten som en åtgärd för att undvika smittspridning av covid-19 kvarstod. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla digitala möten upphörde den 29 september 2021.  Det är viktigt att verksamheterna kan fortgå och att det finns förutsättningar att fatta nödvändiga politiska beslut. För att möjliggöra deltagande på distans beslutade kommunfullmäktige den 30 september 2021 att deltagande på distans även fortsatt får ske vid nämndernas sammanträden om särskilda skäl finns. Deltagande på distans bör i första hand utgöra ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro där beslutfattande annars inte kunnat genomföras.  Överförmyndarnämnden föreslås dels, godkänna informationen om möjligheten till deltagande på distans, dels besluta att godkänna föreliggande tillämpningsföreskrifter för deltagande på distans vid nämndens sammanträden.

  Bilagor

 • I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2022 för överförmyndarnämnden. Förslaget har tagits fram med hänsyn till sammanträden i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, helgdagar samt de kommungemensamma processerna för budget och bokslut.

 • Överförmyndarnämnden behöver mötas för att diskutera nämndens mål inför 2022. Mötet föreslås äga rum i anslutning till nämndens ordinarie sammanträde den 13 december. En lunch med jultema är planerad klockan 12:00 den 13 december. Dialogmötet skulle därför med fördel kunna inledas klockan 13:00 vilket lämnar utrymme för 2 timmars överläggning avseende nämndsmålen innan det ordinarie sammanträdet inleds klockan 15:00.  Det formella beslutet avseende nämndmålen kommer att behandlas på nämndens sammanträde i januari.

 • Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 22 november 2021. Handlingarna återfinns i ärendet.

 • Verksamheten lämnar information om bland annat följande:

  Verksamhetsstatistik, kopplingen mellan reglementet, budget och mål.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.