Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 • Enheten för överförmyndarärenden har utarbetat ett förslag till budgetskrivelse 2020. Budgetskrivelsen utgör överförmyndarnämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget 2020 som föreläggs kommunfullmäktige.

 • Ekonomisk prognos 2019 är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Den förväntade prognosen förklaras och analyseras utifrån de händelser som ger upphov till prognosen.

 • Enligt internkontrollplanen för 2019 som överförmyndarnämnden fastställde den 30 januari 2019 ska årets första delårsrapport adressera risken för att klagomål på ställföreträdare inte hanteras enligt rutin. Resultatet av den interna kontrollen visar att klagomålen har utretts med hög kvalitet och att det inte förekommit några avvikelser som påverkat huvudmännen eller rättssäkerheten.

  Under årets första tertial har enheten för överförmyndarärenden justerat rutinen för klagomålshantering på så vis att beslut om avskrivning av ett ärende om klagomål fattas av sektionschef. Detta för att säkerställa efterlevnad av rutinen och en enhetlig bedömning. Klagomålsrutinen har också justerats på så vis att yttrande från tredje part alltid ska inhämtas vid utredning av klagomål.

 •   5

  Rapport till länsstyrelsen i inspektionsärende

 •   6

  Avslag på ansökan om uttag av underårings kapital för köp av fast egendom

 •   7

  Avvisning av uttagsanhållan

 •   8

  Medgivande till försäljning av bostadsrätt

 • Inkomna skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 22 maj 2019. Handlingarna återfinns i ärendet och publiceras i meetings plus.

 • Den 24 september anordnar arbetsmarknads- och socialförvaltningen en ledardag för chefer inom förvaltningen. För att chefer på enheten för överförmyndarärenden samt avdelningschef skall kunna delta vid överförmyndarnämndens sammanträde föreslås att sammanträdet den 24 september 2019 flyttas till den 23 september 2019.

 • Enhetschef Karolina Ribbestam informerar om aktuella frågor.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.