Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Revisorskollegiet på besök

 4. Helena Nanne (M) har i ett initiativ till kommunstyrelsen föreslagit att kommunstyrelsen ska anmoda samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott som sker i eller i anslutning till nämndernas verksamheter. Vidare föreslås att skolnämnderna ska genomföra en kartläggning av rasism inom Malmös skolor.

   

  Helena Nanne framför att kommunala verksamheter inte får utgöra en frizon för brott som i andra sammanhang skulle ha polisanmälts.

   

  Definitionen av vad som sker i, eller i anslutning till, nämndens verksamhet är central för att besvara remissen utifrån överförmyndarnämndens uppdrag. Nämnden är inte arbetsgivare för personalen på enheten för överförmyndarärenden, det ansvaret vilar på arbetsmarknads- och socialnämnden. De medarbetare som är anställda på förvaltarenheten faller under funktionsstödsnämndens ansvar. Nämnden bedriver inte heller den verksamhet som utförs av de ställföreträdare som nämnden utövar tillsyn över. Däremot kan nämndens tillsynsansvar innebära att ett olämpligt, eller brottsligt beteende, leder till åtgärder från nämndens sida.

   

  Mot bakgrund av vad som framförs i ärendet föreslås överförmyndarnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att initiativet ska anses vara besvarat i den del som berör nämnden.

 5. Överförmyndarnämndens årsanalys 2023 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi.

   

  Kommunfullmäktige har pekat ut överförmyndarnämnden som ansvarig för ett av tretton kommunfullmäktigemål, en god och likvärdig service. Nämnden bidrar till målet genom hög tillgänglighet och god service för såväl huvudmän som ställföreträdare. Nämndens samlade bedömning är att bidraget till måluppfyllelse uppnåtts under året.

   

  Nämndens kommunbidrag för 2023 uppgår till 34 miljoner kronor och resultatet för 2023 uppgår till ett överskott på knappt 8 miljoner kronor. Resultatet förklaras till största delen av överskott avseende 2021 års arvodesutbetalningar, som slutavräknats under 2023, men också av mindre överskott avseende intäkter från Migrationsverket och kostnader för förvaltarenheten.

 6. I februari 2023 beslutade överförmyndarnämnden om intern kontrollplan för året. Planen innehöll årets direktåtgärder och granskningar.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av direktåtgärder och granskningar i en rapport.

   

  Förvaltningen har i samband med uppföljningen av intern kontrollplan 2023 även följt upp förbättringsåtgärder som identifierades utifrån arbetet med intern kontrollplan 2022.

   

  Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av nämndernas interna kontroll. Rapporten innehåller överförmyndarnämndens utvärdering för 2023.

   

 7. Den 21 februari 2022 antog överförmyndarnämnden dokumentet Riktlinje för arbetet med intern kontroll (ÖFN-2021-183).

   

  I samband med årsrapporteringen 2023 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomfört en översyn av styrdokumentet.

   

  Enligt Malmö stads policy för mänskliga rättigheter och stadens budget ska Malmö stad säker-ställa individens rättigheter i stadens styrning.

   

  Förvaltningen föreslår ett tillägg i nämndens riktlinje för intern kontroll. Tillägget framhäver att mänskliga rättigheter ska integreras i nämndens arbete med intern kontroll.

   

 8. Arbetet med intern kontroll handlar om att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksam-het, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, en tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument.

   

  Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

   

  Överförmyndarnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en intern kontrollplan. I planen samlas de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under året.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt ett förslag till intern kontrollplan för 2024. Planen innehåller en direktåtgärd, två nämndspecifika granskningar och två kommun gemensamma granskningar.

 9. Överförmyndarnämnden har möjlighet att delta vid ett webbseminarium som anordnas av SKR (Sveriges kommuner och regioner) den 8 mars 2024.

   

  För att ledamöter och ersättare ska få ersättning för förrättningen föreslås nämnden besluta att de förtroendevalda som deltar på seminariet ska ha rätt till arvode och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

   

 10. Nämndinitiativ från Moderaterna avseende förslag på nya ideella ställföreträdare ges möjlighet att ha två huvudmän första året (M), inkom 2024-02-14.

 11.   11

  Anmälan av delegationsbeslut

 12. Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 26 februari 2024.

  Handlingarna återfinns i ärendet.

 13.   13

  Information från verksamheten

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.