Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Utbildning - enheten för överförmyndarärenden

 4.   4

  Begäran om byte av ställföreträdare

 5.   5

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 6.   6

  Beslut om att förordna god man enligt 17 § lag om framtidsfullmakter

 7. Delegation innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till utskott, ledamot eller tjänste-person (6 kap. 37 § KL). Delegation regleras i delegationsordningen som nämnden fastställer.

   

  Överförmyndarnämnden reviderade delegationsordningen senast den 30 januari 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör en genomgång av delegationsordningen inför halvårs- och årsskifte och bedömer ifall det finns behov av förändringar. Förvaltningen bedömer att det finns behov av revidering vilket beskrivs i ärendet. Förslagen är markerade i bilaga.

   

  Nämnden föreslås godkänna föreslagna förändringar i delegationsordningen

  Bilagor

 8. Petra Lundgren (M) har i ett initiativ föreslagit att förvaltningen tar fram en enkät med förslag på frågor som syftar till att nämnden ska kunna följa upp anledningarna till att ställföreträdare avslutar eller byter uppdrag.

   

  Tanken bakom initiativet är att säkerställa rätt insatser görs för att behålla ställföreträdare och öka attraktiviteten i uppdraget för nya ställföreträdare.

   

  Mot bakgrund av uppgifterna som framkommer i ärendet föreslås ingen direkt åtgärd då ställföreträdarna har goda möjligheter att kommunicera sina behov, och synpunkter, till verksamheten.

   

  Initiativet föreslås mot denna bakgrund avslås.

  Bilagor

 9. Nämndinitiativ från Moderaterna avseende förslag på enkät för ställföreträdare som avslutar sitt uppdrag, inkom 2023-12-04.

 10.   10

  Anmälan av delegationsbeslut

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.