Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 • Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamheter. Överförmyndarnämnden ska samtidigt säkerställa att personer som inte kan få sina hjälpbehov tillgodosedda av någon annan ska få en ställföreträdare. Därför har överförmyndarnämnden ansvaret att rekrytera, lämplighetsbedöma och utbilda ställföreträdare.

   

  Delårsrapporten beskriver hur överförmyndarnämnden arbetat med nämndsmålen under verksamhetsåret, vilket i hög grad kretsat kring utmaningarna att rekrytera nya ställföreträdare och att hitta ställföreträdare till mest krävande och komplexa uppdragen. Rapporten belyser även de insatser som hittills gjorts under året för att kvalitetssäkra och utveckla överförmyndarverksamheten.

   

  Överförmyndarnämndens största utgift utgörs av kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden. Förordnade ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode och ersättning för sina utgifter. Fördelningen av kostnadsansvaret bestäms enligt lag. Detta innebär att överförmyndarnämnden har mycket små möjligheter att påverka dessa kostnader.

   

  Kommunbidraget 2019 för överförmyndarnämndens verksamhet uppgår till 30 984 tkr. Till detta kommer budgeterade intäkter om 1 040 tkr avseende kostnader för arvoden till gode män för ensamkommande barn. Mot bakgrund av en fortsatt kraftig minskning av antalet ärenden om god man för ensamkommande barn samt då förvaltarenheten kom igång med sin verksamhet senare än planerat, är prognosen för år 2019 att kostnaderna kommer att bli lägre än tidigare beräknat. Budgetavvikelsen beräknas uppgå till 5 900 tkr.

   

  Bilagor

 • Intern kontroll är en lagstadgad granskningsmekanism som syftar till att säkerställa att den kommunala verksamheten är ändamålsenlig, kostnadseffektiv, har en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten. En annan viktig del av det interna kontrollarbetet är att säkerställa efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

   

  Överförmyndarnämnden har fastställt plan för intern kontroll 2019. Enligt planen ska intern kontroll genomföras tertial 2 med granskning av om rutinen för handläggning av klagomål på ställföreträdare har följts samt om beslut om fördelning av arvodeskostnaderna har fattats i enlighet med lag.

   

  Vid den interna kontrollen av klagomålsutredningar konstaterades en avvikelse från rutinen. Avvikelsen har dock inte påverkat den enskilde eller riskerat den enskildes rättssäkerhet. Vid kontrollen av fördelning av arvodeskostnader uppvisades inga avvikelser.

   

  Bilagor

 •   4

  Byte av ställföreträdare

 •   5

  Byte av ställföreträdare

 • Ordföranden i Överförmyndarnämnden föreslår att enheten för överförmyndarärenden får i uppdrag att ta fram ett förslag på formulering av ett uppdrag för att genomföra en utredning av arvoden, och återkomma med förslaget till Överförmyndarnämnden.

 • Inkomna skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 23 september 2019. Handlingarna återfinns i ärendet och publiceras i meetings plus.

 • Enhetschef Karolina Ribbestam informerar om aktuella frågor.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.