Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare och justeringstid

 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt årsanalys för 2019 för överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämndens enskilt största utgift är kostnader för godmansarvoden. Förordnade ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode. Även fördelningen av kostnadsansvaret bestäms enligt lag. Detta gör att överförmyndarnämnden har mycket små möjligheter att påverka dessa kostnader. Mot bakgrund av en fortsatt kraftig minskning av antalet ärenden om god man för ensamkommande barn samt då förvaltarenheten kom igång med sin verksamhet senare än planerat, blev resultatet för 2019 att kostnaderna blev lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen beräknas uppgå till 4 802 tkr.

  Bilagor

 • Intern kontroll är en lagstadgad granskningsmekanism som syftar till att säkerställa att den kommunala verksamheten är ändamålsenlig, kostnadseffektiv, har en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten. En annan viktig del av det interna kontrollarbetet är att säkerställa efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

  Denna rapport innehåller överförmyndarnämndens plan för intern kontroll 2020. I samband med delårsuppföljningen ska en granskning göras om huruvida beslut om arvodesfördelning skett enligt lag samt om begäran om uttag och omplacering i förmynderskapsärenden hanteras enligt rutin. I samband med helårsuppföljningen kommer överförmyndarnämnden att granska om inkomna klagomål på ställföreträdare har hanterats enligt rutin samt om överlämning av redovisningshandlingar till ny ställföreträdare sker enligt rutin och lag. Dessa kontroller görs för att minimera risken för att personer med hjälpbehov lider rättsförlust.

  Utöver dessa har kommunstyrelsen beslutat om gemensamma granskningsområden för samtliga nämnder i Malmö stad. Av 2020 års kommungemensamma granskningar är endast den kommungemensamma risken för otillåten påverkan tillämplig på överförmyndarnämnden.

  Enheten för överförmyndarärenden har i arbetet med intern kontroll genomfört riskanalys som läggs för kännedom till nämnden. I riskanalysen redovisas de risker som har identifierats för år 2020. De är uppdelade utifrån de riskkategorier som används i Malmö stad. Samtliga identifierade risker är i specifik relation till verksamheten utom en som är av ekonomisk/finansiell karaktär. Riskerna har värderats på en skala från 1 till 5 utifrån perspektiven sannolikhet och konsekvens. Enheten har även tagit ställning till de risker som identifierats vara kommungemensamma. Dessa finns redovisade under en separat rubrik i rapporten.

  Bilagor

 •   4

  Byte av ställföreträdare

 •   5

  Byte av ställföreträdare

 • Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 19 februari 2020. Handlingarna återfinns i ärendet.

  Bilagor

 •   7

  Information från enhetschef

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.