Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordningen

 3. Malmö stad har mottagit remiss avseende Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) från Justitiedepartementet.

  Enheten för överförmyndarärenden ställer sig i stort positiv till förslaget om att 11 kap. 3 b § införs i föräldrabalken. Den nya bestämmelsen medför att barnets rätt att föra sin egen talan i mål om hävande av föräldraskap för den förälder som inte har fött barnet (enligt nuvarande lagstiftning hävande av faderskap) stärks. Enheten framför önskemål om vidare och djupare analyser av hur förslaget påverkar barn över 15 år med intellektuella funktionsnedsättningar och att det görs överväganden om hur övriga regler om godmanskap ska gälla i förhållande till den nya bestämmelsen.

  Bilagor

 4. Överförmyndarnämnden har fått möjlighet att yttra sig om förslag till Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2023–2025. Överförmyndarnämnden omnämns inte i handlingsplanen direkt, men berörs av dess innehåll då nämndens verksamhet organisatoriskt tillhör arbetsmarknads- och socialförvaltningen. De delar av förslaget som behandlar arbetsmarknads- och socialnämndens insatser framåt bedöms som relevanta även för överförmyndarnämndens verksamhet. Intentionen är därför att verksamheten ska ansluta i genomförandet av insatserna.

  En samhällsutmaning som enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningen bör hanteras inom ramen för en uppdaterad handlingsplan är den bristande tilltro till det offentliga som många romer upplever. Förvaltningen har haft en nära dialog med RIKC under revideringsprocessen. I dialogen har förvaltningen lagt betoning på vikten av att formulera insatser som ökar förståelsen för olika aktörers uppdrag hos den romska minoritetsgruppen och som kan bidra till att stärka förtroendet för förvaltningens verksamheter ur ett långsiktigt perspektiv.

  Ökad delaktighet och inflytande för den romska befolkningen i Malmö kräver att staden arbetar tillsammans. Förvaltningen anser att föreliggande förslag kan utvecklas och skapa bättre förutsättningar till samarbete mellan stadens förvaltningar och samverkan med andra myndigheter. Ökat samarbete och samverkan skulle bidra till en bättre samordning av stödet riktat mot enskilda individer och familjer som har kontakt med olika verksamheter i staden.

  Då romers rättigheter i grunden är mänskliga rättigheter är förvaltningens uppfattning att det skulle vara gynnsamt att knyta an det kommande arbetet med handlingsplanen till stadens arbete med mänskliga rättigheter. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv på ett tydligare sätt kan inkluderas i handlingsplanen.

  Bilagor

 5. År 2021 genomförde Malmö stadsrevision en fördjupad granskning av den interna kontrollen vid fyra nämnder. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnderna hade en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll.

  Granskningsresultatet visade att överförmyndarnämnden inte hade en helt tillräcklig styrning och uppföljning av den interna kontrollen och nämnden rekommenderades att vidta åtgärder. Överförmyndarnämnden redovisade i ett yttrande till revisorskollegiet 2022-01-31 vilka åtgärder som planerades utifrån resultatet.

  Revisorskollegiet har även beslutat att nämnden senast 2022-12-22 ska inkomma med ett uppföljande yttrande. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder som nämnden har vidtagit under 2022 samt redogöra för vilken effekt de haft i verksamheten.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt ett förslag till uppföljande yttrande.

  Bilagor

 6. I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2023 för Överförmyndarnämnden.

  Förslaget har tagits fram med hänsyn till sammanträden i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, helgdagar samt kommungemensamma processer för mål, budget och uppföljning.

 7.   7

  Anmälan av delegationsbeslut

 8. Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 28 november 2022. Handlingarna återfinns i ärendet.

 9. Verksamheten lämnar information om bland annat statistik och arbetsmiljön på enheten.

   

  Riskanalys interkontrollplan 2023.

   

  Konsekvenser av SKR:s nya cirkulär gällande arvoden.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.