Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3.   3

  Presentation Mötesplatsstrategi

 4.   4

  Presentation Stöd till föreningsdrivna mötesplatser

 5. Varje år görs en översyn av fritidsnämndens regelverk Föreningsstöd. Regelverket omfattar grundläggande krav, villkor för registrering av förening samt regler för bidrag och stöd. Denna remissinriktning tydliggör utredningsinriktning och förslag på rekommendationer för Föreningsstöd 2024.

   

  En större utredning med förändringsförslag har gjorts av Lokalstödet med fokus på förenkling och en förändrad fördelning av stödet. För Aktivitetsstödet utreds aktivitetsfrekvens för målgruppen 4–6 år, utökat ledarstöd samt krav på aktivitetslängd. Stöd och bidrag för verksamhet för äldre (+65 år) samt personer med funktionsnedsättning är i år i fokus och förutom barn och ungdom (4–25 år), tillhör dessa de prioriterade målgrupperna. En nutidsanalys för stöd av anställning ska presenteras utifrån kvantitativa enkäter och eventuella förändringar presenteras under hösten. Även mindre justeringar av grundläggande krav och bidragsregler föreslås.

   

  Förslag på inriktning skickas på remiss till samorganisationerna Malmö Ideella, MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas samorganisation. Föreningsstöd 2024 planeras för beslut i fritidsnämnden i november 2023.

  Bilagor

 6. Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - april är 225,8 mnkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 223,1 mnkr, vilket innebär att periodresultatet blev + 2,7 mnkr.

  Bilagor

 7. Under de senaste åren, inkluderat vintern 2023, har utbredd användning av pyrotekniska varor (”pyroteknik”) ibland förekommit i samband med evenemang på fritidsnämndens (”nämnden”) anläggningar. En av de anläggningar där pyroteknik förekommit är Malmö Idrottsplats (”Malmö IP”), vilket bland annat resulterat i skador på anläggningen.

   

  Användande av pyroteknik medför en betydande säkerhetsrisk och kan framkalla otrygghet för de som vistas på evenemanget. Därutöver är användande av pyroteknik utan tillstånd brottsligt.

   

  Att upplåta anläggningar för exempelvis evenemang är frivilligt för nämnden. Om upplåtelse av en anläggning som normalt upplåts för evenemang ska nekas eller begränsas för en viss arrangör behöver det däremot ske på ett sakligt, objektivt och likabehandlande sätt.

   

  Fritidsförvaltningen (”förvaltningen”) har övervägt eventuella åtgärder för att minska förekomsten av pyroteknik på nämndens anläggningar och lämnar förslag till beslut.

 8. Föreningar som uppnår kraven för grundstöd konsulent kan ansöka om dispens om de har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Ett flertal föreningar som ansökt om dispens, uppnår ej grundstöd konsulent i samma nivå som de hade år 2022. Dessa har fått avslag på sin dispensansökan i fritidsnämnden 26 april 2023. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till nämnden på tillfälligt stöd till föreningar som haft svårigheter att nå samma medlems- och deltagarvolym som innan Covid-19. Stödet gäller för de föreningar som inkommer med dispensansökan under 2023 och berör både de som har helt och brutet kalenderår som verksamhetsår.

 9. Kommunstyrelsen har lämnat remiss angående Program för uppföljning av privata utförare med riktlinjer för nämnder och styrelser och fritidsnämnden är remissinstans. I remissen framgår att enligt kommunallagen ska kommuner kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare (till exempel aktiebolag, stiftelser eller kooperativa föreningar) och i avtalen också säkra allmänhetens insyn. För att möta dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Stadskontoret har arbetat fram ett förslag till program för mandatperioden 2022–2026.

   

  I fritidsnämndens yttrande ställer sig positiv till framtaget förslag på program och föreslår förtydligande gällande vilka privata utförare som omfattas med exempel samt att det tydligare framgår att kommunen ställer krav gällande kollektivavtal.

  Bilagor

 10. Sverigedemokraterna (SD) lämnade ett nämndsinitiativ avseende Malmö Konståkningsklubb vid fritidsnämndens möte den 26 april 2023. Fritidsförvaltningen fick i uppdrag att utreda initiativet. Fritidsförvaltningen informerar fritidsnämnden om pågående dialog med Malmö Konståkningsklubb för att skapa bättre förutsättningar i Malmö Arenas träningshall. Bland annat förvaringsutrymme, samlingslokal och lokal för fysträning. Fritidsförvaltningen informerar vidare om ishallsutredningen 2021 samt planerna för ishall på stadionområdet.

  Bilagor

 11. Stadsbyggnadsnämnden har skickat över samrådshandlingar för detaljplan för del av fastigheten Vintrie 24:4 m.fl. i Vintrie till bland andra fritidsnämnden för yttrande. Planförslaget innebär att ett nytt stort allmänt tillgängligt rekreativt naturområde kan skapas där befintliga natur- och kulturmiljövärden tas tillvara. Fritidsförvaltningen är positiv till planförslaget.

  Bilagor

 12. Stadsbyggnadsnämnden har skickat över detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. (norra delen av Holmastan) i Holma till bland andra fritidsnämnden för granskning. Planförslaget innebär uppförandet av tre nya kvarter som ligger utmed Pildammsvägen. Avsikten är att byggnaderna främst ska inrymmas med flerbostadshus med centrumverksamhet i bottenvåningen. Fritidsnämnden lämnade några synpunkter i samrådsskedet. Fritidsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter.

   

  Bilagor

 13. Stadsbyggnadsnämnden har skickat över samrådshandlingar för detaljplan för fastigheten Holmastycket 1 m.fl. i Elinelund till bland andra fritidsnämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med blandad stadsbebyggelse i området.

  Bilagor

 14. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2023-05-15.

  Bilagor

 15. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-04-01--2023-04-30. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-04-01--2023-04-30.

 16.   16

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

 17.   17

  Presentationsmaterial till nämnden

 1. § 74

  Val av protokolljusterare

 2. § 75

  Information från förvaltningen

 3. § 76

  Presentation Mötesplatsstrategi

 4. § 77

  Presentation Stöd till föreningsdrivna mötesplatser

 5. Varje år görs en översyn av fritidsnämndens regelverk Föreningsstöd. Regelverket omfattar grundläggande krav, villkor för registrering av förening samt regler för bidrag och stöd. Denna remissinriktning tydliggör utredningsinriktning och förslag på rekommendationer för Föreningsstöd 2024.

   

  En större utredning med förändringsförslag har gjorts av Lokalstödet med fokus på förenkling och en förändrad fördelning av stödet. För Aktivitetsstödet utreds aktivitetsfrekvens för målgruppen 4–6 år, utökat ledarstöd samt krav på aktivitetslängd. Stöd och bidrag för verksamhet för äldre (+65 år) samt personer med funktionsnedsättning är i år i fokus och förutom barn och ungdom (4–25 år), tillhör dessa de prioriterade målgrupperna. En nutidsanalys för stöd av anställning ska presenteras utifrån kvantitativa enkäter och eventuella förändringar presenteras under hösten. Även mindre justeringar av grundläggande krav och bidragsregler föreslås.

   

  Förslag på inriktning skickas på remiss till samorganisationerna Malmö Ideella, MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas samorganisation. Föreningsstöd 2024 planeras för beslut i fritidsnämnden i november 2023.

  Bilagor

 6. Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - april är 225,8 mnkr medan tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 223,1 mnkr, vilket innebär att periodresultatet blev + 2,7 mnkr.

  Bilagor

 7. Under de senaste åren, inkluderat vintern 2023, har utbredd användning av pyrotekniska varor (”pyroteknik”) ibland förekommit i samband med evenemang på fritidsnämndens (”nämnden”) anläggningar. En av de anläggningar där pyroteknik förekommit är Malmö Idrottsplats (”Malmö IP”), vilket bland annat resulterat i skador på anläggningen.

   

  Användande av pyroteknik medför en betydande säkerhetsrisk och kan framkalla otrygghet för de som vistas på evenemanget. Därutöver är användande av pyroteknik utan tillstånd brottsligt.

   

  Att upplåta anläggningar för exempelvis evenemang är frivilligt för nämnden. Om upplåtelse av en anläggning som normalt upplåts för evenemang ska nekas eller begränsas för en viss arrangör behöver det däremot ske på ett sakligt, objektivt och likabehandlande sätt.

   

  Fritidsförvaltningen (”förvaltningen”) har övervägt eventuella åtgärder för att minska förekomsten av pyroteknik på nämndens anläggningar och lämnar förslag till beslut.

 8. Föreningar som uppnår kraven för grundstöd konsulent kan ansöka om dispens om de har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Ett flertal föreningar som ansökt om dispens, uppnår ej grundstöd konsulent i samma nivå som de hade år 2022. Dessa har fått avslag på sin dispensansökan i fritidsnämnden 26 april 2023. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till nämnden på tillfälligt stöd till föreningar som haft svårigheter att nå samma medlems- och deltagarvolym som innan Covid-19. Stödet gäller för de föreningar som inkommer med dispensansökan under 2023 och berör både de som har helt och brutet kalenderår som verksamhetsår.

 9. Kommunstyrelsen har lämnat remiss angående Program för uppföljning av privata utförare med riktlinjer för nämnder och styrelser och fritidsnämnden är remissinstans. I remissen framgår att enligt kommunallagen ska kommuner kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare (till exempel aktiebolag, stiftelser eller kooperativa föreningar) och i avtalen också säkra allmänhetens insyn. För att möta dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Stadskontoret har arbetat fram ett förslag till program för mandatperioden 2022–2026.

   

  I fritidsnämndens yttrande ställer sig positiv till framtaget förslag på program och föreslår förtydligande gällande vilka privata utförare som omfattas med exempel samt att det tydligare framgår att kommunen ställer krav gällande kollektivavtal.

  Bilagor

 10. Sverigedemokraterna (SD) lämnade ett nämndsinitiativ avseende Malmö Konståkningsklubb vid fritidsnämndens möte den 26 april 2023. Fritidsförvaltningen fick i uppdrag att utreda initiativet. Fritidsförvaltningen informerar fritidsnämnden om pågående dialog med Malmö Konståkningsklubb för att skapa bättre förutsättningar i Malmö Arenas träningshall. Bland annat förvaringsutrymme, samlingslokal och lokal för fysträning. Fritidsförvaltningen informerar vidare om ishallsutredningen 2021 samt planerna för ishall på stadionområdet.

  Bilagor

 11. Stadsbyggnadsnämnden har skickat över samrådshandlingar för detaljplan för del av fastigheten Vintrie 24:4 m.fl. i Vintrie till bland andra fritidsnämnden för yttrande. Planförslaget innebär att ett nytt stort allmänt tillgängligt rekreativt naturområde kan skapas där befintliga natur- och kulturmiljövärden tas tillvara. Fritidsförvaltningen är positiv till planförslaget.

  Bilagor

 12. Stadsbyggnadsnämnden har skickat över detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. (norra delen av Holmastan) i Holma till bland andra fritidsnämnden för granskning. Planförslaget innebär uppförandet av tre nya kvarter som ligger utmed Pildammsvägen. Avsikten är att byggnaderna främst ska inrymmas med flerbostadshus med centrumverksamhet i bottenvåningen. Fritidsnämnden lämnade några synpunkter i samrådsskedet. Fritidsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter.

   

  Bilagor

 13. Stadsbyggnadsnämnden har skickat över samrådshandlingar för detaljplan för fastigheten Holmastycket 1 m.fl. i Elinelund till bland andra fritidsnämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med blandad stadsbebyggelse i området.

  Bilagor

 14. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2023-05-15.

  Bilagor

 15. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-04-01--2023-04-30. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-04-01--2023-04-30.

 16. § 89

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.