Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3.   3

  Presentation Prislista 2023

 4.   4

  Presentation Föreningsstöd 2023 och Fördelningsprinciper 2023

 5. Stadsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar för ändring av detaljplan för del av fastigheten Oxie 54:6 m.fl. i Oxie kyrkby. Fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.

  Bilagor

 6. Granskningshandling för Översiktsplan för Malmö har översänts till fritidsnämnden. Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument, som ska ge vägledning om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas. Fritidsförvaltningen framför i ärendet kompletterande synpunkter utifrån kommentarer och ändringar efter samrådet. Synpunkterna utgår från stadens behov för rekreation, fritid och civilsamhälle.

  Bilagor

 7. I samband med att Kommunfullmäktige antog reviderade Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor (STK 2018-74) gavs fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för ett gemensamt boknings- och bidragssystem samt ta fram en modell för hur bidragsgivande nämnder skulle kunna hantera systemet. I december 2020 avropade fritidsförvaltningen tillsammans med övriga bidragsgivande förvaltningar (ASF, KF, FSF, STK) ett system inom SKL:s ramavtal och i januari 2021 påbörjades ett implementeringsarbete med fritidsförvaltningen som projektledare. Fritidsförvaltningen införde bokningssystemet i november 2021 och under våren 2022 har bidragssystemet implementerats successivt. Under hösten 2022 ska kulturförvaltningen börja använda bokningssystemet och under 2023 planerar alla förvaltningar kunna använda bidragssystemet.

 8. Samverkan mellan de bidragsgivande förvaltningarna - arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF), fritidsförvaltningen (FF), funktionsstödsförvaltningen (FSF), kulturförvaltningen (KF) samt stadskontoret (STK) - sker genom ett handläggarforum och en styrgrupp bestående av enhetschefer som arbetar på uppdrag av ansvarig förvaltningschefsgrupp. Styrgruppen har fått i uppdrag att se över och kvalitetssäkra processer för uppföljning och kontroll av bidrag. Konsultföretaget PwC har anlitats för att genomföra fördjupade granskningar av sex ideella föreningar/organisationer och ge förslag till hur förvaltningarna skulle kunna utveckla gemensam struktur för att förebygga, upptäcka och åtgärda bidragsfusk. En omfattande rapport lämnades i september 2022. Den sammanfattande slutsatsen från PwC är att Malmö stad har ett väl uppbyggt system men att de bidragsgivande förvaltningarna borde fortsätta utveckla samarbetet för att öka likvärdighet, rättssäkerhet, styrning och kontroll i bedömningar kring bidragsgivning till idéburen sektor.

  Bilagor

 9. Fritidsförvaltningen har sett ett behov av att skapa en transparent och likvärdig process för bidragsgivning för föreningar som vill driva mötesplatser för barn och unga. En kartläggning av befintliga föreningsdrivna mötesplatser ligger till grund för de riktlinjer som nu föreslås för för-delning av bidrag.

  Bilagor

 10. Fritidsförvaltningen (”förvaltningen”) har sedan 2020 granskat Sofielunds Folkets Hus förening (”Föreningen”) särskilt och rapporter har lämnats till fritidsnämnden (”nämnden”) i april respektive december 2021.  Föreningen har under flera år ansökt om bidrag utifrån den bidragsmodell för Folkets Hus föreningar som nämnden beslutade om 2013. Nämnden beslutade i december 2021 att bifalla ansökan om bidrag till Föreningen för 2022 med villkoret att en representant från riksorganisationen Folkets Hus och Parker (”Riksorganisationen”) skulle adjungeras till Föreningens styrelsemöten. Bidraget utbetalas i förväg varje kvartal av förvaltningens medarbetare. Bidraget för första kvartalet 2022 har utbetalats. Efter information om att ovan beskrivna villkor inte uppfyllts verkställde förvaltningen nämndens beslut genom att stoppa utbetalning av bidraget inför årets andra kvartal och något bidrag har därefter inte betalats ut. Förvaltningen menar att det saknas skäl för nämnden att ompröva tidigare fattat bidragsbeslut med uppställt villkor.  Förvaltningen har under 2022 utrett Föreningens situation och agerande under de senaste åren fram tills dags datum. Den sammantagna bilden är att Föreningens verksamhet inte utgör en god mötesplats för Malmös föreningsliv som är i behov av att hyra lokaler, vilket är ett grundläggande syfte med bidraget till Folkets Hus föreningar i Malmö. Eftersom Föreningen inte uppfyller det grundläggande syftet med bidraget är det förvaltningens uppfattning att Föreningen i dagsläget inte kvalificerar sig för bidraget. Den ansökan om bidrag som Föreningen inkommit med som avser bidrag för 2023 menar förvaltningen därför att nämnden ska avslå.

  Bilagor

 11.   11

  Beslut att inte meddela tillträdesförbud Hylliebadet, Åklagarmyndigheten

 12. Ärendet beskriver processen att överföra primärhyresgästansvaret för vissa idrottshallar från grundskolenämnden till fritidsnämnden.

 13. Fritidsförvaltningen har getts i uppdrag att, i samråd med FC Rosengård, undersöka möjligheterna att ersätta konstgräset på Malmö IP mot hybridplan.

  Bilagor

 14. Fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen har sedan 2020 för en dialog med Malmö FF om utvecklingen och potentiellt användande av Stadionhus A. Med sitt centrala läge mellan konstgräsplan 9 och 10 har möjlighet för omklädningsrum och föreningslokaler legat i fokus. I dialogen har också samtal om omklädnings- och föreningsrum i Malmö stadion vägts in då ett flertal omklädningsrum i Malmö stadion är så bristfälliga att serviceförvaltningen vill stänga dem.

 15. Stiftelsen Malmö Sommargårdar (”stiftelsen”) har inkommit med ansökan om ett ekonomiskt stöd efter krav om att ansluta stiftelsens fastighet i Hästveda, Hässleholms kommun (”anläggningen”) till det kommunala vatten- och avloppssystemet.  Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till fritidsnämnden (”nämnden”). Fritidsförvaltningen (”förvaltningen”) menar att utgiften får anses ligga utanför det som ordinarie årliga verksamhetsbidrag avser täcka och föreslår att nämnden tillstyrker efterfrågat stöd för att möjliggöra att stiftelsens verksamhet på anläggningen till gagn för Malmös barn kan fortsätta och utvecklas.

  Bilagor

 16. Malmö Badmintonklubb ansökte den 30 augusti 2022 om dispens för 0,5 konsulenttjänst. Föreningen har för innevarande period beviljats grundbidrag för 0,5 konsulenttjänst, men uppnår nu endast kontantbidrag. Dispens kan beviljas om en förening har gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Malmö Badmintonklubb beviljas ansökan om dispens för 0,5 konsulenttjänst.

  Bilagor

 17. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2022-10-17.

 18. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2022-09-01--2022-09-30. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2022-09-01--2022-09-30.

 19.   19

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.