Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3. Fritidsnämnden har blivit tilldelade åtta kommunfullmäktigemål för mandatperioden. Uppföljningen visar att fem mål bedöms uppnådda för mandatperioden samt tre mål bedöms delvis uppnådda för mandatperioden.

  Verksamheten har under mandatperioden påverkats av pandemin och strikta restriktioner vilket har haft en viss effekt på 2022. Nämnden har ställt om, tillsammans med föreningslivet och andra aktörer arbetat med nya kreativa sätt att få tillbaka nämndens målgrupper i aktivitet.

  Nämnden har under 2022 haft möjlighet att omdisponera medel inom befintlig ram som används till punktinsatser för att återaktivera målgrupper i aktivitet. Nämnden ser en sakta återhämtning av deltagartillfällen både inom föreningslivet och i nämndens verksamhet. Vissa delar av nämndens verksamhet, såsom simhallar samt fritidsgårdar är tillbaka i nivå med innan pandemin och i vissa fall ses även en ökning jämfört med 2019.

  Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för 2022 uppgår till 611 mnkr och nettokostnad för årsbokslut uppgår till 611 mnkr, vilket innebär att 2022 uppvisar ett nollresultat.

  Bilagor

 4. Internkontrollplan för 2022 innefattar fyra direktåtgärder (avseende fyra risker) samt sju granskningar (varav tre är kommungemensamma). Samtliga direktåtgärder och granskningar är genomförda. Förslag på förbättringsåtgärder har tagits fram för de granskningar där avvikelser/brister har konstaterats, vilket redovisas i uppföljningsrapporten. En utvärdering (självskattning) av 2022 års internkontrollarbete har genomförts utifrån kommungemensamma kriterier.

  Bilagor

 5. Stadsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för detaljplan för fastigheten Häcksaxen 2 m.fl. i Holma (Dp 5765). Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med ny blandad stadsbebyggelse med en tyngdpunkt på flerbostadshus och radhus. Totalt möjliggörs cirka 115 bostäder inom planområdet varav 25 är radhus. Fritidsförvaltningen har några synpunkter huvudsakligen avseende förtätning på grönytor.

  Bilagor

 6. Fotbollsplan 7 på Stadionområdet i Malmö planeras att nyanläggas med hybridgräs samt planvärme och -belysning för att dubblera antalet nyttjandetimmar. Planen utvecklas tillsammans med Malmö FF som medfinansierar överenskomna delar.

 7. Stadskontoret har begärt förtydligande från fritidsnämnden avseende den ekonomiska hanteringen i ärendet med att utveckla Stadionhus A på stadionområdet. I ärendet redogörs för de ekonomiska konsekvenserna för berörda parter i relation till den nya internhyresmodellen.

 8. Malmö Game Week har arrangerats under flera år och fritidsförvaltningen ämnar genomföra evenemanget tillsammans med andra aktörer även 2023. Fritidsnämnden ansöker om 300 tkr för genomförande av evenemanget.

 9. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2023-02-14.

 10. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-01-01--2023-01-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-01-01--2023-01-31.

 11.   11

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

 12.   12

  Presentationsmaterial till nämnden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.