Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3. Sedan 2008 kallar fritidsnämnden föreningslivets paraplyorganisationer till Dialoggruppen.

  Representanter från föreningslivet är Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO).

 4. Nämnden har identifierat tre prioriteringar för året: återhämtning efter pandemin, nå nämndens

  prioriterade målgrupper, fokus på effektiviseringar samt att kommunicera nämndens utbud.  Fritidsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag som uppgår till 641 mnkr. I förhållande till 2022 är det en ramutökning med 30 mnkr. Kommunbidrag för 2023 innehåller en effektivisering om 1,6 % (cirka 10,3 mnkr) som kommer att mötas med budgetanpassningar, omdisponeringar samt effektiviseringar.  Nämndsbudget 2023 kompletteras i mars gällande fritidsnämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen.

  Bilagor

 5. Intern kontroll är ett kvalitetsarbete med det övergripande syftet att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls och att nämnden kan genomföra dess uppdrag.  I fritidsförvaltningens riskanalys för 2023 (bifogad till ärendet) redovisas identifierade och värderade risker. Det framgår vilka av dem som prioriterats för att ta upp i internkontrollplanen för direktåtgärd eller granskning. I planen för 2023 föreslås genomförandet av tre direktåtgärder samt tre granskningar. Därtill kommer tre kommungemensamma granskningsområden som är fastställda av kommunstyrelsen.

  Bilagor

 6. Fritidsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen, via stadskontoret, gjort en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022. Uppföljningen görs årligen, för att säkerställa och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet samt för att ett kontinuerligt förbättringsarbete ska göras.

 7. Revisorskollegiet beslutade att under 2022 granska fritidsnämndens arbete kring likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Syftet är att bedöma om fritidsnämnden säkerställer likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att fritidsnämnden i stora delar säkerställer likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga.  Fritidsnämnden ska ge ett sammanfattande yttrande och redovisa åtgärder utifrån granskningens rekommendationer.

  Bilagor

 8. Malmö stadsrevision har 2021 granskat den interna kontrollen vid fyra nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fritidsnämnden, kultur-nämnden och överförmyndarnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll och lämnat rekommendationer. Den sammanvägda bedömningen är att fritidsnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll.

   

   

  Bilagor

 9. Stadsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för detaljplan för delar av fastigheterna Hyllie 7:4 och Bunkeflo 10:1 i Hyllievång. Planområdet är beläget i sydvästra Hyllie, väster om den kommande sporthallen i anslutning till Malmö International School. Fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.

  Bilagor

 10. Stadsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar för detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 31:53 i Sege Industriområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Sege Industriområde i anslutning till Burlövs kommungräns. Detaljplanen syftar även till att bekräfta befintlig verksamhet inom fastigheten. Fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.

  Bilagor

 11. Stadsbyggnadsnämnden har översänt samrådshandlingar för detaljplan för fastigheten Husie 172:75 m.fl. i Östra Skrävlinge. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra bostäder och fastställa mark för park och natur. Tillgången till park och grönområden i närområdet är god. Fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.

  Bilagor

 12. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2023-01-16.

 13. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2022-11-22--2022-12-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2022-12-01--2022-12-31.

 14.   14

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.