Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3.   3

  Presentation lokalförsörjningsprocessen

 4.   4

  Presentation föreningspoolen

 5. Fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av - Riktlinjer för föreningsstöd - som innefattar fritidsnämndens regelverk för grundläggande krav, bidragsregler och registrering för föreningar och organisationer. I år har fritidsförvaltningen utrett och utvecklat lokalstödet, aktivitetsstödet, bidrag för drop-in samt utfört en översyn angående stöd av anställning. Mindre justeringar av grundläggande krav och bidragsregler föreslås. Under året har ett antal utredningar påbörjats som kommer att utgöra underlag för förslag till riktlinjer för föreningsstöd 2025. Dessa innefattar utredning av aktivitetsstödets åldersstruktur och bidragsberättigade ledare oavsett ålder samt av ett tillgänglighetsstöd gällande personer med funktionsnedsättning.

 6. Föreliggande lokalbehovsplan beskriver fritidsnämndens samlade lokalbehov under planeringsperioden 2025–2034. Lokalbehovsplanen uppdateras en gång om året och fungerar dels som ett planeringsverktyg för fritidsnämnden, dels som underlag till Malmö stads lokalförsörjningsplan. Lokalbehovsplanen används också som underlag i Malmö stads investeringsplanering. Fritidsnämndens uppdrag och mål ligger till grund för fritidsnämndens behov av lokaler och anläggningar.

   

  Lokalbehovsplanen beskriver bland annat strategiska ställningstaganden för lokalplanering och en nulägesbeskrivning av fritidsförvaltningens befintliga lokalbestånd. Vidare redogörs i ärendet faktorer som påverkar nämndens lokalbehov samt planering för att uppfylla framtida lokalbehov.

   

 7. Fritidsförvaltningen har tagit över driften av Hyllie sportcenter sedan 30 oktober 2023. Förvaltningen har därför sett över priser för anläggningen, och lämnar förslag till fritidsnämndens prislista för 2024. Översynen har skett så att priserna ligger i paritet med tidigare prislista, med fri-tidsnämndens övriga utbud och med stadens kommersiella utbud. Förslaget till prislista har särskilda priser för lågfrekvenstider, för föreningslivet och för personer som tecknar löpande kontrakt för en viss veckodag, tid och bana/hall under en hel termin.

   

  Utöver tillägget av prislista på Hyllie sportcenter så föreslås två korrigerar i Prislistan 2024.

 8. Samtliga nämnder ska med anledning av kommunfullmäktiges beslut årligen redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav i dessa upphandlingar samt produkt- eller verksamhetsområden där innovativa inköpslösningar efterfrågas. Planen ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022. Upphandlingsplan för perioden 2024–2025 för fritidsnämnden ger en bild av nämndens största inköpsområden ch avtalstrohet för år 2022. Fritidsnämnden planerar inga upphandlingar över tröskelvärdet 2024–2025. Planen innehåller förslag på nya inköpslösningar och mer hållbara inköp. Utifrån analysen gör nämnden bedömning av behovet av förvaltningsspecifika upphandlingar bör ses över. 

 9. I ärendet beskrivs förutsättningar och utmaningar avseende kompetensförsörjning av tre

  yrkesgrupper där förvaltningen.

 10.   10

  Särskild granskning 2023 Malmö Floorball Club

 11. Fritidsnämnden har avtal med Hekajo AB avseende driften av Ribersborgs kallbadhus. Enligt avtalet kan entreprenören initiera en höjning av entréavgifterna vid kallbadhuset, som sedan ska fastställas av fritidsnämnden. Hekajo AB har inkommit med en begäran om en prishöjning fr.o.m. januari 2024

 12. Fritidsnämnden har tilldelats 7 mnkr för 2023 från kommunfullmäktige i syfte att stärka Malmös föreningars och civilsamhälles arbete med att stärka den sociala sammanhållningen samt lindra effekterna av den ekonomiska krisen i staden med finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag. Fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer samt fördelningen av medlen.

 13. På uppdrag av fritidsnämnden har Nazem Tahvilzadeh, Lisa Kings, vid Södertörns högskola, och Alexander Nazar tagit fram rapporten ”Vägar till en jämlik fritid”. Syftet med rapporten är att undersöka barn och ungas ojämlika deltagande i det kommunalt subventionerade fritidsutbudet i Malmö. Rapportens övergripande frågeställning är: Hur kan fritidsförvaltningen i Malmö stad genom sina verksamheter och stödformer bidra till en jämlik fritid för alla barn- och unga?

 14. Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med ett nämndsinitiativ om återbetalning av lån. Sverigedemokraterna yrkar att fritidsförvaltningens ges i uppdrag att kontakta berörda föreningar för att upprätta en återbetalningsplan samt att man i samband med det beaktar inflation, även om det rör sig om räntefria lån.

   

  Förvaltningen föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda initiativet och återkomma med förslag till beslut i januari 2024.

 15. Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått i budgetuppdrag för 2023 att tillsammans med berörda nämnder och bolag ”definiera och starta ett långsiktigt och strategiskt områdeslyft i Malmös socioekonomiskt svaga geografiska områden, med ett särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor”. Målet för budgetuppdraget är att till år 2030 stärka delaktigheten, öka tryggheten och främja den lokala utvecklingen i socioekonomiskt svaga delar av Malmö.

   

  Stadskontoret har upprättat ett förslag på hur Malmö stad kan bedriva arbetet med ett områdes-lyft genom hållbar lokal utveckling samt kraftsamlande insatser. I ärendet ges förslag på Malmö stads interna organisering, arbetssätt, samordning samt hur den geografiska uppdelningen skulle kunna se ut i det fortsatta arbetet. Stadskontoret har efter remissutskicket förtydligat den sam-ordnande rollen och inkommit med ett nytt förslag där samordningsansvaret fördelas på tre aktörer. Fritidsnämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

   

  Sammantaget ser fritidsförvaltningen positivt på ambitionerna i förslaget inklusive stadskontorets förtydligande av samordningsansvaret. Dock finns det ett övergripande behov av tydlig-göranden kring samverkansstukturens organisering, särskilt avseende (1) budget för huvudansvariga aktörer, (2) mandat och påverkan mellan dessa samt (3) behov av att länka samman det operativa och lokala med det strategiska.

   

  Förvaltningen föreslår att samverkansstrukturen ska organiseras med stadskontoret som huvud-ansvarig för samordning av samverkansplattformen. Fritidsnämnden anses ha möjlighet att ansvara för samordning av hållbar lokal utveckling under förutsättning att rollerna/ansvar mellan de tre funktionerna tydliggörs, att det finns en tydlig politisk förankring samt en ekonomi som stärker förvaltningens förslag. Under rådande förutsättningar kan förvaltningen inte bedöma vilken aktör som har kapacitet att ansvara för samordning av kraftsamlande insatser men föreslår viktiga kriterier för både val av ansvarig aktör och funktionens arbete.

   

 16. Revisorskollegiet beslutade att under 2022 granska fritidsnämndens arbete kring likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Syftet var att bedöma om fritidsnämnden säkerställer detta. Revisionsgranskningen resulterade i fem rekommendationer som nämnden besvarade med åtgärdsförslag hösten 2022. Dessa utgår från förvaltningens målstyrning, samverkan med kulturförvaltningens barnrättsspår samt Strategin för ett samordnat arbete med stadens mötesplatser och fritidsgårdar för barn och unga.

   

  Fritidsnämnden ska ge ett sammanfattande yttrande och följa upp åtgärdsförslagen utifrån granskningens rekommendationer.

 17. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2023-12-04.

 18. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-11-01--2023-11-20. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-11-01--2023-11-30.

 19.   19

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

 1. Föreliggande lokalbehovsplan beskriver fritidsnämndens samlade lokalbehov under planeringsperioden 2025–2034. Lokalbehovsplanen uppdateras en gång om året och fungerar dels som ett planeringsverktyg för fritidsnämnden, dels som underlag till Malmö stads lokalförsörjningsplan. Lokalbehovsplanen används också som underlag i Malmö stads investeringsplanering. Fritidsnämndens uppdrag och mål ligger till grund för fritidsnämndens behov av lokaler och anläggningar.

   

  Lokalbehovsplanen beskriver bland annat strategiska ställningstaganden för lokalplanering och en nulägesbeskrivning av fritidsförvaltningens befintliga lokalbestånd. Vidare redogörs i ärendet faktorer som påverkar nämndens lokalbehov samt planering för att uppfylla framtida lokalbehov.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.