Hoppa över navigering
 • Med anledning av Coronakrisen och dess inverkan på bland annat nämndens verksamheter och Malmös föreningslivet beslutade Fritidsnämnden att dess presidium skall ha befogenheter att inom ramen för nämndens verksamhetsområde fatta beslut av brådskande karaktär avseende Coronakrisens påverkan på nämndens ansvarsområde.

   

  Fritidsnämndens presidium beslutar i enlighet med vad som framgår nedan:

   

  • För föreningar som beviljas aktivitetsbidrag våren 2020 skall bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen för våren 2019.

  • För föreningar som beviljas grundbidrag och konsulentbidrag 2020/2021 skall bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen för våren 2019. Vid behov kommer även medlemsantal 2020 att behöva jämföras med 2019 innan bidrag för 2021 beviljas.

  • För föreningar som beviljas lokalkostnadsbidrag 2020/2021 skall bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen/aktivitet i den egna lokalen för våren 2019. Vid behov kommer även medlemsantal 2020 att behöva jämföras med 2019 innan bidrag för 2021 beviljas.

  • Att förenings årsmöte skjuts fram skall inte påverka föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos fritidsnämnden enligt gällande regelverk.

  • Fritidsnämndens årliga Föreningsgala flyttats fram till hösten 2020.

 •  

  Med anledning av Coronakrisen och dess inverkan på bland annat nämndens verksamheter och Malmös föreningslivet beslutade Fritidsnämnden att dess presidium skall ha befogenheter att inom ramen för nämndens verksamhetsområde fatta beslut av brådskande karaktär avseende Coronakrisens påverkan på nämndens ansvarsområde.

   

  Fritidsnämndens presidium beslutar i enlighet med vad som framgår nedan:

  1.       För föreningar som beviljas aktivitetsbidrag våren 2020 skall bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen för våren 2019.

  2.       För föreningar som beviljas grundbidrag och konsulentbidrag 2020/2021 skall bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen för våren 2019. Vid behov kommer även medlemsantal 2020 att behöva jämföras med 2019 innan bidrag för 2021 beviljas.

  3.       För föreningar som beviljas lokalkostnadsbidrag 2020/2021 skall bidraget vid behov baseras på deltagartillfällen/aktivitet i den egna lokalen för våren 2019. Vid behov kommer även medlemsantal 2020 att behöva jämföras med 2019 innan bidrag för 2021 beviljas.

  4.       Att förenings årsmöte skjuts fram skall inte påverka föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos fritidsnämnden enligt gällande regelverk.

  5.       Fritidsnämndens årliga Föreningsgala flyttats fram till hösten 2020.

   

 • Kulturnämnden har lämnat remiss Handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020–2022 till bland annat fritidsnämnden för yttrande. I remissen föreslås en handlingsplan för fritidsnämnden med ett övergripande mål, delmål samt insatser. Fritidsnämnden ställer sig positiva till handlingsplanen.

 • Stadsbyggnadsnämnden har remitterat samrådshandlingar till planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg Pp 6051. Planprogrammet omfattar området runt Amiralsgatan mellan Station Rosengård och Inre ringvägen, samt området runt Station Persborg. Fritidsförvaltningen framför i ärendet några synpunkter utifrån den i planen angivna stadskvaliteten Tillgång till rekreation, fritid och kultur.

 • Fritidsförvaltningen har låtit ett externt revisionsföretag genomföra en översyn av nuvarandegranskningsprocess och ge förslag till hur rutiner och regelverk kan utvecklas. Översynen har inneburit en genomgång av rutiner och dokumentation, intervjuer med handläggare samt en fördjupad granskning av två särskilda granskningsärende från 2019. Översynen visar att förvaltningen har rutiner som följs men att det finns behov av att genomföra en tydligare granskningsprocess som bidrar till att upprätthålla fritidsnämndens regelverk för föreningsstöd.

 • Fritidsnämnden beslutade i februari 2020 om en tilläggspunkt i internkontrollplan 2020. Fritidsförvaltningen ska granska bidragshanteringen och återkomma till nämnden med en rapport.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.