Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3.   3

  Presentation prislista

 4.   4

  Presentation Föreningsstöd

 5.   5

  Presentation fördelningsprinciper med öppethållande

 6. Fritidsförvaltningen tar årligen fram en rapport kring idrotten i Malmö. Syftet med rapporten är att visa hur pass effektivt och flexibelt fritidsförvaltningens idrottsanläggningar används. I rapporten beskrivs förutsättningarna för den verksamhet, i huvudsak föreningsidrott, som bedrivs i anläggningarna. Rapporten fungerar som en del av ett underlag vid arbetet med strategisk utveckling av anläggningar samt vid utvecklingsarbetet av förvaltningens fördelningsprinciper och öppethållande. I årets idrottsrapport är även två andra dokument bifogade. En genomlysning av kampsportslivet i Malmö och en undersökning om Malmöbornas idrottsvanor som genomförts i samarbete med analysföretaget Indikator

  Bilagor

 7. I Malmö finns två kallbadhus, vilka ägs av Malmö stad men drivs av privata aktörer. Sibbarps kallbadhus är det mindre av de två. På anläggningen finns tillgång till havsbad, bastu, café och sommartid även en kiosk. Fritidsförvaltningen har diskuterat utvecklingsmöjligheter för kallbadhuset utifrån det ökade intresset för kallbad hos Malmöborna de senaste åren.

   

  Fritidsförvaltningen ser att det finns utvecklingsmöjligheter i form av exempelvis att tillgängliggöra anläggningen och göra den mer inkluderande för alla Malmöbor. Vidare ser fritidsförvaltningen att det finns möjligheter och skäl att ställa tydligare krav på verksamheten framöver utifrån fritidsnämndens målsättningar.

   

  Fritidsförvaltningens bedömning är att verksamheten också framöver bäst drivs i privat regi men att ett kommande avtal ska konkurrensutsättas genom en upphandling, vilket föranleder att nuvarande hyresavtal ska sägas upp för att löpa ut vid innevarande hyrestids slutdatum.

 8. Fair Play Tennisklubb ansökte den 8 september 2023 om dispens för 1,0 konsulenttjänst för att få beviljat 3,0 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2023-01-01 – 2023-12-31) beviljats grundstöd för 3,0 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 2,0 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Fair Play Tennisklubb ansökan om dispens för ytterligare 1,0 konsulenttjänst beviljas och att föreningen beviljas för totalt 3,0 konsulenttjänst.  

  Bilagor

 9. har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till nämnden på tillfälligt stöd till föreningar som haft svårigheter att nå samma medlems- och deltagarvolym som innan Covid-19. Stödet gäller för de föreningar som inkommer med dispensansökan under 2023 och berör både de som har helt och brutet kalenderår som verksamhetsår.

  Bilagor

 10. Malmö Ideella ansökte hösten 2022 om förskottering av EU-bidrag enligt bidragsbestämmelserna i Föreningsstöd 2022 för projektet Yang (Youth as Agents to Negate Global climate change via visuals means). Projektets syfte är att genom animationsteknik ge ungdomar en möjlighet att aktivt delta i kampen mot klimatförändringar. Projektet avslutas den sista oktober men den ekonomiska regleringen sker först i januari 2024. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att bevilja ett förskott enligt riktlinjerna.

 11. Kommunfullmäktige har lämnat motion från John Roslund (M) som syftar till att öka möjligheterna till sysselsättning efter avklarad anpassad gymnasieskola för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Motionären menar att gruppen i mindre utsträckning har en sysselsättning efter examen. Som en av Skånes största arbetsgivare föreslås Malmö stad ta ett större ansvar än i nuläget. Moderaterna yrkar således att Malmö stad tar fram riktlinjer för sina 14 förvaltningar om att säkerhetsställa att personer med intellektuell funktionsnedsättning om möjligt ska beredas plats i organisationen.

   

  Enligt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen mätning av planerad sysselsättning för 2022/2023 så uppgår det till 90%, det vill säga 45 av 50 elever har en sysselsättning efter examen. Fritidsförvaltningen bedömer att remissen är besvarad. Däremot finns det behov av ökade möjligheter för APL (arbetsplatsförlagt lärande) i den anpassade gymnasieskolan.

  Bilagor

 12. Kommunfullmäktige har lämnat motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Malmö stads lokalbehov och yrkar att servicenämnden får i uppdrag att utreda nyttjandegraden av kommunen möteslokaler, såväl förhyrda som egenägda. Fritidsnämnden ser positivt på att kommunen har bra koll på nyttjandegraden i möteslokalerna och föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.

  Bilagor

 13. Fritidsnämnden har tagit emot ett Malmöinitiativet där initiativtagaren önskar att Queer Kallis begränsas till en sida i taget på Ribersborgs Kallbadhus. Fritidsnämnden anser att det är något att diskutera vidare i den fortsatta utvecklingen av Queer Kallis.

  Bilagor

 14. Fritidsnämnden ska yttra sig över Malmöinitiativet Utomhusbad i Oxie. Initiativet föreslår för fritidsförvaltningen att utreda möjligheten att bygga en utomhusbassäng i anknytning till Oxievångsbadet. Oxies simanläggningskapacitet är god sett till att stadsdelen har ett inomhusbad i tillfredställande skick med simundervisningsmöjligheter som nyttjas av skolor i närområdet. Med hänvisning till de långsiktiga utbyggnadsplaner som finns för att tillgodose barn och ungas simkunnighet och föreningslivets möjligheter att genomföra simundervisning föreslås fritidsnämnden avslå initiativet.

  Bilagor

 15. Ett Malmöinitiativ har inkommit till fritidsnämnden där initiativtagaren föreslår att två grusplaner på Husie idrottsplats görs om till gräsplaner eller konstgräsplaner. Detta för att öka granden av nyttjande av planerna av träning eller andra arrangemang.

  Bilagor

 16. Stadsbyggnadsnämnden har skickat ut samrådshandlingar tillhörande förslag till ny detaljplan för fastigheten Drotsen 1 i Kronprinsen till fritidsnämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att omvandla befintlig kontorsbyggnad till en byggnad för både bostäder, centrumverksamheter och kontor. Omvandlingen ska ske i samklang med platsens kulturhistoriska värden och med det vidare syftet att i ökad grad integrera planområdet med den omgivande stadsmiljön. Fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.

  Bilagor

 17. Stadsbyggnadsnämnden har skickat ut samrådshandlingar tillhörande förslag till ny detaljplan för fastigheten Korallen 1 i Inre Hamnen till fritidsnämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att fortsätta befintliga verksamheter, med kontor och restaurang. Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning av om detta är lämpligt eller inte.

   

  Planförslaget möjliggör att restaurang och kontor, som idag har tidsbegränsade bygglov, kan ansöka om permanenta bygglov. Byggnaden på fastigheten kallas för Saltimporten, i den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen (2019) lyfts byggnaden fram som betydelsefull för utvecklingen av Nyhamnen. Fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.

   

  Bilagor

 18. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2023-10-16.

  Bilagor

 19. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-09-01--2023-09-30. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-09-01--2023-09-30.

  Bilagor

 20.   20

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

 21.   21

  Presentationsmaterial till nämnden

 1. § 145

  Val av protokolljusterare

 2. Förvaltningen informerar om:

  - Uppdatering driftstopp Hylliebadet

  - Hyllie sportcenter har gått i konkurs - förvaltningen tar över driften

  - Stärkt krisstöd - kommunstyrelsen tillskjuter 2 mkr under 2023.

  - Inbjudningar till damlandskamp i fotboll mellan Sverige och Italien samt Eurofloor ball tour.

  - Information om incidenten på Krokbäcks IP. Förvaltningen ser allvarligt på detta och har haft samtal med både berörd förening men även övriga föreningar på idrottsplatsen. 

 3. § 147

  Presentation prislista

 4. § 148

  Presentation Föreningsstöd

 5. § 149

  Presentation fördelningsprinciper med öppethållande

 6. Fritidsförvaltningen tar årligen fram en rapport kring idrotten i Malmö. Syftet med rapporten är att visa hur pass effektivt och flexibelt fritidsförvaltningens idrottsanläggningar används. I rapporten beskrivs förutsättningarna för den verksamhet, i huvudsak föreningsidrott, som bedrivs i anläggningarna. Rapporten fungerar som en del av ett underlag vid arbetet med strategisk utveckling av anläggningar samt vid utvecklingsarbetet av förvaltningens fördelningsprinciper och öppethållande. I årets idrottsrapport är även två andra dokument bifogade. En genomlysning av kampsportslivet i Malmö och en undersökning om Malmöbornas idrottsvanor som genomförts i samarbete med analysföretaget Indikator

  Bilagor

 7. I Malmö finns två kallbadhus, vilka ägs av Malmö stad men drivs av privata aktörer. Sibbarps kallbadhus är det mindre av de två. På anläggningen finns tillgång till havsbad, bastu, café och sommartid även en kiosk. Fritidsförvaltningen har diskuterat utvecklingsmöjligheter för kallbadhuset utifrån det ökade intresset för kallbad hos Malmöborna de senaste åren.

   

  Fritidsförvaltningen ser att det finns utvecklingsmöjligheter i form av exempelvis att tillgängliggöra anläggningen och göra den mer inkluderande för alla Malmöbor. Vidare ser fritidsförvaltningen att det finns möjligheter och skäl att ställa tydligare krav på verksamheten framöver utifrån fritidsnämndens målsättningar.

   

  Fritidsförvaltningens bedömning är att verksamheten också framöver bäst drivs i privat regi men att ett kommande avtal ska konkurrensutsättas genom en upphandling, vilket föranleder att nuvarande hyresavtal ska sägas upp för att löpa ut vid innevarande hyrestids slutdatum.

 8. Fair Play Tennisklubb ansökte den 8 september 2023 om dispens för 1,0 konsulenttjänst för att få beviljat 3,0 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2023-01-01 – 2023-12-31) beviljats grundstöd för 3,0 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 2,0 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Fair Play Tennisklubb ansökan om dispens för ytterligare 1,0 konsulenttjänst beviljas och att föreningen beviljas för totalt 3,0 konsulenttjänst.  

  Bilagor

 9. har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till nämnden på tillfälligt stöd till föreningar som haft svårigheter att nå samma medlems- och deltagarvolym som innan Covid-19. Stödet gäller för de föreningar som inkommer med dispensansökan under 2023 och berör både de som har helt och brutet kalenderår som verksamhetsår.

  Bilagor

 10. Malmö Ideella ansökte hösten 2022 om förskottering av EU-bidrag enligt bidragsbestämmelserna i Föreningsstöd 2022 för projektet Yang (Youth as Agents to Negate Global climate change via visuals means). Projektets syfte är att genom animationsteknik ge ungdomar en möjlighet att aktivt delta i kampen mot klimatförändringar. Projektet avslutas den sista oktober men den ekonomiska regleringen sker först i januari 2024. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att bevilja ett förskott enligt riktlinjerna.

 11. Kommunfullmäktige har lämnat motion från John Roslund (M) som syftar till att öka möjligheterna till sysselsättning efter avklarad anpassad gymnasieskola för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Motionären menar att gruppen i mindre utsträckning har en sysselsättning efter examen. Som en av Skånes största arbetsgivare föreslås Malmö stad ta ett större ansvar än i nuläget. Moderaterna yrkar således att Malmö stad tar fram riktlinjer för sina 14 förvaltningar om att säkerhetsställa att personer med intellektuell funktionsnedsättning om möjligt ska beredas plats i organisationen.

   

  Enligt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen mätning av planerad sysselsättning för 2022/2023 så uppgår det till 90%, det vill säga 45 av 50 elever har en sysselsättning efter examen. Fritidsförvaltningen bedömer att remissen är besvarad. Däremot finns det behov av ökade möjligheter för APL (arbetsplatsförlagt lärande) i den anpassade gymnasieskolan.

  Bilagor

 12. Kommunfullmäktige har lämnat motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Malmö stads lokalbehov och yrkar att servicenämnden får i uppdrag att utreda nyttjandegraden av kommunen möteslokaler, såväl förhyrda som egenägda. Fritidsnämnden ser positivt på att kommunen har bra koll på nyttjandegraden i möteslokalerna och föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.

  Bilagor

 13. Fritidsnämnden har tagit emot ett Malmöinitiativet där initiativtagaren önskar att Queer Kallis begränsas till en sida i taget på Ribersborgs Kallbadhus. Fritidsnämnden anser att det är något att diskutera vidare i den fortsatta utvecklingen av Queer Kallis.

  Bilagor

 14. Fritidsnämnden ska yttra sig över Malmöinitiativet Utomhusbad i Oxie. Initiativet föreslår för fritidsförvaltningen att utreda möjligheten att bygga en utomhusbassäng i anknytning till Oxievångsbadet. Oxies simanläggningskapacitet är god sett till att stadsdelen har ett inomhusbad i tillfredställande skick med simundervisningsmöjligheter som nyttjas av skolor i närområdet. Med hänvisning till de långsiktiga utbyggnadsplaner som finns för att tillgodose barn och ungas simkunnighet och föreningslivets möjligheter att genomföra simundervisning föreslås fritidsnämnden avslå initiativet.

  Bilagor

 15. Ett Malmöinitiativ har inkommit till fritidsnämnden där initiativtagaren föreslår att två grusplaner på Husie idrottsplats görs om till gräsplaner eller konstgräsplaner. Detta för att öka granden av nyttjande av planerna av träning eller andra arrangemang.

  Bilagor

 16. Stadsbyggnadsnämnden har skickat ut samrådshandlingar tillhörande förslag till ny detaljplan för fastigheten Drotsen 1 i Kronprinsen till fritidsnämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att omvandla befintlig kontorsbyggnad till en byggnad för både bostäder, centrumverksamheter och kontor. Omvandlingen ska ske i samklang med platsens kulturhistoriska värden och med det vidare syftet att i ökad grad integrera planområdet med den omgivande stadsmiljön. Fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.

  Bilagor

 17. Stadsbyggnadsnämnden har skickat ut samrådshandlingar tillhörande förslag till ny detaljplan för fastigheten Korallen 1 i Inre Hamnen till fritidsnämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att fortsätta befintliga verksamheter, med kontor och restaurang. Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning av om detta är lämpligt eller inte.

   

  Planförslaget möjliggör att restaurang och kontor, som idag har tidsbegränsade bygglov, kan ansöka om permanenta bygglov. Byggnaden på fastigheten kallas för Saltimporten, i den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen (2019) lyfts byggnaden fram som betydelsefull för utvecklingen av Nyhamnen. Fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.

   

  Bilagor

 18. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2023-10-16.

  Bilagor

 19. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-09-01--2023-09-30. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-09-01--2023-09-30.

  Bilagor

 20. § 164

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.