Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information till förvaltningen

 3. Fritidsförvaltningen har sett över gällande priser och avgifter på fritidsnämndens anläggningar, och lämnar förslag till fritidsnämndens prislista för år 2023. På grund av den allmänna prisutvecklingen, vilket påverkar både nämndens anläggningshyror och övriga driftskostnader, föreslås i år höjningar motsvarande runt 5 % på större delen av priserna i prislistan.

  Bilagor

 4. Fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av föreningsstöd som innefattar fritidsnämndens regelverk för grundläggande krav, bidragsregler och registrering för föreningar och organisationer. I år har fritidsförvaltningen sett över villkor för registrerad Organisation, utvecklat lovbidraget, gjort förtydligande kring barnrättsperspektivet samt mindre justeringar i grundläggande krav och bidragsregler. Under året har ett antal utredningar påbörjats som kommer att utgöra underlag för förslag till föreningsstöd 2024. Dessa innefattar utredning av lokalkostnadsbidrag, översyn och konsekvensanalys av de lönegrundade bidragen, aktivitetsbidragets åldersstruktur och bidragsberättigad ledare oavsett ålder.

  Bilagor

 5. Fritidsförvaltningen tilldelar tider åt bidragsberättigade föreningar och skolor i kommunala idrottsanläggningar men även i idrottslokaler där kommunen är inhyrd. För att arbetet med tilldelning av tider ska ske på ett så transparent och rättvist sätt upprättas årligen de fördelningsprinciper och de öppethållande som ska gälla. I dialog med föreningslivet har ett antal ändringar gjorts som presenteras i Fördelningsprinciper med öppethållande 2023.

  Bilagor

 6. En upphandlande myndighet, vilket fritidsnämnden (”nämnden”) med dess förvaltning utgör, ska besluta om riktlinjer för direktupphandlingar. Stadskontoret har uppmanat nämnden att uppdatera gällande riktlinjer för att öka likvärdigheten mellan stadens nämnder.  Fritidsförvaltningen (”förvaltningen”) har tagit fram ett förslag till uppdaterade riktlinjer där den huvudsakliga förändringen är att riktlinjerna komprimeras med fokus på att endast sådana strategiska avväganden som nämnden ansvarar för tas in i riktlinjerna medan övrig beskrivning av upphandlingsprocessen i praktiken tas in i uppdaterad Rutin för inköpsprocessen vilken beslutas om på förvaltningsnivå. Även mindre ändringar i sakinnehållet kring aktuella avväganden föreslås.

  Bilagor

 7. Samtliga nämnder ska med anledning av kommunfullmäktiges beslut årligen redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav i dessa upphandlingar samt produkt- eller verksamhetsområden där innovativa inköpslösningar efterfrågas. Planen ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022. Upphandlingsplan för perioden 2023–2023 för fritidsnämnden ger en bild av nämndens största inköpsområden och avtalstrohet för år 2021. Fritidsnämnden planerar inga upphandlingar över tröskelvärdet 2023–2024. Planen innehåller förslag på nya inköpslösningar och mer hållbara inköp. Utifrån analysen gör nämnden bedömning av behovet av förvaltningsspecifika upphandlingar bör ses över.

  Bilagor

 8. Bokföringsmässig nedskrivning av kundfordringar ska ske när möjliga indrivningsåtgärder har genomförts utan resultat eller efter avslutad konkurs. Vid förvaltningens genomgång av förfallna fakturor mellan 2021–2020 fann förvaltningen fakturor som är aktuella för nedskrivning. Kundfordringarna uppgår till 127 550 kr.

 9. Föredragande: Michaela Ismaili

  Förvaltningen har tagit fram en rapport över inrapporterade deltagartillfällen och deltagare för 2019 och 2021. Deltagarstatistiken ligger som grund för bland annat aktivitetsbidrag och grundbidrag. Genom statistiken kan förvaltningen följa antalet inrapporterade deltagartillfällen fördelat på bland annat ålder, kön, stadsdel och verksamhet. Syftet med rapporten är att kartlägga och öka kunskapen om hur Fritidsnämndens bidrag fördelas till föreningslivet i Malmö med särskilt fokus på fördelningen av aktivitetsbidrag. Detta för att undersöka om bidraget fördelas i enlighet med Fritidsnämndens mål, prioriterade målgrupper och geografiska områden, särskilt med hänsyn till effekterna av covid-19-pandemin. Analysen av statistiken och fördelning av aktivitetsbidraget ska således utgöra ett underlag för kommande beslut avseende fördelning av resurser och arbete med Föreningsstöd 2024.

  Bilagor

 10. Fritidsnämnden har avtal med Hekajo AB avseende driften av Ribersborgs kallbadhus. Enligt avtalet kan entreprenören initiera en höjning av entréavgifterna vid kallbadhuset, som sedan ska fastställas av fritidsnämnden. Hekajo AB har inkommit med en begäran om en prishöjning fr.o.m. januari 2023

  Bilagor

 11. Malmö Ideella har ansökt om förskottering av EU-bidrag enligt bidragsbestämmelserna i Föreningsstöd 2022 för projektet Yang (Youth as Agents to Negate Global climate change via visual means). Projektets syfte är att genom animationsteknik ge ungdomar en möjlighet att aktivt delta i kampen mot klimatförändringar. Utbildningar och möten ska genomföras för att samla ungdomsledare från Sverige, Bulgarien och Grekland. Projektets bidragsberättigade
  period är mellan 2022-05-01 och 2023-10-31. I väntan på att översynen av Malmö Ideellas ekonomin blir klar föreslår förvaltningen att nämnden avslår ansökan.

  Bilagor

 12. Kulturnämnden har skickat Handlingsplan för den nationella minoriteten romer 2023–2025 på remiss till Malmö stads nämnder. Sedan 2016 har Malmö stad haft en särskild handlingsplan för den romska minoriteten i enlighet med Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Under 2022 revideras handlingsplanen. Syftet med handlingsplanen är att tillgodose den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter i enlighet med nationell minoritetslagstiftning.

  Bilagor

 13. Fritidsförvaltningen har via kommunstyrelsen mottagit remiss från Länsstyrelsens- Skånes Friluftslivsplan, remissen har även skickats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Nuvarande Handlingsplan för Skånes friluftsliv 2018–2021 utgår vid årsskiftet 2022, i vilken en åtgärd har varit att ta fram en ny Friluftslivsplan. Friluftslivsplanen är en regional strategi för att stärka arbetet med tätortsnära natur för att uppnå friluftslivsmålen och för att förverkliga regeringens friluftslivspolitik i Skåne. Friluftslivsplanen är framtagen i dialog med skånska aktörer och finns samlad på Länsstyrelsen Skånes friluftslivsplattform. Fritidsförvaltningen ställer sig positivt till Skånes friluftslivsplan.

  Bilagor

 14. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2022-11-14.

 15. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2022-10-01--2022-10-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2022-10-01--2022-10-31.

 16.   16

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2022

 1. Fritidsförvaltninge har sett över gällande priser och avgifter på fritidsnämndens anläggningar, och lämnar förslag till fritidsnämndens prislista för år 2023. På grund av den allmänna prisutvecklingen, vilket påverkar både nämndens anläggningshyror och övriga driftskostnader, föreslås i år höjningar motsvarande runt 5 % på större delen av priserna i prislistan.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.