Hoppa över navigering
  1.   1

    Val av protokolljusterare

  2. Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden inrättar, och utser ledamöter till, ett arbetsutskott som dels ska bereda och lämna förslag på beslut till nämnden, och dels behandla ärenden som nämnden delegerar till det.

  3. Årligen planeras sammanträdesdatum för fritidsnämnden och fritidsnämndens arbetsutskott.

  4. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar av olika slag.

  5. Fritidsnämnden är anställningsmyndighet och har som sådan det yttersta arbetsmiljöansvar för fritidsförvaltningens medarbetare och chefer. Detta innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocess samt ansvara för att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna. Ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet ryms inom arbetsmiljöansvaret och således har varje chef som mottagit en delegation av arbetsmiljöuppgifter följaktligen också till uppgift att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i sin verksamhet.    Fritidsnämnden föreslås att fortsätta fördela arbetsmiljöuppgifterna inklusive brandskyddsarbetet till förvaltningsdirektören som i sin tur fördelar till underställda chefer på ett sätts som är lämpligt och praktiskt.

  6. Attesinstruktion ses över inför varje nytt år för uppdatering och ändring utifrån de riktlinjer Malmö stad har för attestreglemente

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.