Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3.   3

  Presentation medarbetarenkät

 4. Nämnden beslutar årligen om Nämndsbudget som följs upp genom ekonomisk prognos, delårsrapport och årsanalys. Årsanalys 2023 beskriver utveckling av verksamhet, bidrag till kommunfullmäktigemål samt utfall för ekonomi under året.

 5. I september 2023 tog nämnden emot en delrapportering innehållande de direktåtgärder samt granskning av systematiska brandskyddsarbetet som nämnden beslutat om i Intern kontrollplan 2023. I denna uppföljningsrapport redogörs samtliga direktåtgärder och granskningar tillhörande internkontrollplan 2023.

   

  Varje år genomför nämnden en självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll. Denna självskattning återfinns i slutet av rapporten.

 6. I september 2023 genomfördes en framtidskonferens för alla i fritidsgårdsverksamheten där dialog fördes om olika utmaningar och möjliga förbättringar. Syftet var att undersöka och vidareutveckla fritidsgårdverksamhetens framtida arbetssätt. Dialogen kretsade kring följande teman: arbeta bortom fritidsgården som plats, målgrupper, verksamhetens kvalitet och delaktighet. Syftet var att tillsammans påbörja arbetet med att skapa en uppdaterad riktning och plan för Malmös fritidsgårdar, som baseras på personalens samlade erfarenhet, kunskap och idéer om framtiden. I januari 2024 samlades skyddsombud/representanter från varje fritidsgård och sektionschefer för en uppföljning och fortsatt dialog inför detta nämndsärende.

   

  Fritidsgårdar med endast 3 personer i grundbemanning har utmaningar både för personal och för besökande barn och unga. Det behövs en översyn av dessa för att söka efter lösningar för verksamhet att bedrivas i sektionens upptagningsområde. Det finns behov av översyn av fritidsgårdsverksamhetens uppdrag och fritidsledarnas roll för att bättre beskriva det komplexa uppdraget. Det finns dessutom behov av att förändra fritidsgårdsverksamhetens målgrupp så att fler fritidsgårdar inkluderar yngre barn/mellanstadiebarn. I föreliggande ärende föreslås övergripande och lokala strukturer för att skapa mer delaktighet, tydlighet och för att ge verksamheterna mer utrymme för att kunna arbeta utifrån lokala förutsättningar. Sammantaget krävs en uppdaterad riktning och arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön och fritidsgårdsverksamhetens kvalitet.

 7. Fritidsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för dispenser avseende grundstöd konsulent. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för likvärdigt och sammanhållet arbetssätt samt bedömning vid beslut om en förening kan beviljas dispens för grundstöd konsulent. Vidare är syftet att fritidsförvaltningen enligt delegationsordningen ska kunna fatta verkställande beslut utifrån dessa riktlinjer. Riktlinjerna bidrar till intern och extern transparens. Riktlinjerna kompletterar Föreningsstöd 2024 – fritidsnämndens regelverk för allmänna bidrag, stöd och registrering.

 8. Revisorskollegiet har via stadsrevisionen genomfört en granskning i syfte att bedöma om fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt servicenämnden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna bedriver ett systematiskt arbete gällande arbetsmiljön. Det finns dock ett antal mindre brister som uppmärksammats i granskningen. Revisorskollegiet har sammanställt en rapport och utifrån de upptäckta bristerna gett de tre nämnderna ett antal rekommendationer som skickats ut på remiss. Nämnden har beretts möjlighet att lämna ett yttrande.

 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, utan eget ställningstagande, skickat förslag på handlings-plan för arbetet med islamofobi och antimuslimsk rasism på remiss till berörda nämnder och kommunala bolag för inhämtande av synpunkter. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för åren 2024–2027 som förvaltningen anser bygger på djup kunskap, riktar sig till relevanta fokusområden och har en design som värnar civilsamhällets delaktighet och inflytande. Föreslagna arbetsområden, samordningsstruktur och ansvarsfördelning samt uppföljning och rapportering av handlingsplanen bedöms ge en skjuts i stadens arbete med mänskliga rättigheter. Förvaltningen uppfattar att fritidsnämnden, inom sina egna verksamheter och genom sina kontaktytor till stadens föreningsliv, har betydande möjligheter att på olika sätt bidra till förverkligandet. Förvaltningen ser positivt på att medverka i den fortsatta processen men efterfrågar en del förtydliganden kring vilka specifika frågor samverkan avser och formerna för detta.

 10. Kommunstyrelsen har lämnat remiss angående nämndsinitiativ från Helena Nanne (M) om ett Malmö fritt från rasism och hatbrott. Fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att motverka rasism och hatbrott i våra verksamheter men samtidigt finns det många situationer som försvårar ett generellt krav på att brott som sker i eller i anslutning till nämndens verksamheter ska polisanmälas. Av den anledningen föreslår förvaltningen att den andra att-satsen i nämndsinitiativet ska avslås.

 11. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad och omvandling av området söder

  om ut mot Amiralsgatan intill station Rosengård. Nya kvarter för centrumverksamhet, bostäder och tillhörande parkeringshus ska kunna uppföras. De allmänna platserna ska utvecklas och i anslutning till stationsområdet möjliggörs även en publik byggnad. Planförslaget är en del av att möjliggöra omvandling av Amiralsgatan enligt storstadspaketets satsning på kollektivtrafiken för Malmöexpressen linje 5.

   

  Nämnden vill lyfta att det är önskvärt att planen möjliggör för spontanidrott och fysisk aktivitet i allmänhet, i exempelvis de parker som föreslås i detaljplanen för att stimulera till lek och rörelse för boende inom planområdet och omkringliggande kvarter.

 12. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt med byggnation kring Persborg station i form av nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskola, mobilitetshus och allmän plats som kan bidra till att sammanlänka stationens bägge sidor och stärka kopplingen med närområdet. Vidare syftar detaljplanen till att tillgodose dagvatten- och skyfallslösningar inom planområdet.

   

  Fritidsnämnden vill uppmana till att planområdet möjliggör för lokaler för civilsamhälle och föreningsliv.

 13. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2024-02-12.

 14. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 204-01-01--2024-01-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2024-01-01--2024-01-31.

 15.   15

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2024

 16.   16

  Presentationsmaterial till nämnden

 1. § 15

  Val av protokolljusterare

 2. § 16

  Information från förvaltningen

 3. § 17

  Presentation medarbetarenkät

 4. Nämnden beslutar årligen om Nämndsbudget som följs upp genom ekonomisk prognos, delårsrapport och årsanalys. Årsanalys 2023 beskriver utveckling av verksamhet, bidrag till kommunfullmäktigemål samt utfall för ekonomi under året.

 5. I september 2023 tog nämnden emot en delrapportering innehållande de direktåtgärder samt granskning av systematiska brandskyddsarbetet som nämnden beslutat om i Intern kontrollplan 2023. I denna uppföljningsrapport redogörs samtliga direktåtgärder och granskningar tillhörande internkontrollplan 2023.

   

  Varje år genomför nämnden en självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll. Denna självskattning återfinns i slutet av rapporten.

 6. I september 2023 genomfördes en framtidskonferens för alla i fritidsgårdsverksamheten där dialog fördes om olika utmaningar och möjliga förbättringar. Syftet var att undersöka och vidareutveckla fritidsgårdverksamhetens framtida arbetssätt. Dialogen kretsade kring följande teman: arbeta bortom fritidsgården som plats, målgrupper, verksamhetens kvalitet och delaktighet. Syftet var att tillsammans påbörja arbetet med att skapa en uppdaterad riktning och plan för Malmös fritidsgårdar, som baseras på personalens samlade erfarenhet, kunskap och idéer om framtiden. I januari 2024 samlades skyddsombud/representanter från varje fritidsgård och sektionschefer för en uppföljning och fortsatt dialog inför detta nämndsärende.

   

  Fritidsgårdar med endast 3 personer i grundbemanning har utmaningar både för personal och för besökande barn och unga. Det behövs en översyn av dessa för att söka efter lösningar för verksamhet att bedrivas i sektionens upptagningsområde. Det finns behov av översyn av fritidsgårdsverksamhetens uppdrag och fritidsledarnas roll för att bättre beskriva det komplexa uppdraget. Det finns dessutom behov av att förändra fritidsgårdsverksamhetens målgrupp så att fler fritidsgårdar inkluderar yngre barn/mellanstadiebarn. I föreliggande ärende föreslås övergripande och lokala strukturer för att skapa mer delaktighet, tydlighet och för att ge verksamheterna mer utrymme för att kunna arbeta utifrån lokala förutsättningar. Sammantaget krävs en uppdaterad riktning och arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön och fritidsgårdsverksamhetens kvalitet.

 7. Fritidsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för dispenser avseende grundstöd konsulent. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för likvärdigt och sammanhållet arbetssätt samt bedömning vid beslut om en förening kan beviljas dispens för grundstöd konsulent. Vidare är syftet att fritidsförvaltningen enligt delegationsordningen ska kunna fatta verkställande beslut utifrån dessa riktlinjer. Riktlinjerna bidrar till intern och extern transparens. Riktlinjerna kompletterar Föreningsstöd 2024 – fritidsnämndens regelverk för allmänna bidrag, stöd och registrering.

 8. Revisorskollegiet har via stadsrevisionen genomfört en granskning i syfte att bedöma om fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt servicenämnden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna bedriver ett systematiskt arbete gällande arbetsmiljön. Det finns dock ett antal mindre brister som uppmärksammats i granskningen. Revisorskollegiet har sammanställt en rapport och utifrån de upptäckta bristerna gett de tre nämnderna ett antal rekommendationer som skickats ut på remiss. Nämnden har beretts möjlighet att lämna ett yttrande.

 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, utan eget ställningstagande, skickat förslag på handlings-plan för arbetet med islamofobi och antimuslimsk rasism på remiss till berörda nämnder och kommunala bolag för inhämtande av synpunkter. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för åren 2024–2027 som förvaltningen anser bygger på djup kunskap, riktar sig till relevanta fokusområden och har en design som värnar civilsamhällets delaktighet och inflytande. Föreslagna arbetsområden, samordningsstruktur och ansvarsfördelning samt uppföljning och rapportering av handlingsplanen bedöms ge en skjuts i stadens arbete med mänskliga rättigheter. Förvaltningen uppfattar att fritidsnämnden, inom sina egna verksamheter och genom sina kontaktytor till stadens föreningsliv, har betydande möjligheter att på olika sätt bidra till förverkligandet. Förvaltningen ser positivt på att medverka i den fortsatta processen men efterfrågar en del förtydliganden kring vilka specifika frågor samverkan avser och formerna för detta.

 10. Kommunstyrelsen har lämnat remiss angående nämndsinitiativ från Helena Nanne (M) om ett Malmö fritt från rasism och hatbrott. Fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att motverka rasism och hatbrott i våra verksamheter men samtidigt finns det många situationer som försvårar ett generellt krav på att brott som sker i eller i anslutning till nämndens verksamheter ska polisanmälas. Av den anledningen föreslår förvaltningen att den andra att-satsen i nämndsinitiativet ska avslås.

 11. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad och omvandling av området söder

  om ut mot Amiralsgatan intill station Rosengård. Nya kvarter för centrumverksamhet, bostäder och tillhörande parkeringshus ska kunna uppföras. De allmänna platserna ska utvecklas och i anslutning till stationsområdet möjliggörs även en publik byggnad. Planförslaget är en del av att möjliggöra omvandling av Amiralsgatan enligt storstadspaketets satsning på kollektivtrafiken för Malmöexpressen linje 5.

   

  Nämnden vill lyfta att det är önskvärt att planen möjliggör för spontanidrott och fysisk aktivitet i allmänhet, i exempelvis de parker som föreslås i detaljplanen för att stimulera till lek och rörelse för boende inom planområdet och omkringliggande kvarter.

 12. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt med byggnation kring Persborg station i form av nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskola, mobilitetshus och allmän plats som kan bidra till att sammanlänka stationens bägge sidor och stärka kopplingen med närområdet. Vidare syftar detaljplanen till att tillgodose dagvatten- och skyfallslösningar inom planområdet.

   

  Fritidsnämnden vill uppmana till att planområdet möjliggör för lokaler för civilsamhälle och föreningsliv.

 13. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2024-02-12.

 14. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 204-01-01--2024-01-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2024-01-01--2024-01-31.

 15. § 29

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2024

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.