Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3. Föredragande: Mujo Halilovic och Julia Sällström

  Enligt Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2023-2025 besöker RIKC nämnden för att informera nämnden om sitt arbete med romers rättigheter i staden och lagstiftning på området. 

 4. I detta ärende delges fritidsnämnden information om att Malmö Kappsimningsklubb har sagt upp föreningens nyttjanderätts- och driftavtal för Lindängsbadet i förtid. För att säkra verksamheten till sommaren har fritidsförvaltningen påbörjat arbetet med att överta verksamheten. Nämnden föreslås godkänna att avtalet hävs utan hänsyn till avtalets uppsägningstid och att förvaltningen tar över driften med omedelbar verkan. För att säkerställa malmöbons trygghet på stadens tre utebad har förvaltningen vidare enats med Simklubben Ran om att synkronisera säkerhetsrutiner avseende Segevångsbadets verksamhetsdrift sommarsäsongerna 2024 och 2025. Fritidsnämnden delges i ärendet information om överenskommelsen samt föreslås uppdra åt förvaltningen att fatta beslut om uppsägning av nuvarande nyttjanderätts- och driftavtal med föreningen för att löpa ut vid innevarande avtalsperiods slutdatum. Förvaltningen bedömer det lämpligt att framöver ingå en ny avtalsrelation kring utebadverksamheten på Segevång. Förvaltningen ber att få återkomma till nämnden i ärendet med en plan som ökar nämndens inflytande och säkerställer att styrning av stadens utebad sker likvärdigt.

   

 5. Fritidsförvaltningen samverkar med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen kring barn och unga med fokus på förebyggande arbete och tidiga samordnande insatser. För fritidsförvaltningen innebär detta att arbeta med barn och unga för att säkerställa deras tillgång till meningsfull fritid. Fritidsförvaltningen föreslår för fritidsnämnden att ansöka om 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens anslag inom ”Unga i risk” för att stärka arbetet med att möjliggöra meningsfull fritid för barn och unga i Malmö.

 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, utan eget ställningstagande, skickat föreslagen verksamhetsförändring av Communities That Care (CTC). Fritidsnämnden uppmanas ta ställning till föreslagen verksamhetsförändring samt medföljande kommunbidragsjusteringar. Sammantaget ställer förvaltningen sig positiv till förslaget att flytta uppdrag och samordning av CTC från stadskontoret till arbetsmarknads- och socialförvaltningen, att funktionen lokala utvecklingsledare med fem tjänster organiseras vid fritidsförvaltningen, att en resurs som analysfunktion kvarstår på stadskontoret samt att befintliga medel för CTC-verksamheten flyttas över till fritids- samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen genom kommunbidragsväxling. Förvaltningen anser fritidsnämnden ha kapacitet att samla funktionen lokala utvecklingsledare och framhåller i remissvaret de ekonomiska förutsättningar som är viktiga för att nämnden ska lyckas i sitt uppdrag. Förvaltningen uppfattar dessutom att fritids- samt arbets- och socialnämnden och respektive förvaltningar tillsammans har goda möjligheter att samverka och organisera lokalt utvecklingsarbete med fokus på barn och unga.

  Bilagor

 7. Kommunstyrelsen arbetsutskott har, utan eget ställningstagande, skickat förslag på reviderade riktlinjer för inköpsverksamheten. Förslaget innefattar generella och specifika uppdateringar samt tillägg kring nämndernas och de helägda bolagens ansvar för organisering av sin inköpsverksamhet.

  Bilagor

 8. Kommunfullmäktige har lämnat en motion av Marek Lakatos (V) om att öka bemanning vid utsatta områdena i Malmö till arbetsmarknad- och socialnämnden samt fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att ge arbetsmarknads- och socialnämnden samt fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa bemanning i Malmös riskområden alla dagar i veckan. Förvaltningen ställer sig positiv till motionens andemening om att öka vuxennärvaron i Malmös socioekonomiskt utsatta områden men bedömer det som rimligt för fritidsnämnden att avslå förslaget i väntan på framtida arbete med hållbar lokal utveckling. Inom ramen för detta arbete kommer behöva utredas hur ambitionerna i motionärens förslag ska tillgodoses.

 9. Kommunfullmäktige har lämnat motion från Magnus Olsson (SD) och Anders Olin om att uppdra åt berörda nämnder att utreda möjligheterna att låta uppföra antingen ett par avgjutna skor eller en staty av den nyligen avlidne tidigare Malmö FF- och landslagsspelaren i fotboll Bosse Larsson. Fritidsförvaltningen anser att hyllning av idrottsprestationer ska föregås av ett bredare perspektiv om stadens process för hyllning av framstående personer, och att perspektivet av snedfördelningen gällande hur staden framhäver manliga personer gentemot kvinnliga bör beaktas. Med bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.

 10. Kommunfullmäktige har lämnat motion genom Magnus Olsson (SD) om att uppdra berörda nämnder att utreda och ta fram ett förslag på en minnesmärkning i Klagshamn till minne av avlidne före detta friidrottaren Rickard ”Ricky” Bruch. Fritidsnämnden anser att hyllning av idrottsprestationer bör föregås av ett bredare perspektiv om stadens process för hyllning av framstående personer, och att perspektivet av snedfördelningen gällande hur staden framhäver manliga personer gentemot kvinnliga bör beaktas. Förvaltningen föreslår av den anledningen att avslå motionen.

 11. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2024-04-15.

 12. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2024-03-01--2024-03-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2024-03-01--2024-03-31.

 13.   13

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2024

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.