Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3.   3

  Presentation fritidsgårdsenheten

 4.   4

  Presentation Nya Malmö stadion

 5.   5

  Presentation lovsatsning

 6. Årligen planeras sammanträdesdatum för fritidsnämnden och fritidsnämndens arbetsutskott.

 7. Delårsrapport är årets andra uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av nämndens utveckling av verksamhet och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten omfattar en uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

  Bilagor

 8. Här redovisas uppföljning av de direktåtgärder samt granskning av systematiska brandskyddsarbetet som nämnden beslutat om i Intern kontrollplan 2023. Övriga granskningar och kommungemensamma granskningar redovisas i Uppföljning Intern kontroll 2023 som beslutas i nämnden februari 2024.

  Bilagor

 9. Fritidsnämnden har gett fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka önskemål/behov och efterfrågan det finns i ungdomsgruppen kring att ha ett ungdomsgym samt återkomma med förslag. Fritidsförvaltningens utredning visar en möjlighet att ytterligare utveckla och nischa förvaltningens gymverksamheter för att möta behoven hos de prioriterade målgrupperna barn/unga, personer med funktionsnedsättning och äldre. Fritidsförvaltningens avdelning för bad, rekreation och fritidsgårdar föreslås få uppdraget att vidare utreda ett koncept där förvaltningens gymanläggningar särskilt riktas till fritidsnämndens prioriterade målgrupper.

  Bilagor

 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag till förlängning av IOP-avtal avseende Kraftsamling Herrgården för inhämtande av fritidsnämndens ställningstagande. Det finns en samsyn mellan avtalsparterna Rädda Barnen, Tillsammans i Förening, Malmö Universitet, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och stadskontoret om att föreslå denna förlängning. I linje med ett IOP-avtal beskriver avtalet ett ömsesidigt åtagande för driften av Kraftsamling Herrgården och tar sin utgångspunkt i en gemensam förståelse för de utmaningar och behov som finns i området. Givet det goda samarbetet föreslås fritidsnämnden fortsatt vara avtalspart i IOP för Kraftsamling Herrgården. Beslutet förutsätter att alla parter godkänner avtalet enligt förslag.

  Bilagor

 11. Fritidsnämnden har erbjudits att yttra sig över Plan för etablering av intern laddinfrastruktur inom Malmö stad. Det är en handlingsplan som bygger på Malmö stads fordonsstrategi. Servicenämnde och P Malmö ges i förslaget utökat ansvar för ägande och installation av laddinfrastruktur. Förslaget berör såväl struktur för laddning av tjänstefordon och maskiner som laddmöjligheter på parkeringsplatser för besökare av stadens lokaler och anläggningar. Fritidsnämnden ansvarar för ett flertal anläggningar som berörs.

  Bilagor

 12. Fritidsnämnden har bjudits in att avge yttrande gällande en ny Fordonsstrategi för Malmö stad. Ärendet har tydlig koppling till ärende om utveckling av laddinfrastruktur inom Malmö stad. I förslag till ny fordonsstrategi föreslås bland annat mål och ansvarsfördelning för det fortsatta arbetet.

  Bilagor

 13. Fritidsnämnden har tagit emot ett Malmöinitiativ där initiativtagaren önskar ett djupt stängsel runt Dalhems IP. Detta för att kaniner förstör fotbollsplanen nattetid. Fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till svar.

  Bilagor

 14. Fritidsnämnden ska yttra sig över Malmöinitiativet Bygg ut damsidan på Ribersborg kallbadhuset. Mot bakgrund av de skador som stormen Otto orsakade Ribersborg kallbadhus i februari 2023 inkom initiativet som, mer än att återställa de 37 kallbadshytter som Otto drog med sig, förde fram förslag om att bygga ut damsidan. I synnerhet utomhusytan vilken understryks vara mindre än herrarnas. Med anledning av bland annat kulturminnesaspekter gör sig en utbyggnation eller förändringar av damsidan tämligen komplicerad. Då kallbadhuset är ett byggnadsminne bedömer förvaltningen eventuella om- respektive nybyggnationer som svåra att genomföra. Inom ramen för fastighetens kulturskydd föreslås fritidsnämnden därmed avslå initiativet.

  Bilagor

 15. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-08-01--2023-08-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-08-01--2023-08-31.

 16.   17

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

 17.   18

  Presentationsmaterial till nämnden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.